Αυτό είναι το δεύτερο πακέτο αντιπροτάσεων της κυβέρνησης

 Διαβάστε το δεύτερο πακέτο αντιπροτάσεων κάνοντας κλικ εδώ.

Οι τρεις πτυχές των αντιπροτάσεων:

  • Θέσεις πολιτικής της Κυβέρνησης σε σχέση με τον Τραπεζικό Τομέα.
  • Σχόλια και θέσεις επί τον τομεακών και διαρθρωτικών προτάσεων της Τρόικας.
  • Πακέτο μέτρων της Κυβέρνησης για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: €9,5Εεκ.

1.€3εκ για στήριξη ανέργων πτυχιούχων ως 29 ετών.

2.€2,3εκ για εργοδότηση ανέργων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

3.€4,2εκ για κατάρτιση ανέργων

ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ: €8,1εκ

1.Το Ίδρυμα Προώθησης έρευνας θα μπορεί να διαχειριστεί €1,8εκ. το έτος για 2 χρόνια για επιχορήγηση υποψήφιων διδακτόρων, στήριξη μεταδιδακτορικών ερευνητών και νέες προκηρύξεις τόσο για πανεπιστήμια όσο και ερευνητικά κέντρα.

2.  Ενίσχυση τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης €2εκ για κάθε έτος για 2 χρόνια. Τα χρήματα καλύπτουν εργοδότηση νέων επιστημόνων με διδακτορικό ή μάστερ για διδασκαλία και έρευνα με την προσφορά προγραμμάτων σπουδών βραδινής φοίτησης και διασύνδεσης έρευνας με τον παραγωγικό ιστό. 

3.Λειτουργία 4 προγραμμάτων στα ΜΙΕΕΚ ένα ανά επαρχία  €250.000  για κάθε χρόνο για 2 χρόνια 

 ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (€103εκ + €100εκ)

•Δημιουργία εκκολαπτηρίων επιχειρήσεων €3εκ.

•Δανειοδότηση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων (€100εκ. + €100εκ): Τα πρώτα €100εκ. είναι μέσω εγγυοδοτικού μηχανισμού για την παραχώρηση χαμηλότοκων δανείων. Τα άλλα €100εκ. μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

 ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ €17εκ 

•Χωρηγία €12εκ για φωτοβολταικά οικιακά

•Χορηγία €5εκ για Βιομάζα/Βιοαέριο

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ €1εκ

•Χορήγηση 25% για πάγιες επενδύσεις συμπεριλαμβανομένων και των κτηρίων

•Κάλυψη 100% του κόστους πιστοποίησης από εγκεκριμένους φορείς.

•Κάλυψη 50% του κόστους μελετών, έρευνας και ανάπτυξης.

 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ €61,4εκ

1.Παραχώρηση άτοκων χαμηλότοκων δανείων €20εκ

-Μέχρι €80.000 για αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος

-Μέχρι €20.000 για ανακαίνιση κατοικίας

2.Ενίσχυση της έρευνας €2εκ

3.Αναπτυξιακά έργα €39,4 περιλαμβάνει:

-Πολεοδομικά έργα

-Αποχετευτικά κοινοτήτων 

-Έργα σε κοινότητες κάτω των €200.000

4.Μεταβιβαστικά τέλη

-Μη πληρωμή τους όπου υπάρχει ΦΠΑ και 50% πληρωμή όπου δεν υπάρχει ΦΠΑ

-ΦΠΑ 5% για πρώτη κατοικία. 

 

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στο έγγραφο για το χρηματοπιστωτικό τομέα η κυβέρνηση διατυπώνει μεταξύ άλλων την κάθετη διαφωνία της με τη θέση της τρόικας για να θεωρούνται μη εξυπηρετούμενα τα δάνεια των οποίων οι δόσεις είναι καθυστερημένες για περίοδο ενενήντα ημερών. 

Η κυβέρνηση προτείνει επιμήκυνση του χρονικού διαστήματος σε πέντε χρόνια σε ότι αφορά την εκποίηση ακίνητης περιουσίας. Επί του θέματος υποστηρίζει ότι η νομοθεσία θα πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε τα ακίνητα που δόθηκαν ως εξασφάλιση να μπορούν να κατασχεθούν και να προσφέρονται προς πώληση εντός χρονικού διαστήματος πέντε ετών. 

Σε σχέση με τον εποπτικό ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας επί όλων των πιστωτικών ιδρυμάτων, σημειώνεται ότι αναμένεται τελική εισήγηση από το διοικητή η οποία να διασφαλίζει την ανεξαρτησία των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων.