Τμ. Πολιτικής Αεροπορίας: Καθυστερημένα έσοδα ύψους 19 εκ. και προβλήματα στελέχωσης εντοπίζει  η Ελεγκτική Υπηρεσία

Στα πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο στο Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας, ο οποίος βασίστηκε σε αξιολόγηση στοιχείων για το έτος που έληξε στις 31.12.2016.

Μεταξύ άλλων ο Γενικός Ελεγκτής εντοπίζει προβλήματα στελέχωσης και κατάρτισης του προσωπικού, εκκρεμότητες για λήψη αποφάσεων όσο αφορά την αναδιοργάνωση του τμήματος καθώς και το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας ιδιωτικού δικαίου για παροχή αεροναυτιλιακών υπηρεσιών αλλά και συσσώρευση Καθυστερημένων Εσόδων περίπου €19 εκ. στις 31.12.2016.

Αναφορικά με τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου, αναφέρονται τα ακόλουθα:

 • Οι καθυστερήσεις που προέκυψαν στον Κυπριακό Εναέριο Χώρο δεν συνάδουν με τον στόχο που έθεσε για την Κύπρο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (παράγραφος Γ1).
 • Θα πρέπει να αξιολογηθεί τεκμηριωμένα στη βάση της μέχρι σήμερα εμπειρίας και μελέτης των βέλτιστων πρακτικών που ισχύουν/εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες με καλύτερες επιδόσεις από την Κύπρο, κατά πόσο η δαπάνη η οποία προκύπτει από το σχέδιο αύξησης της αποδοτικότητας για τις αεροναυτιλιακές υπηρεσίες της Κύπρου, παρέχει οικονομική ανταποδοτικότητα (value for money) (παράγραφος Γ2).
 • Εκκρεμούν για συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων της Βουλής τα νομοσχέδια που ρυθμίζουν το νομοθετικό πλαίσιο που θα διέπει τη λειτουργία της εταιρείας ιδιωτικού δικαίου για παροχή Αεροναυτιλιακών Υπηρεσιών (παράγραφος Γ3).
 • Εκκρεμεί η υλοποίηση της απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου σχετικά με την αναδιοργάνωση του Τμήματος (παράγραφος Γ3).
 • Η Μονάδα Ασφάλειας Πτήσεων δεν είναι επαρκώς στελεχωμένη για να μπορεί να ανταποκρίνεται αυτόνομα στις υποχρεώσεις της που πηγάζουν από τους Κανονισμούς και Οδηγίες των διεθνών Οργανισμών αεροναυτιλίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (παράγραφος Γ4).
 • Ο περιορισμένος αριθμός του καταρτισμένου προσωπικού με τον οποίο στελεχώνεται η Εθνική Εποπτική Αρχή, καθιστά εξαιρετικά δύσκολο για την Αρχή να εκτελεί ως ενδείκνυται, αποτελεσματικά τα καθήκοντα της και να εφαρμόζει την κοινοτική νομοθεσία, και απαιτείται άμεσα η μόνιμη και κατάλληλη στελέχωση της ΕΕΑ ώστε να μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της και να επιτελέσει το έργο της. Το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας επιβάλλεται όπως, σε συνεργασία με το ΥΜΕΕ προβεί επειγόντως σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για επίλυση των προβλημάτων που εγέρθηκαν προς αποφυγή επιβολής κυρώσεων εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. (παράγραφος Γ5).
 • Συσσώρευση Καθυστερημένων Εσόδων περίπου €19 εκ. στις 31.12.2016. Όπως ενημερωθήκαμε το ποσό των Καθυστερημένων Εσόδων στις 31.12.2017 κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα. Χρειάζεται να εντατικοποιηθούν οι προσπάθειες και να επισπευτούν όλες οι δυνατές διαδικασίες, για ανάκτηση των καθυστερημένων εσόδων, οι οποίες να τυγχάνουν εποπτείας σε τακτά χρονικά διαστήματα σε ανώτατο επίπεδο από το ΥΜΕΕ, για την αποφυγή καθυστερήσεων και τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων και παρακολούθηση ώστε τα συμφέροντα της Δημοκρατίας να διαφυλάσσονται πλήρως (παράγραφος Γ6).
 • Δεν γίνεται καθημερινά κατάθεση των εισπράξεων των Κεντρικών Γραφείων σύμφωνα με τις Δημοσιονομικές και Λογιστικές Οδηγίες (παράγραφος Γ7).
 • Επιβάλλεται η τροποποίηση της υφιστάμενης συμφωνίας παροχής τηλεπικοινωνιακών διευκολύνσεων μεταξύ του Τμήματος και της ΑΤΗΚ, για το Κέντρο Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας και τα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, ώστε να καθορίζονται σαφώς όλες οι σχετικές πτυχές της. Αναφορικά με προγραμματιζόμενη υπογραφή νέας συμφωνίας από την ΑΤΗΚ για αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας του Τμήματος στην Ακρόπολη, ζητήθηκαν από την Υπηρεσία μας και παραθέτονται οι απόψεις της Γενικής Λογίστριας και του Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, κατά πόσο με βάση το παρόν νομοθετικό πλαίσιο για τη σύναψη συμβάσεων του Δημοσίου, δικαιολογείται και επιτρέπεται η συνέχιση της εν λόγω συμφωνίας (παράγραφος Γ8).
 • Μη εφαρμογή των προνοιών της νομοθεσίας σχετικά με την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων (παράγραφος Γ9).
 • Η ενοικίαση κτηρίου για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των Κεντρικών Γραφείων του Τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας εξακολουθεί να υφίσταται έναντι πολύ ψηλού μηνιαίου ενοικίου (10,35/τ.μ.), λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του, και ενώ δεν πληρούσε βασικό όρο της Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος σε σχέση με τους χώρους στάθμευσης (54 χώροι στάθμευσης αντί 84) (παράγραφος Γ10).