Πατριαρχικά κατάλοιπα στην κυπριακή κοινωνία

Διαπιστώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, που συζητήθηκε στη Βουλή

Του Μάριου Δημητρίου

«Μεγαλύτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στους τομείς της  εκπαίδευσης, των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και της  εκπροσώπησης των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, όπου αποδεδειγμένα συγκεντρώνονται έντονα πατριαρχικά κατάλοιπα και στερεότυπες αντιλήψεις, γύρω από τους ρόλους των δύο φύλων», τονίζεται στην ποσοτική Αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, που η Επίτροπος Ισότητας Ιωσηφίνα Αντωνίου μετέφερε στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, όπου συζητήθηκε και η ετοιμασία του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2018-2021. Θετική ήταν γενικά, η αποτίμηση από πλευράς των παρευρισκόμενων βουλευτών και εκπροσώπων γυναικείων, εργατικών και εργοδοτικών οργανώσεων, για όσα έγιναν στο πλαίσιο του Σχεδίου την τελευταία τριετία, όμως υπήρξαν έντονες επισημάνσεις για σημαντικά ζητήματα που εκκρεμούν, όπως η αναθεώρηση του Οικογενειακού Δικαίου και η επίσπευση της συμπλήρωσης του Κώδικα Σεξουαλικής Παρενόχλησης στον δημόσιο τομέα, που να καλύπτει και τον ιδιωτικό τομέα, όπου οι γυναίκες είναι πολύ πιο ευάλωτες. Ο παρευρισκόμενος εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Γιώργος Χατζηκαλλής, πληροφόρησε ότι η ΟΕΒ, «διαβουλεύεται με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ώστε να υιοθετήσουν τον Κώδικα και θεωρώ ότι βρίσκουμε καλή ανταπόκριση, έτσι ώστε, σιγά σιγά, όλες οι επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα, να έχουν τον Κώδικα αυτό».

Οι έξι βασικοί άξονες προτεραιότητας

Αναφέρθηκε ότι το Στρατηγικό Σχέδιο για την Ισότητα, ετοιμάστηκε στη βάση εισηγήσεων/ προτάσεων που υπέβαλαν τα Υπουργεία, διάφοροι Φορείς Ισότητας, περιλαμβανομένης της Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων, της Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση, καθώς και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ακαδημαϊκά/Ερευνητικά Κέντρα και οι Γυναικείες και Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις, μέλη του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Στην Αξιολόγηση, που παρουσίασε στη Βουλή η Επίτροπος Ι. Αντωνίου και υπογράφει η διοικητική λειτουργός της Μονάδας Ισότητας του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Νίκη Ανδρέου, αναφέρεται ότι έχουν τεθεί ως βασικοί άξονες προτεραιότητας του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2018-2021, οι ακόλουθοι έξι:

*Καταπολέμηση όλων των μορφών Βίας κατά των Γυναικών – Συμμόρφωση με τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. *Προώθηση ισόρροπης συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις λήψεως αποφάσεων στην πολιτική, δημόσια, κοινωνική και οικονομική ζωή.

*Εκσυγχρονισμός/βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου.

*Επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών.

*Προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση

*Εξάλειψη στερεοτύπων και κοινωνικών προκαταλήψεων.

Στην Αξιολόγηση περιλαμβάνεται εισήγηση για οριζόντια ένταξη των θεμάτων Ισότητας των φύλων, σε όλες τις πολιτικές του κράτους και τις πρακτικές των δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών και όχι μόνο στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Τονίζεται ότι «καθίσταται επιπλέον αναγκαία, η ένταξη της διάστασης του φύλου σε όλα τα προγράμματα και μέτρα (gender mainstreaming), καθώς και στην οικονομική πολιτική (φορολογία, κοινωνικές ασφαλίσεις και παροχές, κρατικό προϋπολογισμό-gender budgeting)».

Επτά νομοσχέδια για Οικογενειακό Δίκαιο

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων η Επίτροπος Αντωνίου, υλοποιήθηκαν 15 από τις 19 δράσεις του Σχεδίου που αφορούσαν την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας ανδρών και γυναικών και τη διοικητική μεταρρύθμιση (ανάμεσα στις οποίες και ο διορισμός από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Επιτρόπου Ισότητας των Φύλων το Μάρτιο του 2014). Σημαντική δράση που υλοποιήθηκε, ήταν η ετοιμασία έρευνας και οδηγού, σχετικά με την Εξάλειψη του Γλωσσικού Σεξισμού στα δημόσια έγγραφα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακόμα, υλοποιήθηκαν 9 από τις 14 δράσεις του Σχεδίου που μεταξύ άλλων, αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό/βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου, όπως η προώθηση ψήφισης νομοσχεδίου για Οικογενειακή Διαμεσολάβηση, που αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή, πριν τα τέλη του χρόνου, όπως και ετοιμασία και προώθηση ψήφισης νομοσχεδίου που ποινικοποιεί την παρενόχληση και την παρενοχλητική παρακολούθηση (harassment and stalking), όπως ορίζει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ακόμα, υλοποιήθηκε η ετοιμασία νομοσχεδίου που ποινικοποιεί όλες τις μορφές βίας κατά των γυναικών, ως ορίζει η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται σύντομα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση). Επίσης, σύμφωνα με την Αξιολόγηση που μετέφερε στη Βουλή η Επίτροπος Ισότητας, «έχουν ολοκληρωθεί οι διεργασίες για την ετοιμασία επτά τροποποιητικών νομοσχεδίων που εμπίπτουν στη σφαίρα του Οικογενειακού Δικαίου, με στόχο την αναθεώρησή του, κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής. Ειδικότερα, οι προωθούμενες αλλαγές αναμένεται  ότι θα επιφέρουν σημαντικές βελτιώσεις μεταξύ άλλων στα θέματα γάμου, διαζυγίου, σχέσεων γονέων και τέκνων, κληρονομικής διαδοχής και διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού σε περιπτώσεις εκδίκασης υποθέσεων οικογενειακού δικαίου».

Η μεγαλύτερη πρόοδος, στην καταπολέμηση της βίας

Τονίζεται στην Αξιολόγηση της Επιτρόπου Ισότητας, ότι η μεγαλύτερη πρόοδος έχει σημειωθεί στον στόχο του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα μεταξύ Ανδρών και Γυναικών 2014-2017, για καταπολέμηση/αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών, αφού έχουν υλοποιηθεί 20 δράσεις από το σύνολο των 25, ενώ 4 βρίσκονται ήδη υπό εξέλιξη/υλοποίηση. Σύμφωνα με την Αξιολόγηση, έχουν υλοποιηθεί μεταξύ άλλων οι πιο κάτω δράσεις:

*Ετοιμασία ενδελεχούς τεχνοκρατικής μελέτης, σχετικά με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και αναλυτική κοστολόγησή τους.

*Ετοιμασία νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια 2017-2019.

* Εκπαίδευση επαγγελματιών, σχετικά με το πρόβλημα της βίας κατά των γυναικών.

*Ευαισθητοποίηση/κατάρτιση δημοσίων λειτουργών που ασχολούνται με το πρόβλημα της έμφυλης βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στην εργασία (σειρά εκπαιδευτικών σεμιναρίων και διαλέξεων από μη-κυβερνητικές οργανώσεις και άλλους φορείς).

*Ενίσχυση του προγράμματος της Αγωγής Υγείας, με θέματα διαφυλικών σχέσεων, σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, επικοινωνίας, επίλυσης συγκρούσεων και σεξουαλικής κακοποίησης.

*Εισαγωγή του θέματος της βίας κατά των γυναικών στα αναλυτικά προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και απόκτηση δεξιοτήτων και συμπεριφορών που αποσκοπούν σε μηδενική ανοχή της βίας.

*Δημιουργία πρόσθετου καταφυγίου θυμάτων βίας στην Πάφο και νέου ιδιόκτητου χώρου φιλοξενίας θυμάτων στη Λευκωσία (Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια).

*Αναβάθμιση λειτουργίας τηλεφωνικής γραμμής στήριξης των θυμάτων βίας σε παγκύπρια βάση (24ωρη λειτουργία -επιχορήγηση 10 χιλιάδων ευρώ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης σε ετήσια βάση).

*Μελέτη δημιουργίας Ενιαίου Αρχείου για τα στατιστικά βίας στην οικογένεια.

*Εποπτεία εφαρμογής πρωτοκόλλου αντιμετώπισης θυμάτων βιασμού στα Τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών σε παγκύπρια βάση (Υπουργείο Υγείας).

*Λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για τον έλεγχο των δραστηριοτήτων των ιδιωτικών γραφείων εργοδότησης, με στόχο την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της διακίνησης και εμπορίας των μεταναστριών οικιακών εργαζομένων (Τμήμα Εργασίας).

*Συνέχιση προγραμμάτων επανένταξης για γυναίκες θύματα εμπορίας και παροχή προστασίας και στήριξης, μέσω της λειτουργίας καταφυγίου.

*Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση αστυνομικών για την αξιολόγηση επικινδυνότητας περιστατικών βίας και την αντιμετώπιση των θυμάτων βίας.

*Σεμινάρια/εργαστήρια ευαισθητοποίησης φοιτητών και φοιτητριών για τη διακίνηση και εμπορία προσώπων.

*Σεμινάρια/εργαστήρια ευαισθητοποίησης φοιτητών/τριών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας.

Τα στερεότυπα ν’ αλλάξουν μέσα από την εκπαίδευση

Όπως δήλωσε μετά τη συνεδρία η Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Βουλής, «την τελευταία τριετία, υπήρξε μεγάλο ποσοστό υλοποίησης των στόχων του Στρατηγικού Σχεδίου, αλλά χρειάζεται αξιολόγηση της ποιοτικής αλλαγής που βλέπουμε μέσα από τις δράσεις. Έγιναν σημαντικά βήματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα. Υπάρχουν σοβαρά θέματα που αφορούν τα στερεότυπα, που μπορεί ν’ αλλάξουν μέσα από την εκπαίδευση, αφού χρειάζεται σωστή διαπαιδαγώγηση, από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησαν αρκετά σχετικά προγράμματα στο σχολείο, αλλά πιστεύω μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα – εμείς αλλά και εσείς, τα ΜΜΕ, που έχετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσετε, όσον αφορά την αλλαγή και τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας που να προάγει την ισότητα και που να αλλάζει τα στερεότυπα. Ένα από τα θέματα που εκκρεμούν, είναι ο Κώδικας Σεξουαλικής Παρενόχλησης που αφορά τον δημόσιο τομέα κι εμείς έχουμε ζητήσει να αφορά και τον ιδιωτικό τομέα, που είναι ακόμα πιο σημαντικός, γιατί οι γυναίκες εκεί, είναι ακόμα πιο ευάλωτες, όσον αφορά την προστασία της εργασίας τους. Μας είπαν ότι ο Κώδικας θα είναι έτοιμος και θα κατατεθεί σε περίπου δύο μήνες, οπότε θα κατατεθεί και το νέο Σχέδιο Δράσης 2018-21. Με αυτή την ευκαιρία, η Επιτροπή μας θα ξαναδεί το θέμα σε τρεις μήνες, ώστε να ενημερωθούμε για το νέο Σχέδιο Δράσης, αλλά ιδιαίτερα, αν έχει ολοκληρωθεί και κατατεθεί ο Κώδικας Σεξουαλικής Παρενόχλησης».

«Χαμηλών προσδοκιών και μη υλοποιηθέν»

«Εμείς ως ΑΚΕΛ, θεωρούσαμε το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων, 2014-17, χαμηλών προσδοκιών και παρόλο τούτο, η εκτίμησή μας είναι ότι το Σχέδιο, δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους η βουλευτίνα του κόμματος, Σκεύη Κουκουμά. «Το σημαντικό που θα έπρεπε ν’ αξιολογήσουμε, είναι πόσο πραγματικά βελτιώθηκε η θέση της γυναίκας στην κυπριακή κοινωνία – και όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχει γίνει ούτε βήμα και τα θέματα οπισθοδρομούν. Την προηγούμενη περίοδο, υπήρξε καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των γυναικών, και γιατί είναι γυναίκες, και λόγω της οικονομικής κρίσης». Η κυρία Κουκουμά αναφέρθηκε και στους διάφορους θεσμούς που σχετίζονται με την ισοτιμία των φύλων και μίλησε για «μεγάλο κατακερματισμό δυνάμεων και πόρων». Πρόσθεσε ότι «πρέπει να ενοποιηθούν κάτω από μια ενιαία αρχή και να μπορούν να λειτουργήσουν σε όλες τις διαστάσεις τους». Από την ΠΟΓΟ η Σκεύη Πασιά, εισηγήθηκε ότι «πριν προχωρήσουμε στο νέο Σχέδιο Δράσης, πρέπει να συζητηθεί το θέμα στον Εθνικό Μηχανισμό για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, για να δούμε αδυναμίες του προηγούμενου Σχεδίου».

«Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους»…

Στη διάρκεια της συζήτησης, η Επίτροπος Ισότητας συμφώνησε με τη Μαρία Επαμεινώνδα, εκπρόσωπο του  Κυπριακού Λόμπι Γυναικών, ότι «πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος, προκαθορισμένος προϋπολογισμός για υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης, για όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και όχι μόνο για το Υπουργείο Δικαιοσύνης». Υπερθεματίζοντας η Ιωσηφίνα Αντωνίου, είπε ότι «θα πρέπει συντονισμένα πλέον, όταν καθορίζονται οι πολιτικές του κάθε Υπουργείου, να λαμβάνεται υπόψη η Αρχή Ισότητας, στον καθορισμό των προϋπολογισμών. Το κάθε Υπουργείο έχει τον δικό του προϋπολογισμό, τις δικές του προτεραιότητες και συχνά η Ισότητα, δεν είναι στις προτεραιότητες των άλλων Υπουργείων και υπηρεσιών, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο προϋπολογισμός του Εθνικού Μηχανισμού για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, κάποτε έφτασε να είναι 900 χιλιάδες λίρες και φέτος καταλήξαμε στις 340 χιλιάδες ευρώ. Η οικονομική κρίση επηρέασε τα κονδύλια που διατίθενται για την Ισότητα, γι’ αυτό και πολλές φορές μιλούμε για πισωγύρισμα. Γιατί κάθε κρίση, μπορεί να αποτελεί και ευκαιρία, αλλά ιδιαίτερα για θέματα ισότητας, είναι καθαρό πισωγύρισμα».

Με την Επίτροπο, συμφώνησε στο σημείο αυτό και η εκπρόσωπος της ΠΕΟ Νάτια Κυρίτση, «ότι η κρίση επηρέασε τους προϋπολογισμούς και μάλιστα για την Ισότητα ήταν πισωγύρισμα», όπως είπε και συνέχισε: «Πιστεύουμε ότι οι δράσεις θα πρέπει να στραφούν προς την κατεύθυνση της αναβάθμισης της παρέμβασης του κράτους για την εφαρμογή των αρχών της ισότητας και ειδικότερα των νομοθεσιών που αφορούν την ισότητα στην εργασία. Τέτοιες δράσεις, θα είναι οι καλύτερες και ποιοτικότερες επιθεωρήσεις στους χώρους εργασίας όπως και ο τερματισμός του πολυτεμαχισμού και της πολυδιάσπασης των μηχανισμών εφαρμογής και προώθησης της ισότητας με τη δημιουργία της Αρχής Ισότητας η οποία θα έχει ουσιαστικές και αποτελεσματικές εξουσίες και επαρκή προϋπολογισμό. Ένας δεύτερος τομέας, θα είναι η στήριξη στην οικογένεια, η οποία θα δίνει τη δυνατότητα στη γυναίκα να εργάζεται και να συμμετέχει στα κοινά. Σε αυτή την κατεύθυνση, να υπάρχει κάλυψη της γονικής άδειας που να εκτείνεται και στους δύο γονείς, όπως και η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του νόμου για τη μητρότητα και η εισαγωγή των αναγκαίων βελτιώσεων, σε σχέση με την προστασία από τις απολύσεις την περίοδο της άδειας μητρότητας και τις διευκολύνσεις στον τοκετό».

Όταν η Αστυνομία φρίκαρε τη Σακαδάκη

Οι ξεπερασμένες, πατριαρχικές αντιλήψεις στο Αστυνομικό Σώμα, αποτέλεσαν ιδιαίτερο θέμα συζήτησης, που έθεσε στη διάρκεια της συνεδρίας, η Αλεξία Σακαδάκη, εκπρόσωπος του Κινήματος Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, προτείνοντας συνεργασία της Επιτρόπου Ισότητας, με τον Σύνδεσμο Κοινωνιολόγων Κύπρου, στην ετοιμασία του Σχεδίου Δράσης. «Πριν μια δεκαετία», είπε, «συμμετείχα ως μεταφράστρια, σε μια εξέταση υπόθεσης πορνείας και αυτό που αντιμετώπισα για την εμπορία προσώπων, από την πλευρά της Αστυνομίας, με είχε φρικάρει. Θέλω να πιστεύω ότι δέκα χρόνια μετά, έχουν αλλάξει τα πράγματα και ότι μέσα από την επιμόρφωση, έχουν αλλάξει και οι νοοτροπίες». Η βουλευτίνα του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, προεξέτεινε το ζήτημα. «Ενώ η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου, έπρεπε να είναι η προμετωπίδα της υπεράσπισης της ισότητας, δεν γίνεται αντιληπτή από πολλούς αστυνομικούς, η σοβαρότητα της άσκησης βίας σε βάρος γυναικών, από τους συζύγους τους, όταν οι γυναίκες καταγγέλλουν αυτή τη βία. Ακούσαμε πολλές φορές, αστυνομικούς να λέν, «και τι έγινε, αν της έδωσε ένα πάτσο;». Άλλο παράδειγμα αυτής της νοοτροπίας που ζήσαμε μαζί, είναι η αδυναμία κάποιων, να αντιληφθούν σε κοινωνικό επίπεδο, γιατί μας ενόχλησε συγκεκριμένη εκστρατεία και η προβολή της σωματικής δύναμης και όλων αυτών που καθιστούν κάποιον άντρα, «προστάτη» μιας οικογένειας…».

Μια γυναίκα κακοποιημένη, έξω από τη Βουλή…

Απαντώντας η Ιωσηφίνα Αντωνίου, είπε ότι συμφωνεί σε αρκετά, από τα προαναφερόμενα, αλλά διαφωνεί με τις αναφορές, στις αντιλήψεις της Αστυνομίας, περί ισότητας. Έδωσε τα εύσημα στο Γραφείο της Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Προσώπων για την καλή δουλειά που κάνει και είπε ότι, «άλλαξαν τα πράγματα στην Αστυνομία, παρόλο που όταν ήμουν Πρόεδρος γυναικείας οργάνωσης, ασκούσαμε σκληρή κριτική στην Αστυνομία, σε σχέση με την αντιμετώπιση των γυναικών».  Η Ειρήνη Χαραλαμπίδου σχολίασε ότι «τα πράγματα, μπορεί να άλλαξαν σε κεντρικό, αλλά όχι σε επαρχιακό επίπεδο». Σε αυτό το σημείο, μπήκε στη συζήτηση και η Πρόεδρος της Επιτροπής Στέλλα Κυριακίδου, που ενίσχυσε τη θέση της Χαραλαμπίδου, περιγράφοντας πρόσφατο περιστατικό, έξω από τη Βουλή. Όπως είπε, πριν ένα μήνα, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό της μαζί με την κοινοβουλευτική συνεργάτιδά της, Μύρια Ιωαννίδου, «είδαν μια γυναίκα στο προπορευόμενο αυτοκίνητο, να ανοίγει την πόρτα και να βγαίνει έξω, τρέμοντας και κλαίγοντας, αντιλαμβανόμενες ότι είχε προηγηθεί επεισόδιο μέσα στο αυτοκίνητο». Πρόσθεσε ότι «είδαμε και πάθαμε να πείσουμε την Αστυνομία να προχωρήσει σε αυτεπάγγελτη καταγγελία εναντίον του δράστη, γιατί η γυναίκα έλεγε ότι δεν είχε παράπονο… Δεν θεωρήθηκε αυτόματα από την Αστυνομία, ότι υπάρχει πρόβλημα, όταν μια γυναίκα πετάγεται έξαλλη έξω από το αυτοκίνητο…Δεν είμαι λοιπόν σίγουρη, ότι σε κάποιο επαρχιακό Αστυνομικό Σταθμό, δεν θα πουν σε μια κακοποιημένη γυναίκα, ότι «δεν είναι τίποτα, που έφαε δυο πάτσους από τον άντρα της»….

Αριστερά η Πρόεδρος της «Πρωτοπορίας» Λία Γεωργιάδου και η Πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης Ρούλα Μαυρονικόλα, που ζήτησαν αναβάθμιση και ανεξαρτητοποίηση της λειτουργίας του Γραφείου της Επιτρόπου Ισότητας.

Η Επίτροπος για την Ισότητα Ιωσηφίνα Αντωνίου, παρουσιάζει την Αξιολόγηση του Στρατηγικού Σχεδίου Δράσης.

Η διοικητική λειτουργός του Υπουργείου Δικαιοσύνης Νίκη Ανδρέου, που υπογράφει την Αξιολόγηση του Σχεδίου Δράσης 2014-17.

Η εκπρόσωπος της ΠΕΟ Νάτια Κυρίτση.

Ο εκπρόσωπος της ΟΕΒ Γιώργος Χατζηκαλλής.

Η λειτουργός του Γραφείου της Επιτρόπου Διοικήσεως Νιόβη Γεωργιάδη, ανέφερε ότι ο Κώδικας Σεξουαλικής Παρενόχλησης, θα είναι έτοιμος μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Από το Κίνημα Οικολόγων η Αλεξία Σακαδάκη.

Φωτό: Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Συλλούρης, ανάμεσα σε βουλευτίνες, επιτρόπους και εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων, στην εκδήλωση που οργανώθηκε από το Γραφείο του στο αίθριο της Βουλής, τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018, με αφορμή την ετήσια Διεθνή Ημέρα της Γυναίκας (8η Μαρτίου) και τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.