Αρχίζει σήμερα ο διαχειριστικός έλεγχος της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα

 

Σε αυτόν θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, θέματα προσλήψεων προσωπικού, μισθοί και ωφελήματα προσωπικού, οι διαδικασίες σύναψης συμβάσεων από τη ΣΚΤ στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης και ειδικά κατά πόσον αυτές ήταν σύμφωνες με υγιείς εμπορικές πρακτικές, που αναμένεται να ακολουθούνται από παρόμοιους τραπεζικούς οργανισμούς, κ.λπ.

Όπως είχε επισημανθεί σε ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, ο διαχειριστικός έλεγχος αφορά στην ανεξάρτητη εξέταση ενός προγράμματος, δραστηριότητας, λειτουργίας ή των συστημάτων διαχείρισης και διαδικασιών των ελεγχομένων οργανισμών, με σκοπό την αξιολόγηση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων τους. Ο έλεγχος συμμόρφωσης, αποσκοπεί κυρίως στην εξακρίβωση της συμμόρφωσης με το Νόμο και τους σχετικούς λογιστικούς, δημοσιονομικούς και διοικητικούς Κανονισμούς.

Αναφέρεται, επίσης, ότι ο έλεγχος από την Ελεγκτική Υπηρεσία, η οποία εξ ορισμού δεν έχει οποιαδήποτε εκτελεστική εξουσία, αποτελεί επίσης ασφαλιστική δικλείδα σε σχέση με την αποφυγή πολιτικών ή άλλων παρεμβάσεων της εκτελεστικής εξουσίας, ως η δέσμευσή της, αφού ενδέχεται τυχόν τέτοιες παρεμβάσεις να εντοπιστούν κατά τον έλεγχο.

Διευκρινίστηκε ακόμα ότι σε καμία περίπτωση ο έλεγχος αυτός, όπως άλλωστε γνωμάτευσε και ο Γενικός Εισαγγελέας, δεν αφορά στην εποπτεία της ΣΚΤ, που αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και η οποία είναι μια εντελώς διαφορετική έννοια που σχετίζεται με τη ρύθμιση και εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα, ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικά και να προστατευθούν οι καταθέτες και μέτοχοι μειοψηφίας από διοικήσεις που μπορεί να λαμβάνουν υπερβολικά ρίσκα με τα χρήματά τους. Αντίθετα, ο διαχειριστικός έλεγχος αφορά την αξιολόγηση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων της κρατικής τράπεζας, ώστε να διαφυλαχθεί η επένδυση των φορολογούμενων πολιτών.

Ο έλεγχος, σημειώνεται, διεξάγεται αφού η ΣΚΤ είναι κρατική επιχείρηση την οποία ο φορολογούμενος πολίτης διέσωσε, καταβάλλοντας €1.7 δις και για την οποία, όπως γνωμάτευσε ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, «ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας έχει όλα τα δικαιώματα, εξουσίες και υποχρεώσεις που έχει έναντι όλων των ελεγχομένων επ’ αυτού οργανισμών».

O οικονομικός έλεγχος των οικονομικών καταστάσεων της ΣΚΤ διεξάγεται από ιδιωτικό ελεγκτικό οίκο, τον οποίο έχει ήδη διορίσει η ΣΚΤ και για τον οποίο η Ελεγκτική Υπηρεσία θα παράσχει εκ των υστέρων την έγκρισή της.

Σημειώνεται, επίσης, ότι πολύ μεγάλες κρατικές τράπεζες στην Ευρωζώνη, που εποπτεύονται και από τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό, σήμερα, ελέγχονται επίσης πλήρως από τα αντίστοιχα Ανώτατα Ιδρύματα Ελέγχου (Γενικό Ελεγκτή/Ελεγκτική Υπηρεσία) της χώρας τους, οικονομικά και διαχειριστικά, χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό.