Σε 4 μέρες η αυλαία της Κυπριακής Προεδρίας

 

Η Κύπρος, που αναλαμβάνει για πρώτη φορά την προεδρία του Συμβουλίου, έχει θέση τέσσερις προτεραιότητες στο εξάμηνο που έρχεται.

Θεωρώντας ότι η ΕΕ χρειάζεται να αντεπεξέλθει πιο δυνατή από την τρέχουσα οικονομική κρίση και να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή,  η Κυπριακή Προεδρία υπόσχεται να εργαστεί Προς Μια Καλύτερη Ευρώπη.

Οι τέσσερεις βασικές της προτεραιότητες περιλαμβάνουν μια Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και βιώσιμη, μια Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη, μια Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή και μια Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονες της.

Ο πρώτος άξονας προτεραιότητας που αφορά την πιο αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως στόχο την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών που θα οδηγήσουν σε πιο αποδοτική διακυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα και την αστάθεια που προκλήθηκε από την κρίση.

Για την Κυπριακή Προεδρία, οι διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020 θα αποτελέσουν την κύρια προτεραιότητά της.

Η Προεδρία θα εργαστεί προς την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποδοτικού προϋπολογισμού, που να στηρίζει την ανάπτυξη και να ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Έμφαση θα δοθεί στην ποιότητα των δαπανών, ώστε οι πολιτικές και τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου να είναι πολιτικές με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Επίσης, θα προσπαθήσει να πετύχει όσο το δυνατό περισσότερη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις κοινές πολιτικές καθώς και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις τομεακές πολιτικές.

 

Έμφαση θα δώσει και στην ενεργειακή πολιτική, τα  Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, τη Διευκόλυνση `Συνδέοντας την Ευρώπη`, την αειφόρο ανάπτυξη.

Στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, θα προωθηθεί η ποιοτική πράσινη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και ειδικότερα του νερού.

Για την Κυπριακή Προεδρία είναι σημαντικό όπως οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την ενέργεια να εφαρμόζονται με ολοκληρωμένο τρόπο.

Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει στην επανενεργοποίηση  της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η οποία θα αντιμετωπίσει τις σχετικές προκλήσεις με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.

Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας αναφέρεται σε μια «Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη». Θέση της Κυπριακής Προεδρίας είναι ότι η οικονομική κρίση ανάδειξε την ανάγκη για περισσότερη αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των μέτρων της Ένωσης.

Η προσέγγιση που χρειάζεται για ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών πρέπει να περιλαμβάνει τόσο μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, όσο και μέτρα για βιώσιμη, οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία.

Η Κύπρος θα επιδιώξει να εργαστεί για ένα νέο ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και να ενισχύσει τη δημοσιονομική εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, αφού η ΕΕ χρειάζεται να ανακάμψει από την κρίση και να τονώσει την ανάπτυξη, η Προεδρία της Κύπρου θεωρεί ότι η  παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι εξίσου σημαντική.

Υψίστης σημασίας θεωρείται η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω της εφαρμογής μέτρων για περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και αποτελεσματικής διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

Επιπρόσθετα, με την ευκαιρία της 20ης επετείου της Ενιαίας Αγοράς, η Προεδρία θα προωθήσει την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, μέσω της προώθησης σχετικών πρωτοβουλιών με έμφαση στο ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η Προεδρία θα προωθήσει, επίσης, μια αποτελεσματική ενιαία ψηφιακή αγορά, στα πλαίσια του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά στον τρίτο άξονα προτεραιότητας η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, δίνοντας έμφαση στη νεανική απασχόληση, ενόψει και των ανοδικών δεικτών ανεργίας στους νέους στην Ένωση.

Επιπρόσθετα, ένας από τους κύριους στόχους της Προεδρίας θα είναι η δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012, με την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών για την προστασία των δικαιωμάτων όσων έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Η Προεδρία θα διαχειριστεί θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργής Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και θέματα σχετικά με την υγεία και την ευημερία των παιδιών, όπως η πρόληψη των ασθενειών, η προώθηση υγιούς τρόπου ζωής, καθώς και η πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, όπως η προώθηση του αλφαβητισμού και η παροχή πιο ποιοτικής παιδείας και εκπαίδευσης, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η Προεδρία θα δώσει έμφαση στην περαιτέρω συμμετοχή και εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και των τοπικών διοικήσεων για τον καθορισμό και την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Επιπλέον, το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ακόμα μια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Ο τέταρτος άξονας της Προεδρίας αφορά την «Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονες της» και η Κυπριακή Προεδρία θα έχει στενή συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που έχουν την ευθύνη για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί συνεκτικότητα και συνοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη νότια διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης, ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους μεσογειακούς εταίρους, διασφαλίζοντας τον πλουραλισμό και μια πολύπλευρη σχέση, ώστε να προωθηθούν πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η Προεδρία θα προωθήσει επίσης όλες τις διαδικασίες για τη διεύρυνση, καθώς ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, αποσκοπώντας να δοθεί έμφαση στους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, διασφαλίζοντας πρόοδο στις δεσμεύσεις για την αναπτυξιακή συνεργασία της Ένωσης.