Ενισχύει το κεφάλαιό της κατά 129εκατ η Alpha Bank

Με την έκδοση κοινών μετοχών συνολικού ύψους ευρώ 65 εκατ. και μετατρεψίμων αξιογράφων αορίστου διαρκείας, συνολικού ύψους ευρώ 64 εκατ., η Alpha Bank προχωράει σε ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσεως της κατά ευρώ 129 εκατ.

Οι μετοχές και τα μετατρέψιμα αξιόγραφα θα αποκτηθούν εξ ολοκλήρου από τη μητρική Alpha Bank A.E., η οποία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής είναι 0.85 ευρώ, και η τιμή έκδοσής της είναι 3.25 ευρώ. Τα μετατρέψιμα αξιόγραφα είναι αορίστου διαρκείας ονομαστικής αξίας ευρώ 0,85 έκαστο και είναι υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές, σε αναλογία 1 προς 1, σε περίπτωση μειώσεως του δείκτη κυρίων βασικών ιδίων κεφαλαίων κάτω του 9%. 

 Ως αποτέλεσμα της υλοποιήσεως των ανωτέρω εκδόσεων, η Alpha Bank Cyprus Ltd κάλυψε πλήρως τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως αυτές καθορίσθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με βάση το δυσμενές σενάριο που έχει υπολογισθεί, στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της PIMCO.