Ποινική δίωξη εργοδοτών για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία

Μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητας του το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προώθησε την ποινική δίωξη εργοδοτών και διευθυντών εταιρειών που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας η οποία αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία. Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2013 τους πιο κάτω:

1.Την εταιρεία «Mertinax Constructions Ltd», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε πρόστιμο €300, για παράλειψη υποβολής στον Αρχιεπιθεωρητή πριν από την έναρξη των εργασιών, γνωστοποίησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών, κατά παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002.      

2.Την κα Χριστούλα Ανδρέου, διευθύντρια της εταιρείας «Mertinax Constructions Ltd», σε πρόστιμο €400, για παράλειψη υποβολής στον Αρχιεπιθεωρητή πριν την έναρξη των εργασιών, γνωστοποίησης για την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών από την εταιρεία την οποία διεύθυνε, κατά παράβαση των περί Ασφάλειας και Υγείας (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2002. 

3.Την εταιρεία «Christoforos & Olympios Tomazou Ltd», που δραστηριοποιείται σε εργασίες ανύψωσης και διακίνησης φορτίων, σε συνολικό πρόστιμο €7900, για τις πιο κάτω παραβάσεις του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμών και του περί Εργοστασίου Νόμου, που προκάλεσαν τον θανάσιμο τραυματισμό προσώπου στην εργασία και έθεσαν σε κίνδυνο άλλα εργοδοτούμενά της πρόσωπα καθώς και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

•Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων κατά τη διάρκεια ανύψωσης περονοφόρου οχήματος με γερανό.

•Παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που δημιουργούνται από τις δραστηριότητές της.

•Παράλειψη εξασφάλισης Έκθεσης Επιθεώρησης που να είναι σε ισχύ, κινητού γερανού που χρησιμοποιούσε για την εκτέλεση εργασιών.

4.Τον κ. Χριστόφορο Τουμάζου, διευθυντή της εταιρείας «Christoforos & Olympios Tomazou Ltd», σε πρόστιμο €700, για παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που δημιουργούνταν από τις δραστηριότητες που διεξήγαγε η εταιρεία την οποία διεύθυνε, κατά παράβαση των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα που εργοδοτούνται από την εταιρεία καθώς και άλλα πρόσωπα στην εργασία.

5.Την εταιρεία «Μιχάλης Α. Τσαππαλέστρας (υλικά οικοδομής) Λτδ», που δραστηριοποιείται στον τομέα του λιανικού εμπορίου, σε πρόστιμο €700, για παράλειψη κατοχής γραπτής εκτίμησης των κινδύνων που δημιουργούνταν από τις δραστηριότητές της, κατά παράβαση των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο πρόσωπα που εργοδοτούνται από την εταιρεία καθώς και τρίτα πρόσωπα.