Η ΚΤΚ καθόρισε στο 0% το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας

{loadposition ba_textlink}

«Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ακολουθώντας τη μεθοδολογία που περιγράφεται στη μακρο-προληπτική πολιτική για τον καθορισμό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας, καθόρισε στις 30 Δεκεμβρίου 2015 το ποσοστό του Αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2016 μέχρι 31 Μαρτίου 2016 στο 0% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού του κάθε αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος», αναφέρει η ΚΤΚ σε σχετική ανακοίνωση.

Ο στόχος του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση της προκυκλικότητας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όπου σε περιόδους οικονομικής ύφεσης τα πιστωτικά ιδρύματα περιορίζουν την παροχή πιστώσεων. Όταν ο κυκλικός συστημικός κίνδυνος στα πιστωτικά ιδρύματα κρίνεται ότι αυξάνεται, πρέπει να αυξάνονται τα κεφάλαια των πιστωτικών ιδρυμάτων με τη δημιουργία κεφαλαιακών αποθεμάτων ασφαλείας που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα σε περιόδους ακραίων καταστάσεων, κατά τις οποίες σημειώνονται ζημίες, συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση της προσφοράς πιστώσεων και στον μετριασμό των επιπτώσεων της καθοδικής φάσης του χρηματοπιστωτικού κύκλου. Το αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας μπορεί επίσης να συμβάλει στον περιορισμό του υπέρμετρου δανεισμού κατά την ανοδική φάση του χρηματοπιστωτικού κύκλου.

Το ποσοστό του αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (CCyB) που καθορίζεται ανά τρίμηνο.

Βάσει των χρονοσειρών που λήγουν στις 30 Ιουνίου 2015:
H απόκλιση του σχετικού δείκτη πίστωσης προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) από τη μακροπρόθεσμη τάση του (Credit-to-GDP gap) χρησιμοποιώντας τον ευρύ ορισμό πίστωσης είναι -13,4 %.
H απόκλιση του σχετικού δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του χρησιμοποιώντας τον περιορισμένο (τραπεζικό) ορισμό πίστωσης είναι -21,3%.
Δεδομένου ότι η απόκλιση του σχετικού δείκτη πίστωσης προς το ΑΕΠ από τη μακροπρόθεσμη τάση του είναι μικρότερη του 2%, ο οδηγός αποθέματος είναι 0%, συνεπώς το Αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας καθορίστηκε στο 0%.

Απόθεμα ασφαλείας για τα Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – O-SIIs) – Απόθεμα ασφαλείας O-SII
———————————————————————————
Επίσης η ΚΤΚ, ακολουθώντας την Πολιτική για τον προσδιορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και την μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII του κάθε ιδρύματος προσδιόρισε στις 30 Δεκεμβρίου 2015 τα ακόλουθα πιστωτικά ιδρύματα ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος του επιπρόσθετου αποθέματος ασφαλείας O-SII που πρέπει να τηρεί το κάθε ίδρυμα:
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, για την οποία η συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας καθορίζεται στο 2%.
Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, για την οποία η συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας καθορίζεται στο 1,50%.
RCB Bank Ltd, ια την οποία η συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας καθορίζεται στο 1,00%.
Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα Λτδ, για την οποία η συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας καθορίζεται στο 0,50%.
Eurobank Cyprus Ltd, για την οποία η συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας καθορίζεται στο 0,50%.
Αlpha Bank Cyprus Ltd, για την οποία η συνολική απαίτηση αποθέματος ασφαλείας καθορίζεται στο 0,50%.