Στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο παραπέμπει παραπονούμενους η ΚΤΚ

{loadposition ba_textlink}

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ), σε ανακοίνωσή της, ενημερώνει τους πελάτες των τραπεζών ότι για παράπονα/καταγγελίες τους, τα οποία εμπίπτουν στις πρόνοιες των περί Σύστασης και Λειτουργίας Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμων, αρμόδιος φορέας είναι το γραφείο του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Όπως αναφέρεται, η ΚΤΚ, στη βάση των προνοιών του περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμου, δεν έχει αρμοδιότητα ούτε νομική εξουσία να παρεμβαίνει στις σχέσεις μεταξύ πελατών και τραπεζών, καθώς και στις μεταξύ τους συμβάσεις στις οποίες η ΚΤΚ δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος.

«Ως εκ τούτου, όσοι δανειολήπτες έχουν σχετικά παράπονα/καταγγελίες, προτρέπονται όπως επικοινωνούν απευθείας με τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για τις περιπτώσεις εκείνες που η ζημιά του καταναλωτή δεν υπερβαίνει τις €170.000, καθώς και για τις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων δανείων μέχρι του ποσού των €350.000. Για τις περιπτώσεις στις οποίες η ζημιά υπερβαίνει τις €170.000, τότε ο καταναλωτής καλείται να αποτείνεται στο δικαστήριο για την επίλυση της διαφοράς», αναφέρει.

Η ΚΤΚ προσθέτει ότι στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προσβλέποντας στη διασφάλιση επαρκούς προστασίας των καταναλωτών, έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τον χειρισμό παραπόνων/καταγγελιών, τις οποίες οι τράπεζες οφείλουν να εφαρμόζουν και περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

● Καθορισμό στόχων/προσδοκιών των τραπεζών και των Ιδρυμάτων Πληρωμών (χρηματοοικονομικές εταιρείες) σε σχέση με το χειρισμό των παραπόνων/καταγγελιών.
● Παροχή κατάλληλης πληροφόρησης στους παραπονούμενους.
● Καθορισμό διαδικασιών απάντησης σε παράπονα/καταγγελίες.
● Εναρμονισμό διαδικασιών που εφαρμόζουν οι χρηματοοικονομικές εταιρείες για τον χειρισμό των παραπόνων/καταγγελιών.
● Διασφάλιση ενός ελάχιστου επιπέδου εποπτικής σύγκλισης για τις διαδικασίες χειρισμού παραπόνων/καταγγελιών στην επικράτεια της ΕΕ.

Η ΚΤΚ αναφέρει ότι αξιολογεί κατά τακτά χρονικά διαστήματα κατά πόσο οι τράπεζες ή/και τα Ιδρύματα Πληρωμών συμμορφώνονται με τις πιο πάνω κατευθυντήριες γραμμές, ενώ η εξέταση παραπόνων/καταγγελιών εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου.

Πηγή: KYΠΕ