Επιχειρήσεις χρησιμοποιούν επβλαβείς ουσίες για το όζον

 

Ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας αναφέρει ότι «συγκριτικά με άλλα κράτη μέλη και έχοντας υπόψη την ευρεία χρήση των εν λόγω ουσιών σε εργαστήρια, ο αριθμός αυτός φαίνεται να είναι δυσανάλογα μικρός».

Σημειώνεται ότι «τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων χρησιμοποιεί ουσίες που καταστρέφουν το όζον χωρίς να τις έχει καταχωρίσει και επίσης προβαίνει σε μη βασικές χρήσεις των ουσιών».

Το Τμήμα Γεωργίας αναφέρει ότι «το άρθρο 10 του Κανονισμού 1005/2009/ προβλέπει ότι οι ελεγχόμενες ουσίες, εκτός των υδροχλωροφθορανθράκων, μπορούν να διατίθενται στην αγορά και να χρησιμοποιούνται μόνο για βασικές εργαστηριακές χρήσεις και χρήσεις ανάλυσης».

Προσθέτει ότι το άρθρο 10 «ρυθμίζει τη χρήση των ελεγχόμενων ουσιών που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος και χρησιμοποιούνται για εργαστηριακούς σκοπούς και σκοπούς ανάλυσης».

Σύμφωνα με το Τμήμα Γεωργίας, «στον Κανονισμό 291/2011 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνεται μη εξαντλητικός κατάλογος των βασικών και των μη βασικών χρήσεων για αυτό και οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος πρέπει να είναι καταχωρημένες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφέροντας την ουσία που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, τον σκοπό, την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση και τους προμηθευτές των εν λόγω ουσιών».