Ο Συλικιώτης για θέματα ενέργειας στο Ευρωκοινοβούλιο

silikiotisepafes

 

Ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης, πραγματοποίησε σειρά επαφών με εκπροσώπους του Ευρωκοινοβουλίου και μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για τη Βιομηχανία, την Έρευνα και την Ενέργεια (ITRE) στις Βρυξέλλες.

Κατά τη συνάντηση που είχε με τον Ευρωβουλευτή Claude Turmes, Αντιπρόεδρο της Ομάδας τωv Πρασίνων / Ευρωπαϊκής Ελεύθερης Συμμαχίας, ο Υπουργός Εμπορίου ενημέρωσε για την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να προωθήσει την υιοθέτηση συμπερασμάτων σχετικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας του Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, έγινε αναφορά στην ανάγκη για χάραξη πολιτικής αναφορικά με τις ΑΠΕ τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα, στη βάση των τριών πυλώνων της ΕΕ, δηλαδή τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της ΕΕ, της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Συλικιώτης υπογράμμισε ότι κατά τη χάραξη της πολιτικής για τις ΑΠΕ, θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η οικονομική δυνατότητα των κρατών μελών, ιδιαίτερα υπό τη σκιά της δημοσιονομικής κρίσης, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Ο κ. Claude Turmes ανταποκρίθηκε θετικά σε πρόσκληση του Υπουργού όπως παραστεί ως ομιλητής στην Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Ενέργειας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2012, στη Λευκωσία.

Ακολούθως, σε συνάντηση του κ. Συλικιώτη με την Ευρωβουλευτή Νίκη Τζαβέλλα, Αντιπρόεδρο της Ομάδας «Ευρώπη ελευθερίας και δημοκρατίας», έγινε αναφορά στην προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση, σημαντική θεωρείται η υλοποίηση του τρίτου ενεργειακού διαδρόμου, μέσω του οποίου η ΕΕ θα μπορεί να χαίρει της δυνατότητας εναλλακτικής ενεργειακής τροφοδότησης από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η Κυπριακή Προεδρία θα προωθήσει τις διαπραγματεύσεις επί της πρότασης Κανονισμού που αφορά την επιλογή, αδειοδότηση και υλοποίηση των διευρωπαϊκών ενεργειακών υποδομών που, μεταξύ άλλων, είναι εξέχουσας σημασίας για την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας, αλλά και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της ΕΕ.

Έγινε, επίσης, αναφορά στην προτεραιότητα για προώθηση των διαπραγματεύσεων αναφορικά με τη νομοθετική πρόταση για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους υδρογονάνθρακες.

Η Κυπριακή Προεδρία, μέσω και της διοργάνωσης ειδικού συνεδρίου για την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου, επιδιώκει να καταστεί έντιμος μεσολαβητής για την επίτευξη κοινής συμφωνίας σε μια σειρά θεμάτων που αφορούν τόσο την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων, όσο και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου.

Εξάλλου, σήμερα ο κ. Συλικιώτης είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής («ΕΟΚΕ») Staffan Nilsson κατά την οποία ενημερώθηκε για τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον Τομέα της Ενέργειας, της Ανταγωνιστικότητας και του Διεθνούς Εμπορίου.

Ο Υπουργός εξέφρασε την ειλικρινή πρόθεση της Κυπριακής Προεδρίας όπως προωθήσει ενεργά και ουσιαστικά την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών, η οποία εκπροσωπείται και από την ΕΟΚΕ, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Επίσης, τονίστηκε η ανάγκη για προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών αλλά και πολιτικών κοινωνικής συνοχής.

Τέλος, ο Υπουργός εξήρε τη σημασία των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας της ΕΕ, των οποίων η ανταγωνιστικότητα μπορεί να ενδυναμωθεί μέσα από την προώθηση μέτρων για ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας, την προώθηση της καινοτομίας όπως, επίσης, και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των καταναλωτών.