Εντάξει οι λογαριασμοί εννέα κοινοτικών οργανισμών, έκρινε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο

Στο συμπέρασμα ότι οι τελικοί λογαριασμοί του 2016 εννέα κοινοτικών οργανισμών (οι γνωστές `EU Agencies` που εδρεύουν στα Κράτη Μέλη), είναι σύμφωνοι με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και δεν περιέχουν παρατυπίες, κατέληξε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ).

Το ΕΕΣ αναφέρει στην έκθεσή του, στη βάση της οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα αποφασίσουν την απαλλαγή των διοικήσεων για τη χρήση του 2016, ότι για τους εννέα οργανισμούς: “οι οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, βασίστηκαν σε διεθνή λογιστικά πρότυπα του δημόσιου τομέα και παρουσίασαν δίκαια, από κάθε ουσιώδη άποψη, στο τέλος του 2016, τα αποτελέσματα των εργασιών τους, τις ταμειακές ροές και τις μεταβολές των καθαρών στοιχείων του ενεργητικού για το έτος”. Επίσης οι ελεγκτές του ΕΕΣ κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι “οι συναλλαγές που σχετίζονται με τους ετήσιους λογαριασμούς τους για το 2016, τόσο τα έσοδα όσο και οι πληρωμές, συμμορφώθηκαν με τους σχετικούς κανόνες από κάθε ουσιώδη άποψη”.

Για το 2016, οι ελεγκτές της ΕΕ εξετάζουν τους λογαριασμούς και τις σχετικές συναλλαγές 41 ευρωπαϊκών οργανισμών, γραφείων και άλλων φορέων, καθώς και οκτώ κοινών επιχειρήσεων και ευρωπαϊκών σχολείων. Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων χρησιμοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή από άλλες αρχές. Οι εννέα οργανισμοί των οποίων τα στοιχεία εγκρίνονται είναι οι εξής:

• EIOPA – Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (Φρανκφούρτη)
• EASME – Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (Βρυξέλλες)
• INEA – Εκτελεστικός Οργανισμός Καινοτομίας και Δικτύων (Βρυξέλλες)
• EACEA – Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού (Βρυξέλλες)
• CHAFEA – Εκτελεστικός Οργανισμός Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων (Λουξεμβούργο)
• Οργανισμός Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ – Ευρατόμ (Λουξεμβούργο)
• OSHA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (Μπιλμπάο)
• EUROFOUND – Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας (Δουβλίνο)
• ERA – Ευρωπαϊκός Οργανισμός Σιδηροδρομικής Ασφάλειας (Βαλενσιέν)

 

Πηγή:ΚΥΠΕ