Δεν θα ισχύει στην Κύπρο ο φόρος στις τραπεζικές συναλλαγές


 

Οι χώρες που θα επιβάλλουν το φόρο είναι οι εξής: Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Αυστρία, Βέλγιο, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η πρόταση είναι απολύτως συμβατή με το κοινοτικό δίκαιο, δεδομένου ότι πληρείται η βασική πρόταση που ορίζει η Συνθήκη για την «ενισχυμένη συνεργασία», δηλαδή να υποβληθεί σχετικό αίτημα από το 1/3 των κρατών μελών.

Τονίζει επίσης ότι οποιαδήποτε χώρα που δεν συμπεριλαμβάνεται στην ομάδα των «10» μπορεί όποτε το θελήσει να ενταχθεί, αλλά στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεχθεί τα ισχύοντα σε σχέση με το ύψος του φόρου και τον τρόπο επιβολής.

Η πρόταση θα πρέπει τώρα να υιοθετηθεί από το Συμβούλιο Υπουργών με ειδική πλειοψηφία και στη συνέχεια και από την Ευρωβουλή, ενώ μέσα στις επόμενες βδομάδες η Κομισιόν θα καθορίσει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Οπως αναφέρει θα βασιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στην πρόταση που είχε ήδη υποβάλει στο Συμβούλιο το Σεπτέμβριο του 2011.

Αυτή προβλέπει την εισαγωγή φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, ο οποίος θα κυμαίνεται ανάλογα με το επενδυτικό προϊόν μεταξύ 0,01% (παράγωγα προϊόντα) και 0,1% (μετοχές, ομόλογα). Η εν λόγω πρόταση καλύπτει το 85% των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν θα φορολογούνται. Τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, τα τραπεζικά δάνεια, οι ασφαλιστικές συμβάσεις και οι λοιπές συνήθεις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες που διενεργούνται από ιδιώτες ή από μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της πρότασης.

Φορολογούμενοι θα είναι κυρίως τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που προβαίνουν σε χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η πρόταση της Επιτροπής καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ιδρυμάτων, προκειμένου να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του φόρου και περιλαμβάνει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις επενδύσεων, τις οργανωμένες αγορές, τα πιστωτικά ιδρύματα, τις ασφαλιστικές εταιρείες, τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων και τους διαχειριστές τους, τους οργανισμούς εναλλακτικών επενδύσεων (όπως είναι τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου), τις εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και τις οικονομικές οντότητες ειδικού σκοπού.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ