Προσπάθεια Λαικής για άντληση 1,8 δισ.

 Σήμερα αρχίζει και η περίοδος υποβολής αιτήσεων άσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης και ανταλλαγής Επιλέξιμων Αξιογράφων.

Στόχος της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Λαϊκής Τράπεζας, μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμηση, είναι η άντληση 1,8 δισεκατομμυρίου ευρώ για να ενισχυθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας που έχει πληγεί μετά την απομείωση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και να καλυφθούν παράλληλα οι εποπτικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ).

Η ΕΑΤ απαιτεί από τις ευρωπαϊκές τράπεζες όπως ο δείκτης κύριων βασικών πρωτοβάθμιων κεφαλαίων ανέρχεται στο 9% μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2012.

Η έκδοση των Δικαιωμάτων Προτίμησης είναι πλήρως εξασφαλισμένη από την Κυπριακή Δημοκρατία, όπως προβλέπεται από το περί της Αναδοχής των Δικαιωμάτων Προτίμησης της Λαϊκής Τράπεζας Διάταγμα, που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από των περί της Διαχείρισης Χρηματοοικονομικών Κρίσεων Νόμων του 2011 έως 2012, κατόπιν εισήγησης της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και με τη σύμφωνη γνώμη αυτής.

Με βάση το άρθρο 6 του Διατάγματος του Υπουργού Οικονομικών, η Κυπριακή Δημοκρατία θα προβεί σε παραχώρηση δωρεάν Δικαιωμάτων Αγοράς Μετοχών (ΔΑΜ) προς τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν μετοχές μέσω της έκδοσης Δικαιωμάτων Προτίμησης.

Η διαπραγμάτευση, καθώς και η περίοδος εξάσκησης των Δικαιωμάτων Προτίμησης θα διαρκέσει μέχρι και τις 22 Ιουνίου. Η 22α Ιουνίου είναι η τελευταία ημερομηνία απόκτησης Επιλέξιμων Αξιογράφων για να υπάρχει δικαίωμα συμμετοχής στην προσφορά για εθελοντική ανταλλαγή με μετοχές και/ή Αξιόγραφων Ενισχυμένου Κεφαλαίου.

Τα Δικαιώματα Προτίμησης παραχωρήθηκαν σε όλους τους κατόχους συνήθων μετοχών της Τράπεζας σε αναλογία 1 Δικαίωμα για κάθε μία μετοχή της Τράπεζας.

Κάθε 6 Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται θα μετατρέπονται σε 67 πλήρως πληρωθείσες νέες μετοχές με τιμή εξάσκησης 0,10 ευρώ ανά μετοχή. Κάθε 6 Δικαιώματα Προτίμησης που θα ασκούνται με συνολική τιμή άσκησης 6,70 ευρώ μετατρέπονται σε 67 πλήρως πληρωθείσες συνήθεις μετοχές (ήτοι 0,10 ευρώ ανά μετοχή).

Δικαιώματα Προτίμησης θα μπορούν να αποκτηθούν και κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα μη ασκηθέντα Δικαιώματα Προτίμησης θα έχουν Δικαίωμα Προεγγραφής οι δικαιούχοι μέτοχοι, τα πρόσωπα που θα αποκτήσουν Δικαιώματα Προτίμησης κατά την διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και στο Χρηματιστήριο Αθηνών και ενδιαφερόμενοι επενδυτές, οι οποίοι δεν θα είναι κάτοχοι οποιουδήποτε αριθμού Δικαιωμάτων Προτίμησης.