Στα χέρια του κράτους η Λαϊκή Τράπεζα

Συγκεκριμένα, κυπριακή Κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι απέκτησε μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας, αξίας 1.796.986.439 ευρώ, στο πλαίσιο του σχεδίου κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας, ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει πως “παραμένει σταθερά δεσμευμένη στη διασφάλιση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού τομέα και θα εργαστεί σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ), την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), στο πλαίσιο ενός διεθνούς προγράμματος βοήθειας”.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, “στο πλαίσιο της άσκησης της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), ώστε τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (Core Tier 1 capital) να φτάσουν στο 9% μέχρι τις 30 Ιουνίου 2012, η Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd. και η Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ., ανακοίνωσαν σχέδιο αύξησης κεφαλαίου το Μάρτιο του 2012 και το Νοέμβριο του 2011 αντίστοιχα”. 

Προστίθεται ότι “δύο από τις κύριες συνιστώσες του σχεδίου αυτού ήταν η άσκηση διαχείρισης στοιχείων παθητικού της τράπεζας (liability management exercise) και η έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης”.

“Λαμβάνοντας υπ’ όψη το ποσό των μετοχών που αναλήφθηκαν από ιδιώτες επενδυτές και σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, της 17ης Μαΐου 2012 για την αναδοχή της έκδοσης δικαιωμάτων προτίμησης ύψους ενός δισεκατομμυρίου και  800 εκατομμυρίων ευρώ (€ 1.800.000.000), από τη Cyprus Popular Bank Public Co. Ltd., η Κυβέρνηση απέκτησε ένα δισεκατομμύριο επτακόσια ενενήντα έξι εκατομμύρια εννιακόσιες ογδόντα έξι χιλιάδες τετρακόσια τριάντα εννέα ευρώ (1.796.986.439 ευρώ) μετοχών της εν λόγω τράπεζας”, αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.

Αναφέρεται, επίσης, ότι “το σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Κύπρου είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά 592 εκατομμύρια ευρώ” και προστίθεται ότι “οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών θα αξιολογηθούν, μετά από ενδελεχή μελέτη του ενεργητικού τους και σε σχέση με τους κοινοτικούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις”. 

Η δέσμευση της Κυβέρνησης, όπως στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας, είναι η στήριξη των τραπεζών, προς συμμόρφωσή τους με το ρυθμιστικό πλαίσιο, σημειώνεται στην ανακοίνωση.