Υποχώρησε το έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία της Κύπρου.,οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και αφίξεις από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 μειώθηκαν στο 1,39 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με 1,57 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2011.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες και αποστολές σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε.) την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2012 υποχώρησαν στα 325,9 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 341,4 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Εξάλλου, κατά το Μάρτιο του 2012 οι συνολικές εισαγωγές/αφίξεις αγαθών (συνολικές εισαγωγές από Τρίτες Χώρες και αφίξεις από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ) ήταν 515,5 εκ. ευρώ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και αποστολές σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, το Μάρτιο του 2012 ήταν 124,1 εκ. ευρώ.

Οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές εγχώριων παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν 59,7 εκ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εξαγωγές/αποστολές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, ήταν 64,4 εκ. ευρώ.