Ο ΚΟΑΠ διεξήγαγε εξωτερική αξιολόγηση της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου

Εσωτερική αξιολόγηση ποιότητας της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου του ΚΟΑΠ, διεξήγαγε από ανεξάρτητο αξιολογητή, ο Οργανισμός.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΚΟΑΠ, μέσα στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του Οργανισμού με τα κριτήρια διαπίστευσης, ο Οργανισμός διεξήγαγε Εξωτερική Αξιολόγηση Ποιότητας, της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Η αξιολόγηση αφορούσε το κατά πόσο η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου του ΚΟΑΠ ακολουθεί και συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου (International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών της Αμερικής.

Παρόλο που η τελική έκθεση δεν έχει ακόμη παραδοθεί, εντούτοις υπήρξαν ήδη κάποιες σημαντικές ευκαιρίες βελτίωσης που έχουν εντοπιστεί και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου προβαίνει ήδη σε διάφορες διορθωτικές ενέργειες.

Η συνεχόμενη αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται από τον Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι ύψιστης σημασίας για τον ΚΟΑΠ, αφού μέσα από το έργο της στοχεύει στην περαιτέρω ενδυνάμωση των εσωτερικών διαδικασιών του ΚΟΑΠ και στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που δύναται να επηρεάσουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει.

Πηγή:ΚΥΠΕ