Ελληνική Τράπεζα: Μεγάλο βήμα στη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ο εταίρος της Τράπεζας στη νέα εταιρεία, ο όμιλος APS, διαθέτει 12ετή εμπειρία στον τομέα και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 11 χώρες στην Ευρώπη. Μεταξύ των πελατών της συμπεριλαμβάνονται μερικές από τις μεγαλύτερες τράπεζες όπως για παράδειγμα η Merrill Lynch, Bank of America, Unicredit, Fortis Bank, Banco Populari, Deutsche Bank, Hungarian National Bank, IFC.

Στην νέα εταιρεία θα μεταφερθεί η διαχείριση ολόκληρου το χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων (περίπου €2.4δις) το οποίο θα παραμείνει στον ισολογισμό της Τράπεζας. Η Τράπεζα διατηρεί και την τελική ευθύνη για το κάθε δάνειο.

Την νέα εταιρεία θα στελεχώσει κυρίως το υφιστάμενο προσωπικό της Τράπεζας ( Διεύθυνσή Διαχείρισης Καθυστερήσεων), διατηρώντας τα ίδια ωφελήματα.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση που εξέδωσε η Ελληνική Τράπεζα

Η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ (Τράπεζα ή Όμιλος) ανακοινώνει ότι στις 10 Ιανουάριου 2017 έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την APS Holding a.s για τη διαχείριση των ακινήτων και ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό θα συσταθεί νέα εταιρία στην οποία η Τράπεζα θα διατηρήσει το 49%, με την πλειοφηφία του 51% να κατέχεται από την APS Recovery Cyprus Ltd. Οι εργασίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία, περιλαμβανομένων των πόρων που κρίνονται αναγκαίοι για την ομαλή συνέχιση των εργασιών της, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος.

Η Διευθυντική Ομάδα της νέας εταιρίας θα προέρχεται από την Ελληνική Τράπεζα, περιλαμβανομένου και του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή, που θα είναι η υφιστάμενη Γενική Διευθύντρια Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας, κα Κική Παπαδοπούλου. Επιπρόσθετα, περίπου 160 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Καθυστερήσεων της Τράπεζας θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία.

Σημειώνεται ότι και μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας η Τράπεζα θα εξακολουθεί να διατηρεί στην ιδιοκτησία της τόσο τα ακίνητα όσο και το χαρτοφυλάκιο των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, συνολικού ύφους περίπου €2,4 δις, τα οποία θα διαχειρίζεται με τη σύστασή της η νέα εταιρεία.

Η APS Holding a.s, η οποία επιλέγηκε μετά από ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, ειδικεύεται στη διαχείριση ακινήτων και μη-εξυπηρετούμενων δανείων και δραστηριοποιείται σε 11 Ευρωπαϊκές χώρες στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συμφωνία αυτή είναι μεγάλης στρατηγικής σημασίας για την Ελληνική Τράπεζα και εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής του Ομίλου για αναδιοργάνωση και αναδιαμόρφωση του επιχειρηματικού του μοντέλου.

Οι κύριοι πυλώνες της στρατηγικής αυτής αφορούν τη μείωση των μη-εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, την αύξηση των νεών χορηγήσεων, μεγαλώνοντας το μερίδιο αγοράς της Τράπεζας, και την αύξηση των εσόδων της μέσω άλλων τραπεζικών δραστηριοτήτων.

Η νέα εταιρεία θα αποτελέσει την πρώτη και μεγαλύτερη πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων και μη- εξυπηρετούμενων χορηγήσεων στην Κύπρο. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και πραγματογνωμοσύνη της APS, η συνεργασία αυτή αναμένεται να βοηθήσει στην εξεύρεση καλύτερων, γρηγορότερων και πιο αποδοτικών λύσεων για τις μη-εξυπηρετούμενες χορηγήσεις. Επιπλέον, θα επιτρέψει στην Τράπεζα να επικεντρωθεί στην ανάπτυξη των εργασιών της και τη διοχέτευση ρευστότητας στην αγορά, καθώς και στην τεχνολογική αναβάθμιση, την ψηφιοποίηση και την περαιτέρω βελτίωση στους τομείς της εταιρικής διακυβέρνησης και των αυξανόμενων απαιτήσεων συμμόρφωσης σε σχέση με το κανονιστικό πλαίσιο.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας υπόκειται στην τελική έγκριση των εποπτικών και άλλων αρχών και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. Η συμφωνία είναι απόλυτα συνυφασμένη με τις κατευθυντήριες γραμμές που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως καθοδήγηση προς στις Τράπεζες για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων και θεωρείται από την Τράπεζα ως η πιο κατάλληλη στρατηγική για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ζητήματος των μη-εξυπηρετούμενων δανείων.

Οι σύμβουλοι της Τράπεζας για αυτή τη συναλλαγή ήταν η Alantra (χρηματοοικονομικός σύμβουλος) και η Clifford Chance (νομικοί σύμβουλοι). Επίσης, οι σύμβουλοι της Τράπεζα για εργασιακά θέματα ήταν το δικηγορικό γραφείο Γιώργος Ζ. Γεωργίου και Συνεργάτες και για θέματα που άπτονταιτης Κυπριακής νομοθεσίας το δικηγορικό γραφείο Άντης Τριανταφυλλίδης και Υιοί.

Περισσότερα στοιχεία της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών και οικονομικών όρων, αναμένεται να ανακοινωθούν πριν το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2017 με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Πηγή: philenews