Μαυρογιάννης: Οι 4 πυλώνες της οικονομικής ένωσης

 

Οι 4 πυλώνες είναι: τραπεζική ένωση, δημοσιονομική ένωση, οικονομική ένωση και πολιτική ένωση που να βασίζεται στη δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία.

Σε ομιλία του στην 48η Διάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC), στα πλαίσια της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2012, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε πως «στόχος της Κυπριακής Προεδρίας είναι η τήρηση του αυστηρού χρονοδιαγράμματος που έχει τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για επίτευξη συμφωνίας για τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό μέχρι το τέλος του 2012 καθώς και η διασφάλιση της ποιότητας της νομοθεσίας, αφού τα θέματα είναι πολύπλοκα και πολύ σημαντικά».

Ο κ. Μαυρογιάννης διαβεβαίωσε πως η Κυπριακή Προεδρία θα εργαστεί με στόχο την έγκαιρη υιοθέτηση του Προϋπολογισμού για το 2013, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ισορροπία μεταξύ της δημοσιονομικής εξυγίανσης και του κατάλληλου καταμερισμού των πόρων σε πολιτικές, οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη και σε θέσεις εργασίας. Ο πρώτος τρίλογος έχει προγραμματιστεί για 17 Οκτωβρίου.

Ο Υφυπουργός ανέφερε πως «παρόλες τις αβεβαιότητες που συνδέονται με την τρέχουσα κρίση, ένα πράγμα είναι πλέον σαφέστερο από ποτέ: η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει μόνο εάν οι πολίτες της συμμετέχουν».

Είπε πως ο αναβαθμισμένος ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην Ενωμένη Ευρώπη, όπως διαμορφώνεται μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας, συνεπάγεται αυξημένη διακοινοβουλευτική συνεργασία η οποία επιτρέπει την τακτική ανταλλαγή πληροφοριών, βέλτιστων πρακτικών και απόψεων για θέματα της ΕΕ μεταξύ των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων την οποία, ως Προεδρία, χαιρετίζουμε και ενθαρρύνουμε. Η COSAC σε αυτό έχει ένα σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει ως πεδίο ανταλλαγής απόψεων σε θέματα πολιτικής της ΕΕ, πρόσθεσε.

Υπογράμμισε πως «είναι απαραίτητο, στις συνεχιζόμενες συζητήσεις για την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, να διασφαλιστεί η στενή συμμετοχή τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των εθνικών κοινοβουλίων, στα πλαίσια πάντα της Κοινοτικής Μεθόδου».

«Πράγματι, προχωρώντας προς πιο ενοποιημένες οικονομικές, δημοσιονομικές και διαρθρωτικές πολιτικές, ισχυροί μηχανισμοί απαιτούνται για νομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται, και εξασφάλιση της απαραίτητης δημοκρατικής λογοδοσίας και πολιτικής συμμετοχής», πρόσθεσε.

Είπε πως η Κύπρος ανέλαβε την Προεδρία σε μια ιστορικά κρίσιμη περίοδο για το μέλλον της Ευρώπης, λόγω της κρίσης στην Ευρωζώνη που έχει οδηγήσει στην αμφισβήτηση ολόκληρου του θεσμικού ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Για αυτό ακριβώς το λόγο και σε ομολογουμένως δύσκολες συνθήκες, έχουμε δεσμευτεί να εργαστούμε μέχρι το τέλος του εξαμήνου προς μια Καλύτερη Ευρώπη, μια Ένωση πιο κοντά στους πολίτες της και στον κόσμο, δίνοντας έμφαση στην κοινωνική συνοχή και στην αρχή της αλληλεγγύης, πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στους στόχους της Κυπριακής Προεδρίας και κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση των πρώτων μηνών και του τί αναμένεται να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του έτους, ο κ. Μαυρογιάννης μίλησε, μεταξύ άλλων, για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), σημειώνοντας πως «στόχος είναι μια συμφωνία για ένα προϋπολογισμό ο οποίος θα στηρίζει την ανάπτυξη, την απασχόληση, την ανταγωνιστικότητα και τη σύγκλιση, σε συνάρτηση με τη Στρατηγική Ευρώπη 2020, όπως ζητήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο. Οι ενέργειες της Κυπριακής Προεδρίας για επίτευξη αυτού του στόχου είναι εντατικές», διαβεβαίωσε.

Ανέφερε πως «η Κυπριακή Προεδρία κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο ένα αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο συζητήθηκε ήδη στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, ενώ θα ακολουθήσει, ενόψει του Εκτάκτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22-23 Νοεμβρίου, και νέο αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, ενδεχόμενα με στενό εύρος τιμών (ranges) ή/και συγκεκριμένους αριθμούς όπου είναι δυνατό, και εφόσον κριθεί χρήσιμο, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου».

Είπε ακόμη πως την εβδομάδα που αρχίζει 5 Νοεμβρίου το Γραφείο του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα προβεί σε διμερείς συναντήσεις με όλα τα κράτη μέλη με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή σύγκλιση απόψεων. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας στο Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί  στις 22 -23 Νοεμβρίου 2012.

Ο κ. Μαυρογιάννης σημείωσε πως «ιδιαίτερης σημασίας για την Κυπριακή Προεδρία είναι και η ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου μέχρι το τέλος του 2012 ,το οποίο θα ενδυναμώνει την πρακτική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, στη βάση αλληλεγγύης και ίσης κατανομής βαρών, για την προστασία των δικαιωμάτων όσων έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, με στόχο τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου για όλους τους πολίτες σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις καθολικές αξίες».

Ήδη, πρόσθεσε, έχουμε επιτύχει συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της Οδηγίας για τις Συνθήκες Υποδοχής και τον Κανονισμό του Δουβλίνου επί του ουσιαστικού μέρους του Κανονισμού (παραμένουν τα θέματα επιτροπολογίας), ενώ σε πλήρη ταχύτητα και εγρήγορση βρισκόμαστε για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Οδηγία που αφορά τις Διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων και για τον Κανονισμό Eurodac.

Για τα θέματα Οικονομικής Διακυβέρνησης, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε πως η Κυπριακή Προεδρία δίνει προτεραιότητα στις εργασίες της «δέσμης δύο Νομοθετικών Πράξεων»(two pack), η οποία στοχεύει σε μια πιο δυνατή εποπτεία της οικονομίας και του προϋπολογισμού των κρατών μελών της ευρωζώνης, τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες και στενότερο έλεγχο και αξιολόγηση των προσχεδίων προϋπολογισμού.

«Η Κυπριακή Προεδρία συνεχίζει τους τριλόγους με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τις σημαντικές αυτές προτάσεις μέχρι το τέλος του 2012, όπως άλλωστε ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε ο Υφυπουργός.

Ο κ. Μαυρογιάννης υπογράμμισε πως σημαντική προτεραιότητα αποτελεί και η ουσιαστική πρόοδος στις νομοθετικές προτάσεις που περιέχονται στη Πράξη για την Ενιαία Αγορά.

Είπε πως η Ευρώπη οφείλει να λάβει επειγόντως μέτρα για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης και πως για τον λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία απασχόλησης κατά την επέτειο των 20 χρόνων από τη σύστασή της. Τον Οκτώβριο 2012, η Επιτροπή πρότεινε μια δεύτερη δέσμη δράσεων (Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ) για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της ως μοχλού ανάπτυξης, ανέφερε.

Ο κ. Μαυρογιάννης αναφέρθηκε και στην υιοθέτηση στις 8 Οκτωβρίου της Διακήρυξης της Λεμεσού για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εξέφρασε την αισιοδοξία ότι είναι εφικτή μια καλύτερη Ευρώπη – δημοκρατική, οικολογική και κοινωνική. Αλλά ο στόχος για μια τέτοια Ευρώπη δεν θα επιτευχθεί χωρίς τον κοινό αγώνα των λαών της Ευρώπης, πέρα δηλαδή από τα εθνικά σύνορα και τα στενά πλαίσια του έθνους-κράτους, ανέφερε. 

Είπε πως η απόφαση για απονομή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης στην ΕΕ ήρθε στην προσφορότερη στιγμή, σε μια κρίσιμη συγκυρία, με κλυδωνισμούς, αποπροσανατολιστικούς λόγους, αμφισβήτηση και αναζήτηση, για να μας θυμίσει την πεμπτουσία του ευρωπαϊκού οράματος, τις βασικές  παραμέτρους του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, όπως το συνέλαβαν οι πατέρες και πρωτεργάτες της ενοποιητικής  διαδικασίας και ολοκλήρωσης, ένα σχέδιο για την ειρήνη, την ασφάλεια, την ευημερία, την κοινωνική συνοχή, μέσω της συνένωσης, της όσμωσης και της αλληλεγγύης.

Πηγή ΚΥΠΕ