Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα απόβλητα η Κύπρος

Όσον αφορά το θέμα για μη σωστή εφαρμογή της οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων, με αποτέλεσμα να προκαλείται βλάβη στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον, και ενδεχομένως εμπόδια και στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό.

Η κοινοτική οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων αποσκοπεί στην πρόληψη ή μείωση των δυσμενών επενεργειών που ασκεί η υγειονομική ταφή αποβλήτων στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στα επιφανειακά ύδατα, τα υπόγεια ύδατα, το έδαφος, τον ατμοσφαιρικό αέρα και την υγεία του ανθρώπου.

Με βάση την οδηγία, οι υφιστάμενοι χώροι υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ) οφείλουν να πληρούν ορισμένους όρους ώστε να εξακολουθήσουν να λειτουργούν. Στην Κύπρο διαπιστώθηκε ότι διάφοροι ΧΥΤΑ λειτουργούσαν κατά παράβαση της οδηγίας.

Οπως επισημαίνει η Κομισιόν, ενώ σημειώθηκε πρόοδος μέσω του κλεισίματος και της αποκατάστασης ορισμένων από αυτούς τους ΧΥΤΑ και της καθιέρωσης κατάλληλου συστήματος διαχείρισης των αποβλήτων, έξι σκουπιδότοποι εξακολουθούν να λειτουργούν κατά παράβαση της ενωσιακής νομοθεσίας. Οι εν λόγω ΧΥΤΑ εξακολουθούν να απορροφούν τα απόβλητα που παράγονται στους δήμους της Λευκωσίας και της Λεμεσού, επειδή δεν έχει ακόμη κατασκευαστεί στους εν λόγω δήμους κατάλληλη υποδομή υποδοχής αποβλήτων.

Η Επιτροπή απέστειλε σχετική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο τον Ιανουάριο 2012, στην απάντηση όμως αναφέρθηκε ότι δεν αναμενόταν πλήρης συμμόρφωση πριν το 2015. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η οδηγία περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων αποτελεί καίριας σημασίας μέσο πρόληψης ή μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των αρνητικών επενεργειών που ασκεί η ταφή των αποβλήτων στο περιβάλλον στη διάρκεια ολόκληρου του κύκλου ζωής του ΧΥΤΑ.

Η οδηγία απαγορεύει την ταφή ορισμένων αποβλήτων ή μειώνει την ποσότητά τους, και ορίζει τεχνικές απαιτήσεις για την αδειοδότηση, τη μελέτη, την εκμετάλλευση, το κλείσιμο και τη μετέπειτα μέριμνα για τους ΧΥΤΑ. Για ΧΥΤΑ που ήδη λειτουργούσαν όταν η οδηγία κατέστη εφαρμοστέα δόθηκαν χρονικά περιθώρια μέχρι τις 16 Ιουλίου 2009 για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της οδηγίας.