Κυρώσεις στην Κύπρο για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

 

Οι κυρώσεις έχουν να κάνουν με την καταβολή υπερεισφοράς ύψους περίπου 79 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εκτός από την Κύπρο τις ποσοστώσεις υπερέβησαν η Αυστρία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία, και το Λουξεμβούργο.

Μολονότι σημειώθηκε υπέρβαση των ποσοστώσεων στα έξι αυτά κράτη μέλη, οι συνολικές παραδόσεις της ΕΕ παρέμειναν αρκετά κάτω από τη συνολική ποσόστωση (-4,7%). Σύμφωνα με τις δηλώσεις των κρατών μελών, η Αυστρία, η Ιρλανδία, οι Κάτω Χώρες, η Γερμανία, η Κύπρος και το Λουξεμβούργο έχουν υπερβεί τις εθνικές ποσοστώσεις τους κατά 283 000 τόνους συνολικά, παρά την αύξηση κατά 1% της ποσόστωσης την περίοδο 2011/2012 που αποφασίστηκε στο πλαίσιο του διαγνωστικού ελέγχου της ΚΓΠ το 2008.

Οι Κάτω Χώρες έχουν επίσης υπερβεί την ποσόστωση άμεσων πωλήσεων, ενώ τα άλλα κράτη μέλη έχουν υπερβεί μόνο την ποσόστωση παραδόσεων. Ο αριθμός των κρατών μελών που έχουν υπερβεί τις ποσοστώσεις τους παραμένει περιορισμένος και η σχετική πλεονασματική παραγωγή υπολογίζεται σε 0,2% της συνολικής ποσότητας γάλακτος που έχει παραδοθεί ή έχει καλυφθεί από άμεσες πωλήσεις.

Σε ορισμένα κράτη μέλη η παραγωγή ήταν πολύ χαμηλότερη από τις αντίστοιχες εθνικές ποσοστώσεις τους. Σε 10 κράτη μέλη οι καταγραφείσες παραδόσεις ήταν τουλάχιστον 10% χαμηλότερες από την ποσόστωσή τους.

Για το έτος ποσόστωσης 2010/2011, επιβλήθηκαν κυρώσεις 55,6 εκατ. ευρώ σε πέντε κράτη μέλη και οι συνολικές παραδόσεις της ΕΕ ήταν 5,5% χαμηλότερες από τη συνολική ποσόστωση της ΕΕ.  

Το καθεστώς γαλακτοκομικών ποσοστώσεων θεσπίστηκε τη δεκαετία του 80 για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πλεονασματικής παραγωγής.