Παρουσιάστηκε η Κυπριακή Προεδρία στις Βρυξέλλες

 

Η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα λειτουργήσει ως μια πραγματικά Ευρωπαϊκή Προεδρία, χωρίς κρυφή ατζέντα, τόνισε ο Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα Ανδρέας Μαυρογιάννης, παρουσιάζοντας επίσημα στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες τις προτεραιότητες της Προεδρίας της Κύπρου.

Η παρουσίαση έγινε σε διάσκεψη Τύπου στο κτίριο του Συμβουλίου Υπουργών μαζί με το Δανό Μόνιμο Αντιπρόσωπο, Πρέσβη Jeppe Tranholm – Mikkelse, ο οποίος προέβη σε απολογισμό των επιτευγμάτων της προεδρίας της χώρας του και ευχήθηκε στην Κύπρο κάθε επιτυχία στο έργο της προεδρεύουσας χώρας.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, λέγοντας ότι είναι η πρώτη προεδρία για την Κύπρο και ότι αποτελεί μεγάλη πρόκληση για το νησί. Όμως, τόνισε, οι ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού της, ο ενθουσιασμός και η σοβαρότητα των λειτουργών εγγυώνται ένα καλό αποτέλεσμα.

Ο κ. Μαυρογιάννης παρουσίασε στους ξένους δημοσιογράφους τις τέσσερις προτεραιότητες που έχει θέσει η Κυπριακή Προεδρία στο εξάμηνο που έρχεται.

Όπως είπε, θεωρώντας ότι η ΕΕ χρειάζεται να αντεπεξέλθει πιο δυνατή από την τρέχουσα οικονομική κρίση και να ενισχύσει τη θέση της στη διεθνή σκηνή,  η Κυπριακή Προεδρία υπόσχεται να εργαστεί Προς Μια Καλύτερη Ευρώπη.

Έμφαση έδωσε στο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014 – 2020, λέγοντας ότι οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν σε μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών μέχρι τον Οκτώβρη.

Προτεραιότητες Κυπριακής Προεδρίας

Οι τέσσερεις βασικές της προτεραιότητες περιλαμβάνουν μια Ευρώπη, πιο αποτελεσματική και βιώσιμη, μια Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη, μια Ευρώπη, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή και μια Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονες της.

Σε ό,τι αφορά τον πρώτο άξονα προτεραιότητας για μια πιο αποτελεσματική και βιώσιμη Ευρώπη, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως στόχο την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών που θα οδηγήσουν σε πιο αποδοτική διακυβέρνηση, αντιμετωπίζοντας την αβεβαιότητα και την αστάθεια που προκλήθηκε από την κρίση.

Για την Κυπριακή Προεδρία, οι διαπραγματεύσεις του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου για την περίοδο 2014 – 2020 θα αποτελέσουν την κύρια προτεραιότητά της.

Η Προεδρία θα εργαστεί προς την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και τη δημιουργία ενός δίκαιου και αποδοτικού προϋπολογισμού, που να στηρίζει την ανάπτυξη και να ενισχύει τις ευκαιρίες απασχόλησης.

Έμφαση θα δοθεί στην ποιότητα των δαπανών, ώστε οι πολιτικές και τα προγράμματα που θα χρηματοδοτηθούν στα πλαίσια του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου να είναι πολιτικές με πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία.

Επίσης, θα προσπαθήσει να πετύχει όσο το δυνατό περισσότερη πρόοδο στις διαπραγματεύσεις του νομοθετικού πλαισίου αναφορικά με τις κοινές πολιτικές καθώς και των χρηματοδοτικών προγραμμάτων για τις τομεακές πολιτικές.

Έμφαση θα δώσει και στην ενεργειακή πολιτική, τα  Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας, τη Διευκόλυνση `Συνδέοντας την Ευρώπη`, την αειφόρο ανάπτυξη.

Στα πλαίσια της στρατηγικής Ευρώπη 2020, θα προωθηθεί η ποιοτική πράσινη ανάπτυξη, χωρίς αποκλεισμούς, μέσω της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων και ειδικότερα του νερού.

Για την Κυπριακή Προεδρία είναι σημαντικό όπως οι πολιτικές για την κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον και την ενέργεια να εφαρμόζονται με ολοκληρωμένο τρόπο.

Επιπρόσθετα, η Κυπριακή Προεδρία προσβλέπει στην «επανενεργοποίηση» της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, η οποία θα αντιμετωπίσει τις σχετικές προκλήσεις με αποδοτικό και βιώσιμο τρόπο.

Ο δεύτερος άξονας προτεραιότητας αναφέρεται σε μια «Ευρώπη, με πιο αποδοτική οικονομία, βασισμένη στην ανάπτυξη». Θέση της Κυπριακής Προεδρίας είναι ότι η οικονομική κρίση ανάδειξε την ανάγκη για περισσότερη αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των μέτρων της Ένωσης.

Η προσέγγιση που χρειάζεται για ανάκαμψη των ευρωπαϊκών οικονομιών πρέπει να περιλαμβάνει τόσο μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης, όσο και μέτρα για βιώσιμη, οικονομική ανάπτυξη, σύμφωνα με την Κυπριακή Προεδρία.

Η Κύπρος θα επιδιώξει να εργαστεί για ένα νέο ενισχυμένο πλαίσιο οικονομικής διακυβέρνησης και να ενισχύσει τη δημοσιονομική εποπτεία, ώστε να διασφαλιστεί η δημοσιονομική σταθερότητα.

Παράλληλα, αφού η ΕΕ χρειάζεται να ανακάμψει από την κρίση και να τονώσει την ανάπτυξη, η Προεδρία της Κύπρου θεωρεί ότι η παρακολούθηση της εφαρμογής της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 είναι εξίσου σημαντική.

Υψίστης σημασίας θεωρείται η ενίσχυση του κανονιστικού πλαισίου των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, μέσω της εφαρμογής μέτρων για περισσότερη διαφάνεια στην αγορά, προστασία των καταναλωτών και των επενδυτών και αποτελεσματικής διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

Επιπρόσθετα, με την ευκαιρία της 20ης επετείου της Ενιαίας Αγοράς, η Προεδρία θα προωθήσει την εμβάθυνση της εσωτερικής αγοράς, μέσω της προώθησης σχετικών πρωτοβουλιών με έμφαση στο ρόλο των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Η Προεδρία θα προωθήσει, επίσης, μια αποτελεσματική ενιαία ψηφιακή αγορά, στα πλαίσια του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη.

Σε ό,τι αφορά στον τρίτο άξονα προτεραιότητας η Κυπριακή Προεδρία επιδιώκει να φέρει την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της, δίνοντας έμφαση στη νεανική απασχόληση, ενόψει και των ανοδικών δεικτών ανεργίας στους νέους στην Ένωση.

Επιπρόσθετα, ένας από τους κύριους στόχους της Προεδρίας θα είναι η δημιουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012, με την ενίσχυση της συνεργασίας των κρατών μελών για την προστασία των δικαιωμάτων όσων έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας.

Η Προεδρία θα διαχειριστεί θέματα που σχετίζονται με το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργής Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών και θέματα σχετικά με την υγεία και την ευημερία των παιδιών, όπως η πρόληψη των ασθενειών, η προώθηση υγιούς τρόπου ζωής, καθώς και η πρόληψη και καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί και σε θέματα παιδείας και πολιτισμού, όπως η προώθηση του αλφαβητισμού και η παροχή πιο ποιοτικής παιδείας και εκπαίδευσης, ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η Προεδρία θα δώσει έμφαση στην περαιτέρω συμμετοχή και εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων, των ΜΚΟ και των τοπικών διοικήσεων για τον καθορισμό και την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020.

Επιπλέον, το νέο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ακόμα μια προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Ο τέταρτος άξονας της Προεδρίας αφορά την «Ευρώπη στον κόσμο και πιο κοντά στους γείτονες της» και η Κυπριακή Προεδρία θα έχει στενή συνεργασία με την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, που έχουν την ευθύνη για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί συνεκτικότητα και συνοχή.

Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στη νότια διάσταση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτνίασης, ώστε να ενισχυθούν οι σχέσεις με τους μεσογειακούς εταίρους, διασφαλίζοντας τον πλουραλισμό και μια πολύπλευρη σχέση, ώστε να προωθηθούν πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας.

Η Προεδρία θα προωθήσει επίσης όλες τις διαδικασίες για τη διεύρυνση, καθώς ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην ενίσχυση της επισιτιστικής ασφάλειας, αποσκοπώντας να δοθεί έμφαση στους αναπτυξιακούς στόχους της ΕΕ, διασφαλίζοντας πρόοδο στις δεσμεύσεις για την αναπτυξιακή συνεργασία της Ένωσης.

Στη συνέχεια, ο κ. Μαυρογιάννης δέχθηκε σειρά ερωτήσεων από τους ξένους δημοσιογράφους.

Οικονομία

Ερωτηθείς για την οικονομική κατάσταση στην Κύπρο και κατά πόσον αυτή θα επηρεάσει την άσκηση των καθηκόντων της Κυπριακής Προεδρίας, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία δεν θα αφήσει τα όποια οικονομικά προβλήματα της χώρας να επηρεάσουν το έργο της, καλώντας όλους να κρίνουν την Προεδρία από τα αποτελέσματά της στο τέλος του εξαμήνου.

Η οικονομική κατάσταση της Κύπρου, είπε ο κ. Μαυρογιάννης, δεν είναι άσχημη και πρόσθεσε ότι το κύριο πρόβλημα είναι η μεγάλη έκθεση των τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα. Οι κυπριακές τράπεζες, είπε, υπέστησαν ζημιές της τάξης των 3 δις ευρώ από το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων.

Υπάρχει μια εκτίμηση, είπε, ότι η συνολική έκθεση των κυπριακών τραπεζών είναι πέραν των 23 δις ευρώ. Εξέφρασε την ευχή όπως η κατάσταση στην Ελλάδα, ειδικά μετά τις εκλογές, βελτιωθεί, κάτι που όπως είπε, θα έχει θετικές επιπτώσεις και πάνω στην κυπριακή έκθεση.

Ερωτηθείς για τη στενή σχέση Κύπρου – Ρωσίας και κατά πόσον η Κύπρος συνεχίζει τις προσπάθειες για να εξασφαλίσει δάνειο από τη Μόσχα, ο κ. Μαυρογιάννης υπενθύμισε ότι η Κύπρος είναι από τους πρώτους ξένους επενδυτές στη Ρωσία, όπου δυτικές χώρες επενδύουν μέσω της Κύπρου. Η Κύπρος, είπε, θα συνεχίσει να τηρεί τις ευρωπαϊκές της δεσμεύσεις. Όπως είπε, κανένα κράτος δεν επιθυμεί να είναι υπό στενή και αυστηρή εποπτεία. Η Κύπρος, πρόσθεσε ο Υφυπουργός, όπως και η Ιρλανδία, έχει κάποιες ευαισθησίες όπως στον εταιρικό φόρο. Αλλά, διευκρίνισε, οι κινήσεις της Λευκωσίας δεν γίνονται προκειμένου να αποφύγει τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Συρία

Σε σχέση με τη Συρία, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα ακολουθήσει τα συμπεράσματα για το θέμα που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου. Πρέπει να διασφαλίσουμε, είπε, την πολυφωνία γενικά στις χώρες της Αραβικής Άνοιξης, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των μειονοτήτων.

Προετοιμαζόμαστε, είπε, για όλα τα σενάρια σε ό,τι αφορά τη Συρία, όπως στην περίπτωση που υπάρξει ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή εκείνη.

Ερωτηθείς πώς η Κυπριακή Προεδρία θα χειριστεί το θέμα της Συρίας δεδομένων των τεταμένων σχέσεων που έχει με την Άγκυρα, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι η Τουρκία είναι σημαντικός παράγοντας στην περιοχή και ειδικά στη Συρία και δήλωσε πως θα βρεθούν οι τρόποι συνεργασίας ΕΕ – Τουρκίας.

Εξέφρασε επίσης τη θέση ότι η Λευκωσία έχει τις δικές της επιφυλάξεις και ανησυχίες σε σχέση με την στάση που η Τουρκία τηρεί στο θέμα της Συρίας.
Τουρκία και ΑΟΖ

Σε ερώτηση σχετικά με τη στάση της Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ, ο κ. Μαυρογιάννης είπε ότι δεν υπάρχει κανένας διεθνής οργανισμός που να δίνει δίκαιο στην τουρκική στάση. Οι τουρκικές απειλές στο θέμα αυτό, συνέχισε, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η κυπριακή πλευρά, είπε, λειτουργεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και εξέφρασε την ελπίδα τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ να συμβάλουν μελλοντικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

Όπως είπε, υπάρχει χώρος για συνεργασία με όλες τις χώρες στον τομέα αυτό, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας.
Κόσοβο

Ο κ. Μαυρογιάννης ρωτήθηκε πώς η Κύπρος θα διαχειριστεί ως προεδρία το θέμα του Κοσόβου δεδομένης της διαφορετικής στάσης που τηρεί στο θέμα σε σχέση με τους πλείστους Ευρωπαίους.

Απάντησε ότι η Κυπριακή Προεδρία θα λειτουργήσει ως μια Ευρωπαϊκή Προεδρία, εφαρμόζοντας τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, χωρίς εθνική ατζέντα και σημείωσε ότι υπάρχουν πέντε κράτη τα οποία δεν αναγνωρίζουν το Κόσοβο.