Στο Συμβούλιο Υπουργών Μεταφορών της ΕΕ ο Ε. Φλουρέντζου

 

Στόχος της Προεδρίας να συμβάλει στην προσπάθεια προώθησης ενός πιο βιώσιμου και αποδοτικότερου συστήματος μεταφορών στην ΕΕ, όπως ανέφερε ο Υπουργός Συγκοινωνιών Ευθύμιος Φλουρέντζου, ενημερώνοντας την Τετάρτη διπλωματικές αποστολές των κρατών – μελών της ΕΕ.

Ο Υπουργός Συγκοινωνιών Ευθύμιος Φλουρέντζου, είπε επίσης ότι η Κυπριακή Προεδρία αναμένεται να ενημερώσει το Συμβούλιο για τα αποτελέσματα των Άτυπων Υπουργικών Συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο, στα οποία προωθήθηκαν και υλοποιήθηκαν προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Μεταξύ άλλων για την υιοθέτηση της Διακήρυξης της Λεμεσού μέσα από την οποία δημιουργούνται προϋποθέσεις ανάπτυξης στην ΕΕ μέσα από θαλάσσιες και ναυτιλιακές δραστηριότητες.

Ακόμα για την ανάπτυξη του τομέα των μεταφορών στην Ευρώπη μέσα από την μεγιστοποίηση της χρήσης των πληροφοριών και της κοινωνίας της πληροφορίας, όπως αναδείχθηκε στα πλαίσια της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 17 Ιουλίου.

 Η Κυπριακή Προεδρία θα ενημερώσει επίσης για το θέμα της ευαισθητοποίησης και της ενεργού εμπλοκής των νέων στα θέματα οδικής ασφάλειας μέσα από τη διοργάνωση της 4ης Ευρωπαϊκής Ημερίδας για την Οδική Ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 25 Ιουλίου.

Όσον αφορά τις νομοθετικές προτάσεις που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο, στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών θα εξεταστεί η δέσμη μέτρων ενσωμάτωσης διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας στο Κοινοτικό Δίκαιο μέσα από την οποία προωθείται η βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών, για ένα πιο ασφαλές και υπεύθυνο εργατικό δυναμικό καθώς και για μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη ναυτιλιακή βιομηχανία. Μέσα από τον χειρισμό των εν λόγω προτάσεων από την Κυπριακή Προεδρία, το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει Γενική Προσέγγιση.

Στις αεροπορικές μεταφορές η πρόταση κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής χρονοθυρίδων (slots) στους αερολιμένες της ΕΕ, θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης. Η πρόταση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών αερολιμένων. Η Κυπριακή Προεδρία στη βάση συμβιβαστικών προτάσεων που έχει καταθέσει στο Συμβούλιο θα επιδιώξει Γενική Προσέγγιση.

Στον τομέα των χερσαίων μεταφορών, το Συμβούλιο θα εξετάσει την τροποποίηση ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ταχογράφοι), με στόχο να βελτιωθεί η αξιοπιστία του συστήματα, να καταπολεμηθεί η απάτη και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Επί του εν λόγων θέματος η Κυπριακή Προεδρίας στοχεύει σε πολιτική Συμφωνία στο Συμβούλιο. Στον ίδιο τομέα αναμένεται να γίνει συζήτηση προσανατολισμού για την νέα πρόταση Κανονισμού σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων. Η εν λόγω πρόταση αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου μείωση των θανατηφόρων δυστυχημάτων κατά 50% μέχρι το 2020, όπως αυτό περιγράφεται στις Πολιτικές Κατευθύνσεις για την Οδική Ασφάλεια 2011-2020.

Πηγή: ΚΥΠΕ