Στο χορό της στήριξης και η Τράπεζα Κύπρου

 

Στο “χορό” της ανακεφαλαιοποίησης και η Τράπεζα Κύπρου, η οποία σε σημερινή (27/06) της ανακοίνωση ανέφερε ότι ζήτησε παράταση χρόνου από την Κεντρική Τράπεζα για ολοκλήρωση των προσπαθειών για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών.

Ενόψει της προθεσμίας κεφαλαιοποίησης των τραπεζών στις 30 Ιουνίου 2012 που τέθηκε από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ), η Τράπεζα Κύπρου προέβηκε σε μια σειρά ενεργειών για κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών ύψους €1.560 εκατ. όπως αυτές καθορίστηκαν από την ΕΑΤ.

Με τις ενέργειες αυτές, η Τράπεζα Κύπρου έχει καλύψει ένα σημαντικό μέρος του πιο πάνω ποσού και συνεχίζει τις προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης μέσω της αποτελεσματικής διαχείρισης σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων και άλλων μέτρων.

Η προσπάθεια για πώληση ή και σύναψη στρατηγικών συνεργασιών στον τομέα των θυγατρικών ασφαλιστικών εταιριών δεν έχει καταλήξει και θα συνεχιστεί ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή συμφωνία προς όφελος του Συγκροτήματος και των μετόχων του.

Κατά το τρίμηνο που λήγει στις 30 Ιουνίου 2012, το Συγκρότημα προτίθεται να προχωρήσει σε σημαντικά αυξημένες προβλέψεις για το δανειακό του χαρτοφυλάκιο, κυρίως στην Ελλάδα και στην Κύπρο, λόγω του συνεχιζόμενου δυσμενούς οικονομικού κλίματος στις χώρες αυτές. Το Συγκρότημα προτίθεται επίσης να περιλάβει στα αποτελέσματά του ζημιές περαιτέρω απομείωσης των νέων Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με πρόσφατη θέση των κύριων διεθνών ελεγκτικών οίκων.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω εξελίξεων το Συγκρότημα αναμένει ότι δεν θα καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό έλλειμμα όπως έχει καθοριστεί από την ΕΑΤ μέχρι 30 Ιουνίου 2012.  Ανεξάρτητα από αυτό, σημειώνεται ότι η κεφαλαιακή βάση του Συγκροτήματος παραμένει υγιής και σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις τα βασικά ίδια κεφάλαια στις 30 Ιουνίου 2012 αναμένεται να είναι της τάξης των €2 δις και ο δείκτης βασικών ίδιων κεφαλαίων (tier 1) στο 8% περίπου.

Η Τράπεζα Κύπρου ζήτησε παράταση χρόνου από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για ολοκλήρωση των προσπαθειών για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και κάλυψη των κεφαλαιακών της αναγκών.  Το αίτημα αυτό δεν κατέστη δυνατό να της παραχωρηθεί. 

Ενόψει των πιο πάνω, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου έχει κατ’ αρχήν ενημερώσει την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών ότι θα αποταθεί στο κράτος για προσωρινής μορφής κεφαλαιακή στήριξη της τάξης των €500 εκατ.

Λόγω του σχετικά χαμηλού ποσού στήριξης, επιδίωξη της Τράπεζας είναι όπως η στήριξη παραχωρηθεί μέσω αξιών μη μετοχικού χαρακτήρα (ειδικών αξιογράφων), όπως έγινε με τράπεζες σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έτυχαν στήριξης μέσω τέτοιου τύπου αξιών.

Ανεξάρτητα από τα πιο πάνω, η Τράπεζα Κύπρου παραμένει υγιής με σημαντική προ-προβλέψεων κερδοφορία και σημαντικά βασικά ίδια κεφάλαια.