Μείωση στο ρεύμα σε 5,75%

 

Η έκτακτη προσαύξηση του 6,96% είχε αποφασιστεί για ανάκτηση του αυξημένου κόστους ηλεκτρισμού που προέκυψε από τις ενέργειες της ΑΗΚ για διασφάλιση της επάρκειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μετά την έκρηξη στο Μαρί, σύμφωνα με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, κατά τη συνεδρία της 28ης Ιουνίου 2012, η Ρυθμιστική Αρχή ενέκρινε το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση του αυξημένου κόστους ηλεκτρισμού για την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2012, που προκύπτει από τις ενέργειες της για διασφάλιση της επάρκειας στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της κατάστασης ενεργειακής κρίσης που δημιουργήθηκε μετά την έκρηξη στο Μαρί. Κατά συνέπεια, αποφάσισε να εγκρίνει ως εύλογο το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση του εκτιμώμενου πρόσθετου μεταβλητού κόστους της ΑΗΚ, το ύψος του οποίου θα ανέλθει σε 46.086.263 ευρώ.

Επίσης, αποφάσισε να εγκρίνει ως εύλογο το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση του κόστους ενοικίασης προσωρινών μονάδων παραγωγής ύψους 25.359.606. ευρώ. Για το κόστος αυτό λαμβάνεται, όμως, υπόψη η θέση της Κυβέρνησης για ανάληψη του κόστους ενοικίασης των μονάδων αυτών από το Κράτος, και επομένως η προσαύξηση που εγκρίνεται δεν περιλαμβάνει το κόστος αυτό.

Ωστόσο, αποφάσισε να μην εγκρίνει το αίτημα της ΑΗΚ για ανάκτηση ποσού ύψους  27.244.185 ευρώ που υποβλήθηκε ως απώλεια καθαρών εσόδων λόγω μείωσης των πωλήσεων.

Η ΡΑΕΚ, αναφέρεται στην απόφαση, θεωρεί ότι η ΑΗΚ θα πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα αυτό μέσα από ένα ολοκληρωμένο έκτακτο πρόγραμμα περιορισμού και συγκράτησης δαπανών, επιπρόσθετα από τις εξοικονομήσεις που έχει επιτύχει μέχρι σήμερα στη βάση των δεσμεύσεων που ανέλαβε μετά τις Αποφάσεις 539/2011 και 688/2011 της ΡΑΕΚ για έγκριση των αυξήσεων και της αναϊσορρόπησης των διατιμήσεων.

 

Στην απόφαση προστίθεται πως ενόψει των πιο πάνω, πρώτον, επιβάλλεται αναθεωρημένη έκτακτη προσαύξηση στον τελικό λογαριασμό όλων των καταναλωτών ηλεκτρισμού προ της επιβολής ΦΠΑ, ύψους 5,75%, αντί 6,96% που είχε επιβληθεί με την Απόφαση με αριθμό 635/2012. Δεύτερον, η επιβολή της αναθεωρημένης  προσαύξησης θα εφαρμοστεί στις τιμολογήσεις των κατηγοριών καταναλωτών με μηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από το τέλος του μηνός Ιουλίου 2012, και των καταναλωτών με διμηνιαία καταμέτρηση, οι μετρήσεις των οποίων θα αρχίσουν να καταγράφονται από την 1η Αυγούστου 2012.

Τρίτον, το νέο μέτρο θα ισχύει για δέκα συνεχόμενους ημερολογιακούς μήνες για όλους και για τον κάθε ένα καταναλωτή ξεχωριστά, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έναρξης καταγραφής των μετρήσεων του κάθε καταναλωτή.

Τέταρτον, η ΡΑΕΚ αποφάσισε τον τερματισμό της έκτακτης προσαύξησης του 6,75% για τον κάθε ένα καταναλωτή ξεχωριστά από την ημερομηνία εφαρμογής της νέας έκτακτης προσαύξησης του συγκεκριμένου καταναλωτή.

Η ΡΑΕΚ, καταλήγει η ανακοίνωση, θα παρακολουθεί και θα ελέγχει πάνω σε συνεχή βάση την εφαρμογή αυτής της απόφασης και διατηρεί το δικαίωμα όπως διαφοροποιήσει το ύψος της προσαύξησης και επεκτείνει ή περιορίσει τη διάρκεια εφαρμογής της απόφασης ανάλογα με τα αποτελέσματα και τις συνθήκες που θα επικρατούν.

Μόνο αν προκύψει σοβαρή βλάβη θα υπάρξουν προβλήματα παροχής ηλεκτρισμού το καλοκαίρι, διαμηνύει η ΡΑΕΚ

Μόνο αν προκύψει περίπτωση σημαντικής βλάβης θα υπάρξουν προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, διαμηνύει η ΡΑΕΚ, αναφέροντας πως το σύνολο της εγκατεστημένης παραγωγικής ικανότητας σήμερα ανέρχεται στα 1115 MW, ενώ μέχρι το τέλος της πρώτης εβδομάδας Ιουλίου 2012, αναμένεται να ανέλθει στα 1190MW.

Η ΡΑΕΚ αναφέρει, σύμφωνα με ανακοίνωσή της, πως με βάση του προγραμματισμό που έγινε και ακολουθείται από τον περασμένο χρόνο, έγιναν τα πιο κάτω βήματα για αύξηση της παραγωγικής ικανότητας με στόχο την επίτευξη της οριακής επάρκειας παραγωγής για το καλοκαίρι.

Πρώτον, έγινε εγκατάσταση επιπρόσθετων προσωρινών μονάδων παραγωγής ισχύος      120 MW στον Ηλεκτροπαραγωγό Σταθμό (Η.Σ) Μονής για την περίοδο από 15 Ιουνίου 2012 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2012. Οι Μονάδες λειτούργησαν σύμφωνα με το πρόγραμμα στον Η.Σ. Μονής κανονικά στις 15/6/2012, και τέθηκαν στη διάθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς.

Δεύτερον, έγινε επιδιόρθωση της Μονάδας Αριθμός 5 στον Η.Σ Βασιλικού. Η πρώτη Μονάδα Αεριοστροβίλου Ισχύος 75ΜW, τέθηκε σε λειτουργία με βάση το πρόγραμμα που υπέβαλε η ΑΗΚ, και μετά από επιτυχείς δοκιμές τέθηκε στη διάθεση του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς στις 29 Ιουνίου 2012. Η δεύτερη μονάδα ισχύος 75MW, τέθηκε σε λειτουργία, ευρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών και αναμένεται ότι πριν το τέλος της πρώτης εβδομάδας Ιουλίου 2012, θα συμπεριληφθεί κανονικά στη διαθέσιμη παραγωγική ικανότητα.    

Τρίτον, προχωρεί με κάποιες καθυστερήσεις το πρόγραμμα ένταξης ιδιωτικών εφεδρικών Ηλεκτρογεννητριών με Ισχύ μεγαλύτερη των 400kW σε  ένα “Εικονικό Σταθμό” που θα έχει την δυνατότητα να λειτουργεί με εντολή από το Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας. Σύμφωνα με τη ΡΑΕΚ αναμένεται ότι οι πρώτες μικρές μονάδες θα ενταχθούν στο σύστημα του Εικονικού Σταθμού εντός του Ιουλίου 2012.

Τέταρτον, η ΡΑΕΚ σημειώνει πως η ανταπόκριση του κοινού στις εκκλήσεις που έγιναν για μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να έχει ουσιαστική συμβολή στην επίτευξη του στόχου της οριακής επάρκειας παραγωγής.

Η ΡΑΕΚ διαβεβαιώνει το κοινό ότι πολλοί άνθρωποι θα συνεχίσουν να εργάζονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της επάρκειας παραγωγής του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου, που αναμένεται να γίνει εντός του 2013.

Τέλος, θεωρεί ότι ο στόχος της επίτευξης οριακής επάρκειας παραγωγής, για να καταστεί δυνατή η ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρισμού κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου επιτυγχάνεται, ενώ εκτιμά ότι προβλήματα μπορεί να προκύψουν μόνο σε περίπτωση σημαντικής βλάβης.