Στις 19 Ιανουαρίου αρχίζει η διαπραγμάτευση μετοχών της Τρ. Κύπρου στο XAK και στο LSE

Παράλληλα, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση, μετά και την επικύρωση του σχεδίου διακανονισμού από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 198 μέχρι 200 του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λίμιτεδ (η «Τράπεζα»), της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company («BOCH») και των Μετόχων της Τράπεζας (το «Σχέδιο»), η αναστολή διαπραγμάτευσης των Υφιστάμενων Μετοχών της στο ΧΑΚ και στο ΧΑ θα ξεκινήσει στις 10 Ιανουαρίου 2017 περιλαμβανομένης.

Σημειώνεται ότι από τις 5:30 μ.μ. στις 9 Ιανουαρίου 2017 δεν θα πραγματοποιούνται οποιεσδήποτε εξωχρηματιστηριακές μεταβιβάσεις, μεταφορές από το ΧΑΚ στο ΧΑ και αντίστροφα, μεταφορές μετοχών μεταξύ Χειριστών ή από Χειριστές στον ειδικό λογαριασμό ή και το αντίθετο, και ‘οver the counter’ συναλλαγές με ημερομηνία συναλλαγής μετά τις 9 Ιανουαρίου 2017, εκτός από την περίπτωση που απαιτείται για την κάλυψη χρηματιστηριακών συναλλαγών που έχουν γίνει μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 2017.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι μέτοχοι θα πρέπει να υποβάλουν το Έντυπο Επιλογής Μετοχών σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2017, περιλαμβανομένης.

Σημειώνεται ακόμη ότι εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οι όροι σε κεφαλαία σε αυτή την ανακοίνωση έχουν την έννοια και την ερμηνεία που τους αποδίδεται στην Εγκύκλιο Μετόχων, και όλες οι χρονικές αναφορές είναι σύμφωνα με ώρα Κύπρου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στο προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα, θα ανακοινωθούν από την Τράπεζα ή/ και την BOCH σε εύθετο χρόνο, περιλαμβανομένης και της ανάρτησης των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, www.bankofcyprus.com.

Πηγή: ΚΥΠΕ