Αποφάσεις ΓΔΕΕ σε προσφυγές ΟΚΓΒ για το χαλούμι

Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ (ΓΔΕΕ), εξέδωσε τις αποφάσεις μετά από προσφυγή του Οργανισμού Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (ΟΚΓΒ) κατά αποφάσεων που έλαβε το Τμήμα Ανακοπών και το Τμήμα Προσφυγών του Γραφείου Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) για την καταχώρησης κοινοτικού σήματος που έχει σχέση με το χαλούμι. Στην πρώτη υπόθεση απορρίπτει την προσφυγή, ενώ στη δεύτερη την κάνει δεκτή.

Το 2005 η γερμανική εταιρεία Garmo AG υπέβαλε αιτήσεις καταχώρισης κοινοτικού σήματος για τα σημεία HELLIM και GAZI Hellim για γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (κάτοχος από το 2000 του συλλογικού κοινοτικού σήματος HALLOUMI) άσκησε δύο ανακοπές καταχώρισης.

Και οι δύο αιτήσεις ανακοπής απορρίφθηκαν από το Τμήμα Ανακοπών και ακολούθως από το Τμήμα Προσφυγών του ΓΕΕΑ. Κατόπιν τούτου ο Οργανισμός άσκησε δύο προσφυγές ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου (Υποθέσεις Τ-534/10 και Τ-535/10).
Σχετικά με την πρώτη προσφυγή που αφορά την υπόθεση HALLOUMI / HELLIM, Τ-534/10 (Λεκτικό σήμα), το Γενικό Δικαστήριο έκρινε ότι από οπτικής και φωνητικής άποψης, η ομοιότητα των συγκρουόμενων σημείων είναι μικρή, ωστόσο, στο εννοιολογικό επίπεδο, υπάρχει ομοιότητα (η ελληνική λέξη «halloumi» μεταφράζεται στην τουρκική με τη λέξη «hellim»).

Το ΓΔΕΕ δεν δέχεται το επιχείρημα του Τμήματος Προσφυγών του ΓΕΕΑ ότι η τουρκική δεν είναι επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οπότε το τυχόν νόημα της λέξεως «hellim» στην τουρκική γλώσσα δεν είναι καθοριστικό για την εκτίμηση του κινδύνου συγχύσεως. Στην Κύπρο και η τουρκική είναι επίσημη γλώσσα, και ένα μέρος του πληθυσμού καταλαβαίνει ότι οι λέξεις «halloumi» ή «hellim» παραπέμπουν, αμφότερες, στο ίδιο κυπριακό ειδικό τυρί. Επομένως, υπάρχει ορισμένη εννοιολογική ομοιότητα, η οποία καθιστά αναγκαία προηγούμενη μετάφραση, και πρέπει να εξακριβωθεί αν δεν υφίσταται κίνδυνος συγχύσεως.

Κατά το ΓΔΕΕ, η απλώς και μόνον εννοιολογική ομοιότητα μεταξύ των σημάτων δεν αρκεί για να δημιουργήσει κίνδυνο σύγχυσης όταν το προγενέστερο σήμα δεν χαίρει ιδιαίτερης φήμης. Ο διακριτικός χαρακτήρας του προγενέστερου σήματος έχει απισχνανθεί από το περιγραφικό νόημα της λέξεως «halloumi».

Επίσης, η καταχώριση συλλογικού σήματος δεν δημιουργεί τεκμήριο υπάρξεως μεσαίου διακριτικού χαρακτήρα.

Το ΓΔΕΕ απορρίπτει την προσφυγή του Οργανισμού και επιτρέπει στη γερμανική Garmo AG να καταχωρίσει το σήμα HELLIM.

Στη δεύτερη υπόθεση HALLOUMI / GAZI Hellim, T-535/10 (Εικονιστικό σήμα), το Τμήμα Προσφυγών του ΓΕΕΑ είχε κρίνει ότι δεν υπάρχει οπτική και φωνητική ομοιότητα μεταξύ των δύο σημάτων.
Ωστόσο, όπως αναφέρει το ΓΔΕΕ στη σημερινή απόφασή του, το Τμήμα Προσφυγών του ΓΕΕΑ δεν εξέτασε τον κίνδυνο σύγχυσης και εσφαλμένως κατέληξε στην παντελή έλλειψη ομοιότητας μεταξύ των δύο σημείων.

Κατά το ΓΔΕΕ, υπάρχει ορισμένη εννοιολογική ομοιότητα (μικρότερη σε σχέση με τα σήματα HELLIM / HALLOUMI, δεδομένου ότι η λέξη «GAZI», που στην τουρκική σημαίνει «πολεμιστής», εισάγει μια διαφορά).

Δεδομένου ότι το τμήμα προσφυγών δεν εξέτασε τον κίνδυνο σύγχυσης, το ΓΔΕΕ ακυρώνει, για διαδικαστικούς λόγους, την απορριπτική απόφαση του Τμήματος Προσφυγών του ΓΕΕΑ.

Σε αυτό το στάδιο, η προσφυγή του κυπριακού Οργανισμού ενώπιον του ΓΔΕΕ γίνεται δεκτή και η απόφαση του Τμήματος Προσφυγών του ΓΕΕΑ ακυρώνεται.

Το Τμήμα Προσφυγών του ΓΕΕΑ πρέπει να επανεξετάσει τον κίνδυνο σύγχυσης, καταλήγει η απόφαση.