Συλικιώτης: «Πηγή… ζωής ο τουρισμός»

Φέτος οργανώνεται  από την Κύπρο στα πλαίσια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά το 2002, έχει καθιερωθεί ως ετήσιος ευρωπαϊκός θεσμός για τον τομέα του τουρισμού.

Στην ομιλία του κατά την εναρκτήρια τελετή στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλή Συλικιώτης τόνισε τη σημασία του τουριστικού τομέα στην οικονομική μεγέθυνση και απασχόληση στην Ευρώπη.

«Η Κυπριακή Προεδρία στηρίζει όλες τις προσπάθειες και πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και της αειφορίας του ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα, προς όφελος των πολιτών της Ένωσης. Ταυτόχρονα, είναι συνοδοιπόρος στην επίτευξη του στόχου της διατήρησης της πρωτιάς που κατέχει η Ευρώπη στο διεθνή τουριστικό χάρτη», δήλωσε ο Υπουργός.  

Αναφερόμενος στην παρούσα οικονομική κρίση, ο Υπουργός είπε ότι απαιτείται επείγουσα δράση για την πυροδότηση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.  Πρόσθεσε ότι ο τουρισμός αποτελεί έναν τομέα μεγάλης σημασίας, με δυνατότητες δημιουργίας προϋποθέσεων που συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και με προοπτική με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις επενδύσεις και στην απασχόληση.   

«Αποτελεί πρόκληση να επιτύχουμε την προβολή της Ευρώπης ως συνόλου τουριστικών προορισμών με κοινά και ταυτόχρονα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικό η εικόνα που θα διαμορφώσουν οι δυνητικοί επισκέπτες να επιβεβαιώνει ότι η Ευρώπη αποτελεί έναν ενιαία ποιοτικό, ώριμο και σύγχρονο τουριστικό προορισμό, με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και δραστηριοτήτων σε όλους τους τομείς», είπε.   

Παράλληλα τόνισε τη σημασία δημιουργίας μεθόδων για να καταστεί η έκδοση θεωρήσεων όσο το δυνατόν πιο φιλική προς το χρήστη, εύκολη και αποτελεσματική, χωρίς ωστόσο να τίθενται σε κίνδυνο τα θέματα ασφάλειας.  

Ο κ. Συλικιώτης ανέφερε ότι η έγκριση και η εφαρμογή της Συνθήκης της Λισαβόνας, μέσω και του άρθρου 195, έχει ανοίξει νέους ορίζοντες και έχει ενισχύσει τον ρόλο του ευρωπαϊκού τουρισμού, αφού η Ένωση έχει πλέον την αρμοδιότητα να αναλαμβάνει δράσεις για την υποστήριξη, το συντονισμό ή και τη συμπλήρωση των δράσεων των κρατών μελών, με στόχο την ενθάρρυνση της δημιουργίας ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών καθώς και μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών οργανισμών με τα κράτη μέλη. Πρόσθεσε ότι είναι ακριβώς αυτή τη νέα ώθηση που δόθηκε στην ευρωπαϊκή πολιτική που οι φορείς του τουριστικού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλούνται να αξιοποιήσουν. Επιδίωξή, είπε, θα πρέπει να είναι δράσεις ευρωπαϊκής διάστασης αλλά και μεγαλύτερου εύρους.  

Σημείωσε επίσης ότι η αειφόρος και βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη καθώς και οι συνεργασίες και συνέργειες μεταξύ των κρατών μελών αποτελούν ίσως μονόδρομο για τη διατήρηση της παγκόσμιας πρωτιάς στον τομέα.

Είπε επίσης ότι η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ιουνίου του 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», θέτει τις βάσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού καθώς και της ικανότητάς της να αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε στους τέσσερις τομείς προτεραιότητας του νέου αυτού πλαισίου πολιτικής για στήριξη του τουρισμού. Όπως είπε οι τρεις πρώτοι τομείς προτεραιότητας αφορούν στην ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στον τουρισμό, στην ανάπτυξη αειφόρου, υπεύθυνου και ποιοτικού τουριστικού προϊόντος καθώς και στην ενοποίηση της εικόνας και του προφίλ της Ευρώπης ως μίας συλλογή από ποιοτικούς προορισμούς. Ο τέταρτος τομέας προτεραιότητας αφορά στη μεγιστοποίηση της προοπτικής των ευρωπαϊκών πολιτικών και χρηματοοικονομικών εργαλείων για την ανάπτυξη του τουρισμού.

«Η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί την 4η προτεραιότητα ιδιαίτερα σημαντική λόγω του διατομεακού και εγκάρσιου χαρακτήρα του τουρισμού που έχει ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται από ένα μεγάλο μέρος των υπόλοιπων ευρωπαϊκών πολιτικών», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι για αυτό το λόγο η Κυπριακή Προεδρία ενθάρρυνε την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει την εκπόνηση της σχετικής μελέτης η οποία ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή μόλις αυτό τον μήνα και αναμένεται ότι θα αξιοποιηθεί δεόντως.  

«Η μελέτη αξιολογεί τον αντίκτυπο των διαφόρων μέτρων και πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομοθετικών ή μη, για τη στήριξη του τουρισμού και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, παρέχει έναν συμπληρωματικό οδηγό για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία της Ένωσης ώστε οι εμπλεκόμενοι φορείς του τομέα να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση», εξήγησε ο Υπουργός.   

Παράλληλα αναφέρθηκε στη σημασία του τουρισμού για την οικονομία της Ευρώπης, λέγοντας ότι η βιομηχανία του τουρισμού αντιπροσωπεύει την τρίτη μεγαλύτερη κοινωνική και οικονομική δραστηριότητά της, μετά τους τομείς του εμπορίου, της διανομής και των κατασκευών. Παράγει πέραν του 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ, με περίπου 1,8 εκατομμύρια επιχειρήσεις να απασχολούν 5,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού, το οποίο μεταφράζεται σε 9,7 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Έμμεσα ο τουρισμός παράγει πάνω από το 10% του ΑΕΠ της ΕΕ και απασχολεί περίπου το 12% του εργατικού δυναμικού.  

Πηγή: ΚΥΠΕ