Ψήφιση εναρμονιστικής νομοθεσίας για το περιβάλλον

 

Με εναρμονιστικό νόμο που ψήφισε ομόφωνα σήμερα το απόγευμα η Βουλή, τροποποιούνται οι διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας, προκειμένου να απαλειφθεί η υποχρέωση των νομικών προσώπων, τα οποία έχουν ως κύριο σκοπό ίδρυσής τους την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος, να είναι εγγεγραμμένα στην Κύπρο για τουλάχιστον πέντε έτη, για να μπορούν να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, στις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες επηρεάζονται τα συμφέροντά τους από αποφάσεις που λαμβάνονται από διοικητική Αρχή.

Η σημερινή τροποποίηση του νόμου περί της εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από ορισμένα έργα έγινε για να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με τις διατάξεις της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985, για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 2003, καθώς και των Οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου και 2009/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς.

Η νομοθεσία επίσης περιλαμβάνει και την τροποποίηση της Οδηγίας 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/60/ΕΚ, 2001/80/ΕΚ, 2004/35/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ και 2008/1/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

Η εκπρόσωπος του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας ενημέρωσε τη Βουλή ότι η ανάγκη τροποποίησης της νομοθεσίας προέκυψε μετά τις επισημάνσεις και τη σχετική προειδοποιητική επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μη ορθή μεταφορά των προνοιών της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ.

Στο πλαίσιο της συζήτησης του κυβερνητικού αυτού νομοσχεδίου, Μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος εισηγήθηκαν όπως το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη επεκταθεί, προκειμένου να μπορεί να ασκείται και από φυσικά πρόσωπα, καθώς και νομικά πρόσωπα που δεν έχουν ως σκοπό ίδρυσής τους την προστασία του περιβάλλοντος.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας δηλώθηκε, σε σχέση με την εισήγηση αυτή, ότι στο παρόν στάδιο είναι επιτακτική η άμεση προώθηση της νομοθεσίας αυτής ως έχει κατατεθεί στη Βουλή από την εκτελεστική εξουσία, έτσι ώστε να υιοθετηθούν οι παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οποιαδήποτε εισήγηση για περαιτέρω τροποποίηση της βασικής νομοθεσίας θα μπορούσε να εξετασθεί από το αρμόδιο Υπουργείο και να προωθηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η σημερινή τροποποίηση προβλέπει ότι οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο έχει ως κύριο σκοπό ίδρυσης την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και είναι εγγεγραμμένο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί σωματείων και ιδρυμάτων, θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης στη Δικαιοσύνη για αναθεώρηση αποφάσεων που λαμβάνονται για χορήγηση πολεοδομικής άδειας για εκτέλεση έργου, για παροχή έγκρισης για εκτέλεση δημόσιου έργου, ή για χορήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης στην περίπτωση έργων που δεν υπόκεινται στις διατάξεις του περί πολεοδομίας και χωροταξίας νόμου, έστω και αν το πρόσωπο αυτό δεν είναι εγγεγραμμένο στην Κύπρο για περίοδο πέντε ετών.