Συνέδριο για την Ενιαία Αγορά διοργανώνει η Κυπριακή Προεδρία

 

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και σκοπό έχει την ενημέρωση της κοινωνίας των πολιτών. Το Συνέδριο θα επικεντρωθεί γενικά σε θέματα Ενιαίας Αγοράς και σε επιμέρους δράσεις της Πράξης για την Ενιαία Αγορά. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Νεοκλής Συλικιώτης.

Μεταξύ των ομιλητών θα είναι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Michel Barnier, και ο Πρόεδρος της Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Malcolm Harbour.

Με το Συνέδριο ουσιαστικά θα ολοκληρωθεί η Εβδομάδα Ενιαίας Αγοράς (15-20 Οκτωβρίου 2012).

Η Ενιαία Αγορά είναι ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι περιορισμοί μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά το εμπόριο και τον ελεύθερο ανταγωνισμό εξαλείφτηκαν σταδιακά, με αποτέλεσμα να βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο.

Ωστόσο, η Ενιαία Αγορά δεν αποτελεί ακόμα ενιαίο οικονομικό χώρο, και ορισμένοι τομείς της οικονομίας (δημόσιες υπηρεσίες) υπόκεινται ακόμα σε εθνικούς νόμους.

H Ενιαία Αγορά έγινε πραγματικότητα χάρη στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 1987. Στους όρους της ΕΕΠ συμπεριλαμβάνονταν η σταδιακή εδραίωση μιας ενιαίας αγοράς μέχρι το 1992, μέσω ενός κολοσσιαίου νομοθετικού προγράμματος, που περιλάμβανε την έγκριση εκατοντάδων οδηγιών και κανονισμών.

Μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, η Ευρώπη οφείλει να λάβει επειγόντως μέτρα για να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και να αυξηθούν οι θέσεις απασχόλησης. Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε την Πράξη για την Ενιαία Αγορά, δηλαδή μια σειρά μέτρων που στοχεύουν στην τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη δημιουργία απασχόλησης.

Από το 1992, η Ενιαία Αγορά έχει αποφέρει τεράστια οφέλη και έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες. Όμως, η ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίων και προσώπων δεν λειτουργεί πάντα ομαλά. Σε ορισμένους τομείς δεν υπάρχει μια πραγματικά ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή αγορά. Υπάρχουν νομοθετικά κενά, ενώ, εξαιτίας διοικητικών εμποδίων και ελλιπών κανόνων εφαρμογής, δεν έχει πλήρως αξιοποιηθεί το δυναμικό της ενιαίας αγοράς.

Η εμπιστοσύνη στην Ενιαία Αγορά χρειάζεται να ενισχυθεί σημαντικά, έτσι ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και πειθώ για να δείξει ότι η ενιαία αγορά συντελεί στην κοινωνική πρόοδο και είναι επωφελής για τους καταναλωτές, τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις.

Η Πράξη για την Ενιαία Αγορά που παρουσίασε η Επιτροπή τον Απρίλιο 2011 καθορίζει 12 δράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Τον Οκτώβριο 2012, η Επιτροπή πρότεινε μια δεύτερη δέσμη δράσεων (Πράξη για την Ενιαία Αγορά ΙΙ) για την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού της ως μοχλού ανάπτυξης.

Πηγή ΚΥΠΕ