Αναφορές περί ανεργίας στο ECOSOC

Ο ΓΔ του Υπ. Εργασίας μίλησε εκ μέρους της ΕΕ στο ECOSOC ανέφερε ότι παγκοσμίως, τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων είναι πολύ υψηλά, και οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Παπαγεωργίου  προσφώνησε την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012 εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 27 κρατών-μελών της, την Υπουργική Συνάντηση του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου που συνέρχεται στην Νέα Υόρκη στα πλαίσια της ουσιαστικής συνόδου του Συμβουλίου από τις 2 έως τις 9 Ιουλίου, 2012, με θέμα τη παραγωγική δυνατότητα, την απασχόληση και την αξιοπρεπή εργασία στην εξάλειψη της φτώχειας.
 
 
 
Ο κ. Παπαγεωργίου στην παρέμβαση του, αφού ευχαρίστησε το Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ για το έργο του, τόνισε ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την εξάλειψη της φτώχειας και, συνεπώς, για την επίτευξη των ΑΣΧ (αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας).
 
 
 
Υπογράμμισε ότι η ‘πράσινη’ οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της απόδοσης της κατανάλωσης των πόρων και της προώθησης αειφόρων προτύπων κατανάλωσης και παραγωγής, μπορεί να συμβάλουν στην ανταγωνιστικότητα και είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση μιας μακροπρόθεσμης ισότιμης ανάπτυξης, τη δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας, την ανθρώπινη υγεία και ευημερία, παρέχοντας οφέλη για όλους τους πολίτες.
 
 
 
«Είμαστε λοιπόν πεπεισμένοι ότι η μετάβαση σε μια πράσινη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία μπορεί να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη και τη μείωση της φτώχειας σε όλα τα στάδια της ανάπτυξης», σημείωσε.

Υψηλά τα ποσοστά ανεργίας… 

Ο κ. Παπαγεωργίου ακολούθως ανέφερε ότι παγκοσμίως, τα ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων (ηλικίας 15 έως 24)  είναι πολύ υψηλά, και οι γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις όσον αφορά την εκπαίδευση, τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας τους, τις αποδοχές, τα οφέλη τους και τις συνθήκες εργασίας, και την πρόσβαση σε θέσεις λήψης αποφάσεων.
 

«Είμαστε της άποψης», τόνισε, «ότι οι μεταρρυθμίσεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της λειτουργίας των αγορών εργασίας παραμένουν επείγουσες προτεραιότητες:  Η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, η ενίσχυση της ευελιξίας της αγοράς εργασίας και η κατάρτιση είναι απαραίτητα στοιχεία για να φέρουν πίσω τους ανθρώπους στην εργασία και για την αύξηση της παραγωγικότητας».
 
 
 
Εξέφρασε, επίσης, την πεποίθηση ότι εθνικές στρατηγικές που αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και που συνδυάζουν: αποτελεσματικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που θα διευκολύνουν την επανένταξη των ατόμων στην εργασία και την αύξηση της παραγωγικότητας, σύγχρονα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, επαγγελματική κατάρτιση και η εκπαίδευση, είναι απαραίτητα, προκειμένου να διασφαλισθεί η απασχολησιμότητα των εργαζομένων.
 

Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι σύμφωνα με πρόσφατες εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας  (ΔΟΕ), οι νέοι έχουν συνολικά τρεις φορές περισσότερες πιθανότητες να είναι άνεργοι από τους ενήλικες και πάνω από 75 εκατομμύρια νέων σε όλο τον κόσμο  είναι άνεργοι. Υπάρχει –τόνισε- επείγουσα ανάγκη να αντιστραφεί η τάση τώρα. Πρέπει να αυξήσουμε και να στηρίξουμε ενεργά τις ευκαιρίες για τους νέους ανθρώπους ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στη παραγωγική απασχόληση και αξιοπρεπή εργασία, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, προγράμματα απασχόλησης για τη νεολαία, συνεργασίες νέων-ενηλίκων και του δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.
 

Ο κ. Παπαγεωργίου αναφερόμενος στην κατάσταση στις αγορές εργασίας της ΕΕ, τόνισε ότι το θέμα είναι μείζονος σημασίας. Η απασχόληση, πρόσθεσε, είναι ένα από τους 5 πρωταρχικούς στόχους της Ευρώπης 2020, μια στρατηγική για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. «Πρέπει να προωθήσουμε το είδος της ανάπτυξης της οποίας η επιτυχία δεν αξιολογείται μόνο κατ’ αναλογία προς το ΑΕΠ, αλλά με ένα πιο ολοκληρωμένο και ισορροπημένο τρόπο που να λαμβάνει, επίσης, υπόψη την περιβαλλοντική και κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης», σημείωσε.
 
 
 
Στην ΕΕ, πρόσθεσε, «παίρνουμε μια διττή προσέγγιση, με μέτρα για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και δημοσιονομικής εξυγίανσης καθώς και μέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης και την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης”.
 

“Πρόγραμμα δράσης της Κωνσταντινούπολης”

Ακολούθως επισήμανε ότι «στο εξωτερικό, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης της Κωνσταντινούπολης για τη δεκαετία 2011-2020, ιδίως όσον αφορά την παραγωγική ικανότητα, ένας από τους βασικούς τομείς προτεραιότητας για ανάληψη δράσης» και χαιρέτισε τις προσπάθειες της Αφρικανικής Ένωσης στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Χωρών (ΛΑΧ) βρίσκονται στην Αφρική.

 
Η ΕΕ, είπε, υποστηρίζει τη διμερή και περιφερειακή συνεργασία με τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, με πλήρη σεβασμό στην αρχής της ιδιοκτησίας και της ηγεσίας σε  ό,τι αφορά τη δική τους ανάπτυξη.
 
 
 
Ο κ. Παπαγεωργίου ακολούθως τόνισε ότι ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας, ως κεντρικό όργανο αρμόδιο για τη λήψη αποφάσεων για θέματα που σχετίζονται με την παρούσα Υπουργική Ετήσια Ανασκόπηση, έχει δείξει έργο και συνεχίζει να εργάζεται σε αυτόν τον τομέα και όπως ο ίδιος ο Οργανισμός σημειώνει, το «Παγκόσμιο Σύμφωνο Απασχόλησης και η Ατζέντα της Αξιοπρεπούς Εργασίας παρέχουν το πλαίσιο πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης”.  Πράγματι, πρόσθεσε, η πρόσφατη Διεθνής Διάσκεψη Εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στη Γενεύη, ενέκρινε σημαντικά συμπεράσματα και ψήφισμα σχετικά με την απασχόληση των νέων και μια σύσταση για Δάπεδα Κοινωνικής Προστασίας  που πρέπει να διέπουν το έργο μας σε αυτούς τους τομείς. «Εμείς παραμένουμε προσηλωμένοι στις αρχές και τις αξίες της  Ατζέντας για Αξιοπρεπή Εργασία και του Παγκόσμιου Σύμφωνου Απασχόλησης του ΔΟΕ, τα οποία είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρα παρά ποτέ», κατέληξε.