Τις προτεραιότητες του παρουσίασε ο Υπουργός Δικαιοσύνης

Η προώθηση του μεταρρυθμιστικού νομοθετικού πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η ενδυνάμωση της συνεργασίας (μεταξύ αστυνομιών και άλλων Αρχών επιβολής του νόμου) κατά του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος, η προστασία, στήριξη και σεβασμός των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων όπως επίσης και άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αστικά και ποινικά θέματα είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την εξάμηνη κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Τις προτεραιότητες παρουσίασε σήμερα στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Λουκάς Λουκά.

Ο κ. Λουκά υπενθύμισε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης άρχισε από το 2010 να προετοιμάζεται για την ανάληψη της κυπριακής Προεδρίας, προβαίνοντας στην αναγκαία αναδιοργάνωση, συντονισμό και σχεδιασμό διαχείρισης της Προεδρίας, με θεμελιώδη στόχο, όπως είπε, «να συμβάλουμε ουσιαστικά στην υλοποίηση των προτεραιοτήτων της κυπριακής Προεδρίας στον τομέα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και κατ’ επέκταση στην επίτευξη του πανευρωπαϊκού στόχου ενός κοινού χώρου  ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης».

Επεσήμανε στο πλαίσιο αυτό ότι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της διαχείρισης της Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί χωρίς την πολύτιμη συνδρομή της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένης και της Μονάδας Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), για την οποία και ευχαρίστησε δημόσια τον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας. Ευχαρίστησε ακόμη τον Αρχηγό Αστυνομίας «για την εμπειρογνωμοσύνη που προσφέρουν τα μέλη της Αστυνομίας στη διαχείριση εσωτερικών υποθέσεων», ως επίσης και τον Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την εμπειρογνωμοσύνη τους στα θέματα της δικής τους αρμοδιότητας.  

Σε ό,τι αφορά την πρώτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την προώθηση του μεταρρυθμιστικού νομοθετικού πακέτου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι η αναθεώρηση του υφιστάμενου πλαισίου κρίθηκε απαραίτητη λόγω της ανομοιογένειας στον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας από τα κράτη μέλη και της ανάγκης για αντιμετώπιση πληθώρας νέων προκλήσεων για τα προσωπικά δεδομένα του πολίτη, προκλήσεις όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανάγκη προστασίας ευάλωτων ομάδων (π.χ. οι νεαροί χρήστες του διαδικτύου) και η αντιμετώπιση νέων μορφών εγκλήματος.

Σημείωσε πως ένα αυστηρό, ξεκάθαρο και ενιαίο νομικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ θα συντελέσει στην απελευθέρωση των δυνατοτήτων που προσφέρει η ψηφιακή ενιαία αγορά και θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, υποδεικνύοντας πως η Κύπρος, ως προεδρεύον κράτος μέλος κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, σκοπεύει να προωθήσει τις συζητήσεις επί του συγκεκριμένου μεταρρυθμιστικού πακέτου ως προτεραιότητα στον τομέα της δικαιοσύνης.

Για τη δεύτερη προτεραιότητα που αφορά την ενδυνάμωση της συνεργασίας (μεταξύ αστυνομιών και άλλων Αρχών επιβολής του νόμου) κατά του οργανωμένου και διασυνοριακού εγκλήματος, ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε ότι στην προτεραιότητα αυτή συμπεριλαμβάνεται η επίτευξη ουσιαστικής προόδου αναφορικά με τη σχετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη Δέσμευση και τη Δήμευση των Περιουσιακών Στοιχείων, Προϊόν Εγκληματικών Πράξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση), η οποία, όπως είπε, μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εξάλειψη οικονομικών κινήτρων προς όφελος των εγκληματιών, αφού περιλαμβάνει την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου και τη συμπλήρωση κενών που υπάρχουν, την ενδυνάμωση της συνεργασίας των αρμόδιων Υπηρεσιών των κρατών μελών και την απλοποίηση των υφιστάμενων κανόνων και τη συμπλήρωση κενών στην υφιστάμενη νομοθεσία.

Σημείωσε ακόμη σε σχέση με τη δεύτερη προτεραιότητα ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας, θα ολοκληρωθεί η προσπάθεια για ποινικοποίηση  των επιθέσεων μεγάλης κλίμακας στον κυβερνοχώρο (πρόταση Οδηγίας για τις επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών) ενώ θα δημιουργηθεί και ένα άτυπο δίκτυο εμπειρογνωμόνων για την πολιτιστική κληρονομιά, με στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας των αρχών επιβολής του νόμου στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης διακίνησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων.

Σε ό,τι αφορά την τρίτη προτεραιότητα για την προστασία, στήριξη και σεβασμό των δικαιωμάτων των θυμάτων εγκληματικών πράξεων, ο κ. Λουκά είπε ότι η κυπριακή Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των Προτάσεων του Πακέτου Μέτρων για την Ενίσχυση της Προστασίας των Θυμάτων σε ποινικές και αστικές υποθέσεις.

Οπως εξήγησε, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, μέσα από τις βασικές πρόνοιες του «Πακέτου για τα θύματα εγκληματικών πράξεων», ενδυναμώνονται σημαντικά τα ισχύοντα εθνικά μέτρα και εξασφαλίζεται ότι στα θύματα εγκληματικών πράξεων αναγνωρίζονται άνευ διακρίσεων ορισμένα, τουλάχιστον, δικαιώματα σε όλη την ΕΕ ανεξαρτήτως ιθαγένειας και χώρας διαμονής τους, εξασφαλίζεται μέσω ενός νέου μηχανισμού αμοιβαίας αναγνώρισης, ότι τα θύματα τα οποία επωφελούνται από μέτρα προστασίας κατά του θύτη στο κράτος μέλος διαμονής τους, δεν χάνουν τα δικαιώματα αυτά όταν μεταβαίνουν ή μετοικούν σε άλλο κράτος μέλος.

Πρόσθεσε πως μια σημαντική παράμετρος του θέματος που αφορά στα θύματα εγκλημάτων είναι η βία κατά των γυναικών, υποδεικνύοντας ότι στο πλαίσιο αυτό, βασική προτεραιότητα της κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της Ισότητας των Φύλων, είναι η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες στήριξης των θυμάτων βίας.

Σε σχέση με τις επιπρόσθετες προτεραιότητες σε αστικά και ποινικά θέματα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι η κυπριακή Προεδρία έχει συμπεριλάβει στις προτεραιότητες της την περαιτέρω προώθηση του προτεινόμενου Κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, θα προωθήσει την πρόταση Οδηγίας για τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της εσωτερικής αγοράς, θα συνεχίσει την προσπάθεια για υιοθέτηση της πρότασης για αναθεώρηση του Κανονισμού που αφορά στη Διεθνή Δικαιοδοσία, Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις, γνωστού και ως Κανονισμού Βρυξέλες I.

Επ’ αυτού επεσήμανε ότι καθώς η δανική Προεδρία καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειας να ολοκληρώσει αυτές τις προτεραιότητες, στην περίπτωση που αυτό επιτευχθεί τότε η κυπριακή Προεδρία θα προχωρήσει με την περαιτέρω προώθηση των θεμάτων στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης υπενθύμισε ότι κατά την κυπριακή Προεδρία θα πραγματοποιηθούν τέσσερα Συμβούλια Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ένα Άτυπο στην Κύπρο (23-24/7/12), δύο στις Βρυξέλλες (19-19/9/12 και 6-7/12/12) και ένα στο Λουξεμβούργο (24-25/10/12).

Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι πέρα από τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί, σκοπός του Υπουργείου Δικαιοσύνης είναι να συνδράμει καίρια και αποτελεσματικά στον εθνικό στόχο, για μια πετυχημένη Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στόχος, ο οποίος, όπως υπέδειξε, «θα πρέπει να είναι  κοινός για όλους μας, αφού σε τελική ανάλυση είναι προς το συμφέρον της πατρίδας μας και του λαού μας».