Συλικιώτης: Έμφαση στο Εταιρικό Δίκαιο

 Αυτό δήλωσε στους Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Νομικών του ΕΚ, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Νεοκλής Συλικιώτης, παρουσιάζοντας τις προτεραιότητες της Προεδρίας.

Αναφερόμενος στο Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, είπε ότι άμεση προτεραιότητά της Κυπριακής Προεδρίας είναι να οριστικοποιηθεί ένα πολύ σημαντικό πακέτο για την ενίσχυση της ενιαίας αγοράς: το πακέτο για τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας.

«Θα εργαστούμε εντατικά, έτσι ώστε τα κράτη μέλη να είναι έτοιμα να συνυπογράψουν τη Συμφωνία για τη Δημιουργία του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωματών Ευρεσιτεχνίας κατά το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Οκτωβρίου», σημείωσε.

Πρόσθεσε ότι στόχος  της Προεδρίας είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων για να έχουμε την πρώτη αίτηση κατοχύρωσης του ενιαίου διπλώματος ευρεσιτεχνίας αρχές του 2014.

Αναφερόμενος στη διαχείριση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας σε ψηφιακή ή άλλη μορφή, είπε ότι η θέσπιση οδηγίας που να προβλέπει ενιαίους κανόνες για την εποπτεία της διακυβέρνησης, της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελεί προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Μίλησε και για τον εκσυγχρονισμό και την ομοιογένεια στην εφαρμογή των υφιστάμενων κανόνων περί των κοινοτικών εμπορικών σημάτων, λέγοντας ότι χρήζει άμεσης αντιμετώπισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και εξήγησε το σχέδιο της Προεδρίας. 

Σε ό,τι αφορά στην ομοιομορφία των θέσεων της ΕΕ εντός του πλαισίου των εργασιών των Μόνιμων Επιτροπών του Παγκοσμίου Οργανισμού Πνευματικής ιδιοκτησίας, είπε ότι η ΕΕ έχει σημαντικό ρόλο και υποχρέωση να κατευθύνει τις συζητήσεις για την παραγωγή καινούργιου Δικαίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Πνευματικής ιδιοκτησίας στα σωστά νομικά πλαίσια.

Αναφερόμενος στο Εταιρικό Δίκαιο, είπε ότι η πρόταση για τη μεταρρύθμιση των λογιστικών οδηγιών αποσκοπεί στην απλούστευση, σαφήνεια και συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων, και στη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Η πρόταση Οδηγίας για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και σχετικές εκθέσεις ορισμένων τύπων επιχειρήσεων θα αποτελέσει προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία, η οποία θα εργαστεί με στόχο την επίτευξη Συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισήμανε ο κ. Συλικιώτης.

Παράλληλα, η Κυπριακή Προεδρία έχει θέσει ως προτεραιότητα την προώθηση των Προτάσεων για τη μεταρρύθμιση του λογιστικού ελέγχου, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς για τους υποχρεωτικούς λογιστικούς ελέγχους, στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου που διενεργείται και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στις οικονομικές καταστάσεις, είπε, προσθέτοντας ότι η Προεδρία προσβλέπει σε  πρόοδο στο σημαντικό αυτό φάκελο.

Όσον αφορά στην Πρόταση για Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος, είπε ότι η Κυπριακή Προεδρία, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή του ΕΚ, θα εργαστεί σκληρά για να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή πρόοδο σε αυτόν τον πολύ δύσκολο φάκελο, όπως το χαρακτήρισε.