Σε υποβάθμιση και των τραπεζών προχώρησε ο Μοοdy’s

 

Σύμφωνα με την έκθεση των Moody’s, η  πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας Κύπρου έχει υποβαθμιστεί σε caa3 από b3/E+ και η αξιολόγηση των καταθέσεων και των μη εξασφαλισμένων δανείων της έχει υποβαθμιστεί σε Caa1 από Β2, με αρνητικό ορίζοντα.

Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Λαϊκής Τράπεζας υποβαθμίστηκε σε caa3 από caa1 και η αξιολόγηση των καταθέσεων και των μη εξασφαλισμένων δάνειων της υποβαθμίστηκε σε Caa1 από Β3, με αρνητικό ορίζοντα.

Οσον αφορά στην Ελληνική Τράπεζα, η πιστοληπτική αξιολόγησή της υποβαθμίστηκε σε caa2 από b2 και η αξιολόγηση των καταθέσεων και των μη εξασφαλισμένων δανείων της υποβαθμίστηκε σε Β3 από B1 με αρνητικό ορίζοντα.

Εξηγώντας τους λόγους των υποβαθμίσεων των κυπριακών Τραπεζών, οι Moody’s αναφέρουν ότι και οι τρεις Τράπεζες θα χρειαστούν μεγάλη ανακεφαλαιοποίηση, σε βαθμό που ποικίλει για την κάθε μια, για να οικοδομήσουν τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια. Με βάση το κεντρικό σενάριο των Moody’s, οι Τράπεζες θα χρειαστούν περισσότερα από 8 δις ευρώ, για να φτάσουν τον στόχο του 10% στα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (core Tier 1), που είναι το σύνηθες για χώρες που δέχονται πακέτο στήριξης.

Ο Οίκος σημειώνει ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες της κάθε τράπεζας διαφέρουν, καθώς τα κύρια βασικά ίδια κεφάλαια (core Tier 1) της Λαϊκής Τράπεζα κυμαίνονται στο 4,3% (συμπεριλαμβανομένου και του 1.8 δις ευρώ που έλαβε ως κρατική στήριξη), της Τράπεζας Κύπρου στο 5,1% και της Ελληνικής Τράπεζας στο 8,3%. 

Σύμφωνα με τους Moody’s, ο δεύτερος λόγος της υποβάθμισης, ο οποίος αποτελεί στοιχείο του πρώτου, είναι η πρόβλεψη του Οίκου για περαιτέρω επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών, λόγω του δυσμενούς περιβάλλοντος στις πρωτογενείς αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας.

Οι Moody’s αναφέρουν ότι σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της Λαϊκής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου για το πρώτο εξάμηνο του 2012, υπήρξε μια απότομη επιτάχυνση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) στην Ελλάδα, η οποία, σύμφωνα με τους Moody’s, θα συνεχίσει να επηρεάζει την ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών, κατ `αναλογία με τη σχετική έκθεση τους σε δανεισμό στην Ελλάδα. Τα μεικτά δάνεια στην Ελλάδα υπολογίζονται στο 44% των μεικτών δανείων της Λαϊκής, στο 34% της Τράπεζας Κύπρου και στο 17% της Ελληνικής Τράπεζας.

Επιπρόσθετα, οι Moody’s σημειώνουν την έκθεση των τραπεζών σε δάνεια προς τον κατασκευαστικό τομέα, ο οποίος βρίσκεται σε μαρασμό, καθώς και μεμονωμένους δανειστές, οι οποίοι αδυνατούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους λόγω της αυξανόμενης ανεργίας και των υπό πρόταση μέτρων λιτότητας.

Για τον Ιούνιο του 2012, το ποσοστό των μη εξυπηρετούντων δανείων ανήλθε στο 22,3% για τη Λαϊκή Τράπεζα (από 13,9% το Δεκέμβριο του 2011), στο 14,2% για την Τράπεζα Κύπρου (από 10,2% το Δεκέμβριο του 2011) και στο 15,8% για την Ελληνική (από 13,2% το Δεκέμβριο του 2011).

Ο τρίτος λόγος της υποβάθμισης των κυπριακών Τραπεζών από τους Moody’s εντοπίζεται στις πιέσεις ρευστότητας που δέχεται το τραπεζικό σύστημα, λόγω εκροών καταθέσεων.

Οι Moody’s αναμένουν οι εκροές καταθέσεων να συνεχιστούν τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο, σημειώνοντας πως στην Κύπρο οι εκροές προέρχονται κυρίως από ξένες καταθέσεις. Αυτό, όπως αναφέρει ο Οίκος Αξιολόγησης, θα αποδυναμώσει ακόμη παραπάνω το προφίλ χρηματοδότησης των τραπεζών και θα ασκήσει πίεση επί των αποθεμάτων ρευστότητας τους.

Ο Οίκος αναφέρει, επίσης, ότι η δυνατότητα της Κυβέρνησης να στηρίξει τις τράπεζες είναι πολύ περιορισμένη. Ωστόσο, σημειώνει ότι αναμένει πως θα υπάρξει εξωτερική βοήθεια στις τράπεζες από την εξωτερική βοήθεια που θα λάβει η Κυβέρνηση από την Τρόικα.

Ο Οίκος αναφέρει πως οι αξιολογήσεις των Τραπεζών θα επιδεινωθούν σε περίπτωση αύξησης της πιθανότητας εξόδου της Ελλάδας από τη ζώνη του ευρώ, και/ή σε περίπτωση που η εξωτερική βοήθεια δεν θα είναι επαρκής για τη σταθεροποίησή τους.

Από την άλλη, η αναδιάρθρωση και η κατάργηση των μη εξυπηρετούμενων περιουσιακών στοιχείων από τους ισολογισμούς, σε συνδυασμό με τη σημαντική ενίσχυση των κεφαλαίων των τραπεζών, θα μπορούσε να ασκήσει, σε βάθος χρόνου, πιέσεις για αναβάθμιση των αξιολογήσεών τους.