H EΠΑ έδωσε το πράσινο φως στις εταιρείες υγραερίου για μετακίνηση

Αισιόδοξο προδιαγράφεται το μέλλον της Λάρνακας μετά από αυτή την εξέλιξη

Της Γιώτας Δημητρίου

Φαίνεται πως θετικό θα είναι το μέλλον της Λάρνακας και τελικά «το καρκίνωμα» της πόλης (οι περιβόητες εγκαταστάσεις υγραερίου και πετρελαιοειδών) θα μετακινηθούν, αφού πλέον οι εταιρείες δεν θα έχουν άλλες δικαιολογίες.

Η απόφαση της ΕΠΑ την οποία ανέμεναν με αγωνία τόσο οι εταιρείες όσο και ο κόσμος της Λάρνακας, έχει παρθεί και δίνει το πράσινο φως που ανέμεναν οι εταιρείες εδώ και καιρό.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η «24» επικοινώνησε με την Πρόεδρο της ΕΠΑ κυρία Χριστοδούλου στην οποία θέσαμε κάποια καίρια ερωτήματα για το θέμα. Και ενώ αναμέναμε τις απαντήσεις της (γραπτώς) η κ. Χριστοδούλου αρνήθηκε να απαντήσει και μας παρέπεμψε στο σχετικό «λινκ» που έχει δημοσιεύσει η ΕΠΑ στην ιστοσελίδα της.

Διερωτόμαστε βέβαια αν ένας απ’ τους ρόλους και υποχρεώσεις της Επιτροπής Προστασίας Ανταγωνισμού είναι ή δεν είναι και οι δημόσιες απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα που αφορούν ολόκληρες πόλεις, όπως πχ στη συγκεκριμένη περίπτωση τη Λάρνακα.

Η θετική απάντηση της ΕΠΑ

Η απάντηση που ανέμεναν οι εταιρείες από την ΕΠΑ για να πάρουν το πράσινο φως για τη μετακίνηση έχει δοθεί και επίσημα μέσα από την ανακοίνωση της ΕΠΑ στην ιστοσελίδα της «H Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού με απόφασή της κηρύσσει τη συγκέντρωση αναφορικά με τη δημιουργία κοινής επιχείρησης με την ονομασία VLPG PLANT LTD από τις εταιρείες Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου Λτδ, Petrolina (Holdings) Public Ltd, ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ και Intergaz Ltd συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά υπό την επιφύλαξη συγκεκριμένων δεσμεύσεων που ανέλαβαν οι συμμετέχουσες στη συγκέντρωση επιχειρήσεις και όρων που επιβλήθηκαν από την Επιτροπή».

Το σχετικό δημοσίευμα της ΕΠΑ αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ότι:

«Η Επιτροπή αφού μελέτησε και αξιολόγησε τις προτεινόμενες δεσμεύσεις, που υποβλήθηκαν από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις, καθώς και τα αποτελέσματα της πλήρους διερεύνησης της συγκέντρωσης, έκρινε ότι οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνονται από αυτές είναι επαρκείς για την άρση των αμφιβολιών που είχαν διατυπωθεί από την Επιτροπή.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή, ενεργώντας στη βάση του άρθρου 28(1)(α) του Νόμου, ομόφωνα αποφάσισε να κηρύξει την υπό αναφορά πράξη συγκέντρωσης συμβατή με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στη αγορά, υπό την επιφύλαξη των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και των όρων που επέβαλε η ίδια. Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί από τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και όροι που έχουν επιβληθεί ισχύουν για όλη τη χρονική διάρκεια λειτουργίας της Νέας Εταιρείας και αφορούν τα κάτωθι:

(i) τροποποίηση της Συμφωνίας Μετόχων καθώς και του Καταστατικού της VLPG PLANT LTD έτσι ώστε τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών, να μην κατέχουν οποιαδήποτε θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας.

(ii) δέσμευση/δήλωση (Declaration) από όλους τους Διοικητικούς Συμβούλους της Νέας Εταιρείας ότι θα τηρούν και θα χειρίζονται πάντοτε ως άκρως εμπιστευτικές και δεν θα αποκαλύπτουν στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών οποιεσδήποτε εμπιστευτικές και/ή ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες και/ή επαγγελματικά μυστικά νέων δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με αυτές των Ιδρυτικών Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση τους ένεκα της εμπλοκής / συμμετοχής τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νέας Εταιρείας.

(iii) δέσμευση/δήλωση (Declaration) από τον Γενικό Διευθυντή και τον Οικονομικό Διευθυντή της Νέας Εταιρείας ότι θα τηρούν και θα χειρίζονται πάντοτε ως άκρως εμπιστευτικές, και δεν θα αποκαλύπτουν στα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και/ή στα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των Ιδρυτικών Εταιρειών οποιεσδήποτε εμπιστευτικές και/ή ευαίσθητες επιχειρηματικές πληροφορίες και/ή επαγγελματικά μυστικά νέων δυνητικών ανταγωνιστών στις αγορές εισαγωγής και/ή χονδρικής πώλησης υγραερίου που θα δραστηριοποιούνται στις ίδιες αγορές με αυτές των Ιδρυτικών Εταιρειών και που θα περιέλθουν σε γνώση τους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του ως Γενικός Διευθυντής / Οικονομικός Διευθυντής (ανάλογα με την περίπτωση) της Νέας Εταιρείας.

(iv) οι Δηλώσεις (Declarations) θα υπογράφονται από τους Διοικητικούς Συμβούλους κάθε φορά που θα υπάρχει διορισμός νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Το ίδιο θα ισχύει και στην περίπτωση αλλαγής του Γενικού Διευθυντή και/ή Οικονομικού Διευθυντή (αν υπάρχει).

(v) η Νέα Εταιρεία, καθ’ όλη την διάρκεια της λειτουργίας της, θα λειτουργεί ως ανεξάρτητη και αυτόνομη οικονομική οντότητα.

(vi) τα Εμπλεκόμενα Μέρη θα διορίσουν ανεξάρτητο τρίτο πρόσωπο (trustee) το οποίο θα είναι υπεύθυνο να ελέγχει ότι τηρούνται όλες οι αναληφθείσες δεσμεύσεις και θα υποβάλλει σχετική ετήσια έκθεση προς την Επιτροπή εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους με την οποία θα επιβεβαιώνεται η εφαρμογή (ή μη) των δεσμεύσεων από την Νέα Εταιρεία αναφορικά με το προηγούμενο έτος. Η ταυτότητα του/της εν λόγω προσώπου/οντότητας θα ανακοινωθεί στην Επιτροπή εντός ενός (1) μηνός από την κοινοποίηση στα Εμπλεκόμενα Μέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η Συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή

(vii) η Νέα Εταιρεία θα παρέχει στους υπάλληλους της Εγχειρίδιο Θεμάτων περί προστασίας του ανταγωνισμού (Competition Compliance Manual). Το εν λόγω Εγχειρίδιο Θεμάτων θα υπογράφεται από όλους του υπαλλήλους της Νέας Εταιρείας.

(viii) τα Εμπλεκόμενα Μέρη θα προβούν στη τροποποίηση της Συμφωνίας Μέτοχων και στην προσθήκη παραγράφων στη Συμφωνία Μετόχων ώστε να συμπεριληφθούν κριτήρια τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αξιολόγησης αιτήματος αποθηκευτικής χωρητικότητας από τρίτα πρόσωπα.

(ix) κοινοποίηση στην Επιτροπή πιστοποιητικού διευθυντών και γραμματέα όπως αυτό εκδίδεται από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και το οποίο θα παρουσιάζει τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Νέας Εταιρείας, εντός δυο μηνών (2) από την κοινοποίηση στα μέρη της απόφασης της Επιτροπής ότι η Συγκέντρωση κηρύσσεται συμβατή καθώς και αντίγραφα των σχετικών δηλώσεων (Declarations) και αντίγραφο της τροποποιημένης Συμφωνίας Μετόχων.

(x) η Νέα Εταιρεία θα διεξάγει τις εργασίες της σε εμπορική βάση η οποία θα διασφαλίζει την απουσία διακρίσεων (arm’s length basis) και οι υπηρεσίες της θα προσφέρονται με διαφάνεια και χωρίς διακρίσεις, με βάση κοστοστρεφή τιμολογιακή πολιτική.

(xi) οποιαδήποτε συναλλαγή της Νέας Εταιρείας με τις Ιδρυτικές της Εταιρείες θα πραγματοποιείται υπό όρους οι οποίοι είναι σε εμπορική βάση και διασφαλίζουν την απουσία διακρίσεων (arm’s length terms).

(xii) η Νέα Εταιρεία θα δημοσιεύει τους τυποποιημένους όρους και προϋποθέσεις της παραχώρησης αποθηκευτικού χώρου και τον σχετικό τιμοκατάλογό της στην μελλοντική ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο. Η δημοσίευση αυτή θα πρέπει να γίνει με την έναρξη λειτουργίας της Νέας Εταιρείας.

(xiii) η Νέα Εταιρεία θα παρέχει σε οποιανδήποτε νεοεισερχόμενη εταιρεία, η οποία θα προβεί στην κατασκευή εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου στην περιοχή, πρόσβαση στο αγκυροβόλιο και στις σωλήνες εκφόρτωσης στην έκταση που θα είναι υπό τον έλεγχο της Νέας Εταιρείας. Η τιμολογιακή πολιτική της Νέας Εταιρείας θα είναι κοστοστρεφής. Διευκρινίζεται ότι για όλους τους χρήστες των εγκαταστάσεων της Νέας Εταιρείας η χρήση του αγκυροβολίου και των σωλήνων εκφόρτωσης θα συμπεριλαμβάνεται στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

(xiv) στην περίπτωση που η ζήτηση υπηρεσιών αποθήκευσης υγραερίου για εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς αυξηθεί και οποιαδήποτε τρίτα πρόσωπα αποταθούν στη Νέα Εταιρεία για επέκταση των εγκαταστάσεων και του αποθηκευτικού χώρου της Νέας Εταιρείας, τα Εμπλεκόμενα Μέρη θα προβούν σε εξέταση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας τέτοιας επέκτασης.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 40(1)(δ) του Νόμου, σε περίπτωση που η συγκέντρωση τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την εκπλήρωση όρου που επιβάλλεται από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 28(1)(α) του Νόμου, δύναται να επιβάλει χρηματική ποινή μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνολικού κύκλου εργασιών του υπόχρεου προς κοινοποίηση, κατά το αμέσως προηγούμενο της συγκέντρωσης οικονομικό έτος και επιπρόσθετα διοικητικό πρόστιμο μέχρι €8,000 για κάθε ημέρα που συνεχίζεται η παράβαση.

Τέλος, η Επιτροπή επισημαίνει ότι δυνάμει του άρθρου 45 του Νόμου, η Επιτροπή δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφαση που λήφθηκε αναφορικά με τη συμβατότητα οποιασδήποτε συγκέντρωσης με τη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά ή δύναται να τροποποιήσει τους όρους της απόφασης αν διαπιστώσει –

(α) Ότι δόθηκαν ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ότι αναγκαίες πληροφορίες αναφορικά με τη συγκέντρωση αυτή απεκρύβησαν από τον αποστολέα της κοινοποίησης ή οποιοδήποτε άλλο συμμετέχοντα της συγκέντρωσης ή από οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο, ή

(β) ότι οποιοσδήποτε όρος που επιβλήθηκε στους συμμετέχοντες της συγκέντρωσης από την εν λόγω απόφαση δεν έχει τηρηθεί ή έπαυσε να τηρείται.

Το πλήρες κείμενο της απόφασής της Επιτροπής, θα δημοσιευτεί στην επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της σύντομα”

Νίκος Σουτζής: «Επόμενο βήμα η εξασφάλιση όλων των αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή του τερματικού»

Η «24» επικοινώνησε με τον Διευθυντή της Synergas κύριο Νίκο Σουτζή ο οποίος μας είπε:

«Στις 28/07/17 η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ) ως ανεξάρτητη αρχή, με γραπτή της έκθεση την οποία έχει κοινοποιήσει στις ιδρυτικές και συμμετέχοντες εταιρείες στην κοινοπραξία, σκοπός της οποίας είναι η κατασκευή και λειτουργία τερματικού υγραερίου στο Βασιλικό, έχει αποφασίσει μετά από πλήρη διερεύνηση που έχει διεξάγει ότι η συγκεκριμένη συγκέντρωση ανταποκρίνεται στις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.

Μετά από αρκετές διαβουλεύσεις με την ΕΠΑ, οι ιδρυτικές εταιρείες θέλοντας να επιτευχθεί η σχετική της έγκριση, έχουν δεσμευτεί μέσα από τη Συμφωνία Μετόχων και του Καταστατικού της νέας εταιρείας με την ονομασία VLPG PLANT LTD για την αμερόληπτη και δίκαιη λειτουργία του τερματικού υγραερίου δίνοντας τη δυνατότητα σε τρίτες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα του υγραερίου, να αποθηκεύσουν ή/και να εξυπηρετηθούν λαμβάνοντας, έναντι κοστοστρεφή τιμολογιακής πολιτικής, τις υπηρεσίες της νέας εταιρείας οι οποίες επικεντρώνονται πέραν από την αποθήκευση του υγραερίου στην εμφιάλωση και συντήρηση κυλίνδρων υγραερίου και στη πλήρωση βυτιοφόρων οχημάτων μεταφοράς χύμα υγραερίου.

Στόχος της κοινοπραξίας είναι ο περιορισμός του κόστους της επένδυσης και των λειτουργικών εξόδων της νέας εταιρείας με την εφαρμογή οικονομιών κλίμακας, προς όφελος του τελικού καταναλωτή.

Επόμενο βήμα είναι η εξασφάλιση όλων των αδειών που απαιτούνται για την κατασκευή του τερματικού, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των υποθαλάσσιων και χερσαίων αγωγών μεταφοράς του υγραερίου από το πλοίο στους χώρους αποθήκευσης».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι τόσο οι Λαρνακείς όσο και ο Δήμος Λάρνακας δεν θα ανεχθούν άλλους εμπαιγμούς παρατάσεων και θα απαιτήσουν με διάφορα μέσα την άμεση μετακίνηση των εγκαταστάσεων υγραερίου και πετρελαιοειδών.

Μια μετακίνηση που θα αναστήσει όχι μόνο το παραλιακό μέτωπο που έχει «εγκλωβιστεί» απ’ τις εγκαταστάσεις, αλλά και ολόκληρη την πόλη!