Άγρια κόντρα Νικόλα και Διοικητή της ΚΤ

 

Σε ανακοίνωση της η Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι «στο προσχέδιο μνημονίου στήριξης για την Κύπρο που έχει δημοσιευθεί και στον Τύπο, γίνεται η ακόλουθη αναφορά:

«Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια απειλούν την κερδοφορία των τραπεζών και θα πρέπει να παρακολουθούνται δεόντως έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα κεφαλαιακά αποθέματα των τραπεζών. Η οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου όσον αφορά την ταξινόμηση των δανείων ως μη εξυπηρετούμενα θα πρέπει να τροποποιηθεί άμεσα για να περιλαμβάνει όλα τα δάνεια για τα οποία υπάρχει καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών. Οι δείκτες των διαθέσιμων χρονολογικών σειρών των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα δημοσιεύονται. Η τροποποίηση αυτή πρέπει να εισαχθεί πριν την υπογραφή του μνημονίου».

Αναφορικά με τη σημερινή δήλωση του αναπληρωτή προέδρου του ΔΗΚΟ κ. Νικόλα Παπαδόπουλου, η ΚΤΚ διευκρινίζει τα ακόλουθα:

-Η Κύπρος μέχρι σήμερα δεν εφάρμοζε την ίδια μεθοδολογία για τον καθορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως άλλες χώρες της ΕΕ.

-Στο επισυναπτόμενο κείμενο της δήλωσης του κυρίου Παπαδόπουλου για το μνημονίου στήριξης των Ισπανικών τραπεζών, ο λόγος για τον οποίο δεν υπάρχει αναφορά αλλαγής των κριτηρίων υπολογισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι επειδή ήδη ισχύει αυτή η μεθοδολογία υπολογισμού (μη εξυπηρετούμενα για περίοδο πέραν των 90 ημερών), οπότε δεν το απαιτεί η Τρόικα.

-Στην πρόσφατη έκθεση του ΔΝΤ σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου (Άρθρο 4) του Νοεμβρίου 2011, γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και παρόμοιες αναφορές γίνονται και στις κατά καιρούς εκθέσεις των οίκων αξιολόγησης. Στις δικές τους αναλύσεις χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη βάση της μη καταβολής δόσης για περίοδο πέραν των 90 ημερών.

Τονίζεται και πάλιν ότι, τα δάνεια που χαρακτηρίζονται ως μη εξυπηρετούμενα δεν αυξάνουν κατά το ισόποσο το ποσό ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών επειδή για πολλά από αυτά τα δάνεια υπάρχουν ικανοποιητικές εξασφαλίσεις.

Επιπρόσθετα, η ΚΤΚ θεωρεί ότι η διατήρηση αυστηρότερων κριτηρίων ρευστότητας και κεφαλαιακής επάρκειας, όπως και η υιοθέτηση πιο αυστηρών διεθνών προτύπων για τον ορισμό των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα ενισχύσει την αξιοπιστία των επενδυτών προς το τραπεζικό σύστημα του οποίου οι λογαριασμοί θα αποτυπώνουν καλύτερα την πραγματική κατάσταση της οικονομίας.

Η ΚΤΚ επαναλαμβάνει ότι για το ακριβές ποσό των αναγκών ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, οι κυπριακές Αρχές, με τη σύμφωνο γνώμη των εκπροσώπων της Τρόικα, έχουν αναθέσει στις εταιρείες Pimco και Deloitte τη διεξαγωγή ανεξάρτητου διαγνωστικού ελέγχου στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων. 

Η ΚΤΚ διευκρινίζει, για ακόμα μια φορά, ότι ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει αξιολόγηση της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού και τη διεξαγωγή άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων μέσω της οποίας θα καθοριστούν οι τελικές κεφαλαιακές ανάγκες του κάθε πιστωτικού ιδρύματος».