Αρχίζουν οι συναντήσεις των Κρατών Μελών της ΕΕ

Θέματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της Δημόσιας Υγείας και τα οποία συνάδουν απόλυτα με το πρόγραμμα και τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας «Προς μια Καλύτερη Ευρώπη» θα απασχολήσουν την Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών.

Η συνάντηση, όπως δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Σταύρος Μαλάς ενημερώνοντας τα ΜΜΕ, θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα και, συγκεκριμένα, στις 10 και 11 Ιουλίου, στη Λευκωσία.

Όπως ανέφερε, «ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν τη Συνάντηση είναι η Δωρεά και Μεταμόσχευση Οργάνων, ως μία πράξη αλτρουισμού και κοινωνικής συνεισφοράς, που μόνο όφελος μπορεί να έχει για τους ασθενείς που χρήζουν τέτοιας θεραπείας», συμπληρώνοντας πως «η πράξη αυτή, προάγει την υγεία των πολιτών και αποτελεί ελπιδοφόρο μήνυμα για ένα καλύτερο και πιο ποιοτικό μέλλον».

«Έχοντας αυτά κατά νου και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο αριθμό των ασθενών που θα ωφεληθούν από ένα συμβατό δότη, την οικονομική αποτελεσματικότητα των χειρουργικών επεμβάσεων μεταμόσχευσης, καθώς και το μεγάλο αριθμό ασθενών στις λίστες αναμονής για συμβατό μόσχευμα, θεωρούμε ότι είναι ώρα για περαιτέρω συντονισμένες δράσεις που θα στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση όλων αναφορικά με το θέμα αυτό», είπε ο Υπουργός Υγείας.

Πρόσθεσε πως «είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι τα τελευταία 50 χρόνια η μεταμόσχευση οργάνων έχει καθιερωθεί σε όλο τον κόσμο, με τεράστια οφέλη για χιλιάδες ασθενείς», σημειώνοντας ωστόσο πως η εκτεταμένη χρήση οργάνων για μεταμόσχευση επιβάλλει τη διασφάλιση της ποιότητάς τους, ώστε να ελαχιστοποιούνται τυχόν κίνδυνοι που συνδέονται με τη μετάδοση ασθενειών.

Επιπλέον, ο κ. Μαλάς είπε πως στο πλαίσιο της συζήτησης στην οποία θα συμμετέχει και ο Επίτροπος Υγείας και Καταναλωτών της ΕΕ John Dalli, θα δοθεί η ευκαιρία να συζητηθεί περαιτέρω και να ανταλλαγούν απόψεις για το θέμα των ζωντανών δοτών, καθώς και το θέμα της διασυνοριακής ανταλλαγής οργάνων για μεταμόσχευση, ιδιαίτερα ενόψει της επικείμενης ενδιάμεσης αξιολόγησης του σχετικού Σχεδίου Δράσης της ΕΕ (2009-2015).

Επίσης, είπε πως κατά τη διάρκεια της Συνάντησης θα επιδιωχθεί ο προσδιορισμός των υφιστάμενων προβλημάτων και πιθανοί τρόποι επίλυσής τους, η εξεύρεση τρόπων περαιτέρω ανάπτυξης προγραμμάτων σχετικών με τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων, καθώς επίσης και ο εντοπισμός των μέσων με τα οποία μπορούν να βοηθηθούν τα ΚΜ ως προς τη συνεργασία τους με άλλες χώρες και την Επιτροπή. 

Παράλληλα, ανέφερε πως οι εργασίες της Συνάντησης θα επεκταθούν και στο θέμα των Διασυνοριακών Απειλών κατά της Υγείας με βάση και τις τρέχουσες συζητήσεις για την Πρόταση Απόφασης για τις σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.

Πρόσφατα, είπε, «σημαντικά γεγονότα απέδειξαν ότι η έλλειψη σωστής επικοινωνίας με το κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως είναι οι επαγγελματίες υγείας, είναι δυνατό να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην εφαρμογή αποτελεσματικών δράσεων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας. Η έγκαιρη, αμφίδρομη και ακριβής πληροφόρηση ενδέχεται να βοηθήσει άτομα, τα οποία διατρέχουν κίνδυνο, ώστε να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην πρόληψη ασθενειών και τραυματισμών και στη μείωση της παροχής περιττής φροντίδας».

Συνέχισε λέγοντας πως «ο συντονισμός για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεκτικά, ευνόητα και συνεπή μηνύματα προς το κοινό, βασισμένα σε σωστή και ανεξάρτητη αξιολόγηση των κινδύνων για τη δημόσια υγεία».

Αναφερόμενος στο τρίτο θέμα, το οποίο θα απασχολήσει την Άτυπη Συνάντηση Υπουργών Υγείας, ο κ. Μαλάς είπε πως αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό του τομέα της υγείας και στις ευκαιρίες απασχόλησής του.

«Ο τομέας της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας αναμένεται να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής Ευρώπης 2020’, αφού αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς της οικονομίας της ΕΕ με μια σημαντική προοπτική απασχόλησης, αφενός λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και αφετέρου λόγω της αυξανόμενης ζήτησης για υγειονομική περίθαλψη», είπε.

Ωστόσο, πρόσθεσε πως «η έλλειψη εργατικού δυναμικού στον τομέα της υγείας επιδεινώνεται, αφού πρέπει να αντιμετωπιστούν σημαντικές προκλήσεις, όπως η γήρανση του ίδιου του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της υγείας, ο περιορισμός νέων προσλήψεων σε αντικατάσταση των συνταξιοδοτουμένων και τα προβλήματα παραμονής στην εργασία λόγω απαιτητικών συνθηκών εργασίας».

Σε ό,τι αφορά το Σχέδιο Δράσης, για το Εργατικό Δυναμικό στον Τομέα της Υγείας περιγράφει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για να υποβοηθήσει το σωστό σχεδιασμό των αναγκών σε επαγγελματίες υγείας, καθώς και για να διευκολύνει την επαφή μεταξύ των εμπειρογνωμόνων από τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των επαγγελμάτων υγείας.

Στόχος, είπε, «είναι η ανάπτυξη ενός νέου ολοκληρωμένου μοντέλου περίθαλψης, το οποίο θα αντικαταστήσει, όπου χρειάζεται τη νοσοκομειακή περίθαλψη με την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Υγείας Φροντίδας και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και διαγνωστικών τεχνικών, όπως η ηλεκτρονική υγεία και η τηλεϊατρική».