Δάνεια ύψους 81 εκ. παραχώρησε η Τράπεζα Κύπρου

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αυτές τιμολογήθηκαν με μέσο επιτόκιο Euribor 6 μηνών + 2,25% περιθώριο, ενώ το υπόλοιπο των δανείων σήμερα ανέρχεται σε 64 εκ. ευρώ.

Η Τράπεζα διευκρινίζει ακόμη ότι η εκταμίευση των δανείων έγινε μόνο κατόπιν υποβολής προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων της προβλεπόμενης πληροφόρησης για τις αιτήτριες επιχειρήσεις όπως αυτή καθοριζόταν στη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και της ΕΤΕπ και σχετικής έγκρισης της ΕΤΕπ για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια ως προς το σκοπό χρήσης των δανείων αυτών.

Σημειώνεται τέλος ότι λόγω υποβάθμισης της Τράπεζας το Σεπτέμβριο του 2011, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην εξόφληση του δανείου προς την ΕΤΕπ όπως αυτό καθοριζόταν από τη σχετική σύμβαση της Τράπεζας και της ΕΤΕπ, ενώ διατήρησε την τιμολόγηση των επιχειρήσεων στην προνομιακή τιμολόγηση Euribor 6 μηνών + περιθώριο 2,25%.

Διαβάστε αυτούσια την ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου

Η Τράπεζα Κύπρου διευκρινίζει ότι κατά την περίοδο 08/2009 – 07/2010 παραχώρησε σε 240 μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Κύπρο δάνεια συνολικού ύψους €81 εκ. μέσω αντίστοιχης χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Οι επιχειρήσεις αυτές τιμολογήθηκαν με μέσο επιτόκιο Euribor 6 μηνών + 2,25% περιθώριο και το υπόλοιπο των δανείων σήμερα ανέρχεται σε €64 εκ.

Η εκταμίευση των δανείων έγινε μόνο κατόπιν υποβολής προς την ΕΤΕΠ της προβλεπόμενης πληροφόρησης για τις αιτήτριες επιχειρήσεις όπως αυτή καθοριζόταν  στη δανειακή σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας και της ΕΤΕπ και σχετικής έγκρισης της ΕΤΕπ για κάθε περίπτωση ξεχωριστά διασφαλίζοντας πλήρως τη διαφάνεια ως προς το σκοπό χρήσης των δανείων αυτών.

Σημειώνεται ότι λόγω υποβάθμισης της Τράπεζας το Σεπτέμβριο του 2011, η Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στην εξόφληση του δανείου προς την ΕΤΕπ όπως αυτό καθοριζόταν από τη σχετική σύμβαση της Τράπεζας και της ΕΤΕπ, ενώ διατήρησε την τιμολόγηση των επιχειρήσεων στην προνομιακή τιμολόγηση Euribor 6 μηνών + 2,25% περιθώριο.

Η Τράπεζα Κύπρου δεν έχει σταματήσει να στηρίζει τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. Συνεχίζει να προωθεί σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και τη κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Συγχρηματοδοτικό Προϊόν και το Προϊόν Εγγυήσεων JEREMIE, συνολικού ύψους €70 εκ. καθώς επίσης και το νέο σχέδιο δανειοδότησης επιχειρήσεων «Ενίσχυση» ύψους €200 εκ. που στόχο έχει την ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση την αναζωογόνηση της ευρύτερης Κυπριακής οικονομίας.