Κομισιόν: Εξάλειψη εμποδίων στις διασυνοριακές επενδύσεις και επιτάχυνση υλοποίησης

Kοινούς κανόνες – μια οδηγία και έναν κανονισμό – για τα καλυμμένα ομόλογα, μια πρόταση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των τίτλων και απαιτήσεων και κανόνες για τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων, ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν, και συγκεκριμένα ο Αντιπρόεδρος Βάλντις Ντομπρόβσκις, ενόψει της σημερινής συνεδρίασης του ECOFIN στις Βρυξέλλες.

Η Κομισιόν αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση ότι με ανεξόφλητο υπόλοιπο, που ανέρχεται συνολικά σε 2,1 τρισ. ευρώ, τα καλυμμένα ομόλογα αποτελούν επί του παρόντος μια από τις μεγαλύτερες αγορές τίτλων χρέους στην ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται στην παγκόσμια πρωτοπορία σε αυτή την αγορά, που αποτελεί σημαντική πηγή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ.

Επιπλέον η Κομισιόν σημειώνει ότι τα καλυμμένα ομόλογα είναι χρηματοδοτικά μέσα που εξασφαλίζονται από διακριτή ομάδα δανείων. Θεωρείται ότι είναι επωφελή όχι μόνο διότι παρέχουν χρηματοδοτικούς πόρους στα πιστωτικά ιδρύματα για τη χορήγηση δανείων με ικανοποιητική σχέση κόστους-απόδοσης, αλλά και διότι είναι ιδιαίτερα ασφαλή. Ωστόσο, η αγορά της ΕΕ είναι επί του παρόντος κατακερματισμένη με βάση τα εθνικά σύνορα και υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών.

Οι προτεινόμενοι κανόνες βασίζονται σε υψηλής ποιότητας πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Στόχος τους είναι να αυξήσουν τη χρήση καλυμμένων ομολόγων ως σταθερής και φθηνής πηγής χρηματοδότησης για τα πιστωτικά ιδρύματα, ιδίως όταν οι αγορές είναι λιγότερο ανεπτυγμένες. Επίσης, θα παρέχουν στους επενδυτές ένα ευρύτερο και ασφαλέστερο φάσμα επενδυτικών ευκαιριών. Ταυτόχρονα, η πρόταση έχει ως στόχο να μειώσει το κόστος δανεισμού για την ευρύτερη οικονομία. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η δυνητική συνολική ετήσια εξοικονόμηση πόρων για τους δανειολήπτες της ΕΕ κυμαίνεται μεταξύ 1,5 και 1,9 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων, η Κομισιόν σημειώνει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη διοχέτευση των ιδιωτικών αποταμιεύσεων στην οικονομία και την αύξηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Η αγορά επενδυτικών κεφαλαίων της ΕΕ ανέρχεται συνολικά σε 14,3 τρισ. ευρώ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη αγορά δεν έχει ακόμη αναπτύξει πλήρως το δυναμικό της. Μόνο το 37% των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περίπου το 3% των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (ΟΕΕ) έχουν λάβει άδεια διάθεσης επενδυτικών προϊόντων σε περισσότερα από τρία κράτη μέλη. Η κατάσταση αυτή οφείλεται επίσης σε ρυθμιστικά εμπόδια που δυσχεραίνουν σήμερα τη διασυνοριακή διανομή επενδυτικών κεφαλαίων. Η σημερινή πρόταση αποσκοπεί στην άρση των εμποδίων αυτών για όλα τα είδη των επενδυτικών κεφαλαίων, καθιστώντας τη διασυνοριακή διανομή απλούστερη, ταχύτερη και λιγότερο δαπανηρή. Ο αυξημένος ανταγωνισμός θα παράσχει στους επενδυτές περισσότερες επιλογές και καλύτερες τιμές, διασφαλίζοντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών.

Τέλος, σε σχέση με το εφαρμοστέο δίκαιο στις διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα των τίτλων και απαιτήσεων, αναφέρεται πως η εκχώρηση μιας απαίτησης αναφέρεται σε μια κατάσταση κατά την οποία ο πιστωτής μεταβιβάζει το δικαίωμα διεκδίκησης χρέους σε άλλο πρόσωπο έναντι πληρωμής. Κατά την Κομισιόν οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα για να αποκτήσουν ρευστότητα και πρόσβαση σε πιστώσεις. Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομική βεβαιότητα ως προς το ποια εθνική νομοθεσία εφαρμόζεται για τον προσδιορισμό του κατόχου της απαίτησης μετά την εκχώρησή της στο πλαίσιο διασυνοριακής υπόθεσης. Οι νέοι κανόνες που προτάθηκαν σήμερα διευκρινίζουν ποια νομοθεσία ισχύει για την επίλυση τέτοιων διαφορών – κατά γενικό κανόνα ισχύει η νομοθεσία της χώρας στην οποία οι πιστωτές έχουν τη συνήθη κατοικία τους – ανεξάρτητα από το ποιου κράτους μέλους τα δικαστήρια ή οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση. Η παρούσα πρόταση θα προωθήσει τις διασυνοριακές επενδύσεις, την πρόσβαση σε φθηνότερες πιστώσεις και την πρόληψη των συστημικών κινδύνων. Η Κομισιόν εξέδωσε επίσης ανακοίνωση για να διευκρινιστεί ποιας χώρας η νομοθεσία ισχύει για τον προσδιορισμό της κυριότητας κινητών αξιών στο πλαίσιο μιας διασυνοριακής συναλλαγής.

Πηγή: ΚΥΠΕ