Ελλάδα: Η “Εμπορική” στα χέρια της Alpha Bank


 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν ήδη εγκριθεί από την Alpha Bank και το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Βασικοί όροι της συμφωνίας

Η Crédit Agricole πωλεί το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου της Εμπορικής Τράπεζας στην Alpha Bank έναντι ενός ευρώ. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, πριν από την ολοκλήρωση της συναλλαγής η Crédit Agricole θα αυξήσει την ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής στα 2,85 δισεκατομμύρια ευρώ, έχοντας ήδη καταβάλει 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ τον Ιούλιο του 2012.

Επιπρόσθετα, θα εγγραφεί για ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων ευρώ  εκδόσεως Alpha Bank μετατρέψιμα, υπό προϋποθέσεις και έπειτα από πρωτοβουλία της Crédit Agricole, σε μετοχές της Alpha Bank.

Η χρηματοδότηση της Crédit Agricole στην Εμπορική ανερχόταν στο τέλος Σεπτεμβρίου 2012 σε €2,1 δισεκατομμύρια. Η ανακεφαλαιοποίηση της Εμπορικής Τράπεζας και η εγγραφή σε μετατρέψιμα ομόλογα, τα οποία θα εκδώσει η Alpha Bank, θα μειώσουν άμεσα αυτήν τη χρηματοδότηση κατά περίπου 0,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Επιπλέον, η  Crédit Agricole εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς στοιχείων του ενεργητικού της Εμπορικής Τράπεζας και της Alpha Bank, γεγονός το οποίο θα μείωνε αναλόγως το ύψος της υπολειπόμενης χρηματοδότησής της στην Εμπορική.

Η υπολειπόμενη χρηματοδότηση θα αποπληρωθεί σε τρεις δόσεις, η τελευταία εκ των οποίων είναι προγραμματισμένη για το τέλος του 2014, και θα είναι εγγυημένη από υψηλής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού επιλεγμένα από την Crédit Agricole.

Χρηματοοικονομικές επιπτώσεις της συμφωνίας

Η επίπτωση της συναλλαγής θα αποτυπωθεί στην κατάσταση αποτελεσμάτων της Crédit Agricole στο τρίτο τρίμηνο του 2012. Θα μειώσει τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά ένα εκτιμώμενο ποσό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, με βάση τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις όλων των ζημιών και εξόδων που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της συναλλαγής μέχρι την ολοκλήρωσή της.

Η συμφωνία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Crédit Agricole για την ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της δομής και τη συνεχόμενη επικέντρωση στις βασικές της δραστηριότητες. Η Crédit Agricole εκτιμά ότι η συνολική επίδραση της συμφωνίας θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων φερεγγυότητας του Ομίλου Crédit Agricole στο τέλος του 2013, όπως έχουν ήδη ανακοινωθεί.