“Το Μαυροβούνιο μπορεί να αρχίσει ενταξιακές”

 

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο αναφέρει ότι ενέκρινε την εκτίμηση της Κομισιόν ότι το Μαυροβούνιο έχει επιτύχει τον αναγκαίο βαθμό συμμόρφωσης με τα κριτήρια προσχώρησης, και ιδίως τα πολιτικά κριτήρια που καθορίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κοπεγχάγης το 1993, προκειμένου να αρχίσουν ενταξιακές διαπραγματεύσεις.

Το Συμβούλιο υπογράμμισε την ιδιαίτερη σημασία που προσδίδει στον τομέα του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, και κάλεσε το Μαυροβούνιο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα που καθορίζονται από την Κομισιόν στην τελευταία της έκθεση προόδου, κυρίως σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος, την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την ανάγκη όπως το Μαυροβούνιο εντείνει τις προσπάθειές του, προκειμένου να έχει μια σταθερή πορεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

Επίσης το Συμβούλιο ενέκρινε τη γενική θέση της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του διαπραγματευτικού πλαισίου, με στόχο το άνοιγμα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με το Μαυροβούνιο.

Το Συμβούλιο αποφάσισε, με την επιφύλαξη της έγκρισης από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις μπορούν να αρχίσουν στις 29 Ιουνίου 2012