ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Έναρξη του Ευρωπαϊκού έργου TrACE, με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση για το ευρωπαϊκό έργο TrACE (Transport Analytics Centre of Excellence) με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Αριστείας για έρευνα και καινοτομία, με αντικείμενο τις Συγκοινωνίες/Μεταφορές. H συνάντηση έλαβε χώρα στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2017 στη Λευκωσία, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε ειδικό εργαστήρι με τη συμμετοχή υποστηρικτικών φορέων, τόσο από το δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Εταίροι της κοινοπραξίας του έργου είναι: το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, μέσω του Τμήματος Δημοσίων Έργων το οποίο είναι ο Συντονιστής του έργου, το Institute for Transport Studies (ITS)-University of Leeds (UK), το Institute of Transportation Systems (DLR) (Berlin-Germany), το Πανεπιστήμιο Κύπρου (με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία ΚΟΙΟΣ) και το CIIM (Cyprus International Institute of Management).

Το TrACE στοχεύει κυρίως στο να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε τομείς όπως: ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός και οι σχετικές πολιτικές, η βιώσιμη κινητικότητα, τα ευφυή συστήματα μεταφορών, οι πράσινες και βιώσιμες μεταφορές, οι θαλάσσιες μεταφορές και η γαλάζια ανάπτυξη. Οι προαναφερθέντες τομείς συνδέονται άρρηκτα με την κοινωνία και με βασικές πτυχές της όπως η οικονομία, το περιβάλλον, ο τουρισμός καθώς και η ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το έργο ΤrACE επιλέγηκε ανάμεσα στα 30 που πέρασαν με επιτυχία στην Φάση Ι, στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon-2020, WIDESPREAD-04-2017:Teaming, από τις 208 προτάσεις που υποβλήθηκαν από 13 χώρες της Ευρώπης. Η Φάση Ι αφορά σε χρηματοδότηση ύψους περίπου 400,000 ευρώ για ένα χρόνο, με σκοπό την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου (Business Plan), για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας. Οι επιτυχημένες προτάσεις στην φάση ΙΙ (ποσοστό επιτυχίας ~20%) θα χρηματοδοτηθούν με το ποσό των 15 εκ. ευρώ για 5-7 χρόνια, για τη δημιουργία και λειτουργία των νέων Κέντρων Αριστείας. Αναμένεται επίσης, αντίστοιχη χρηματοδότηση, στην περίπτωση των κυπριακών προτάσεων, από την Κυπριακή Δημοκρατία.