Συνέρχεται στο Λουξεμβούργο το Συμβούλιο Μεταφορών

 

Επίσης, η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην επίτευξη σημαντικής προόδου σε ό,τι αφορά στους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων (slots) στους αερολιμένες της ΕΕ.

Του Συμβουλίου θα προεδρεύει ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Εργων Ευθύμιος Φλουρέντζου.

Στη Σύνοδο θα εξεταστεί η δέσμη μέτρων ενσωμάτωσης διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας στο Κοινοτικό Δίκαιο. Η Σύμβαση αποσκοπεί στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών, για ένα πιο ασφαλές και υπεύθυνο εργατικό δυναμικό, καθώς και για μια πιο κοινωνικά υπεύθυνη ναυτιλιακή βιομηχανία. Το Συμβούλιο αναμένεται να υιοθετήσει γενική προσέγγιση σε δύο προτάσεις οδηγίας σχετικά με τις αρμοδιότητες του κράτους λιμένα από τη μια και του κράτους σημαίας από την άλλη, οι οποίες προτάσεις αποτελούν τη δέσμη μέτρων ενσωμάτωσης των διατάξεων της Σύμβασης.

Στις αεροπορικές μεταφορές η πρόταση κανονισμού σχετικά με τους κοινούς κανόνες κατανομής των χρονοθυρίδων (slots) στους αερολιμένες της ΕΕ, θα αποτελέσει σημαντικό θέμα συζήτησης. Η πρόταση αυτή αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κοινοτικών αερολιμένων. Η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην επίτευξη σημαντικής προόδου, στη βάση συμβιβαστικών προτάσεων που έχει καταθέσει στο Συμβούλιο.

Το Συμβούλιο θα εξετάσει την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με τη συσκευή ελέγχου στον τομέα των οδικών μεταφορών (ταχογράφοι), με στόχο να βελτιωθεί η αξιοπιστία του συστήματος, να καταπολεμηθεί η απάτη, όπως επίσης και να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος. Στο θέμα αυτό αναμένεται να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία. 

Στον ίδιο τομέα αναμένεται να γίνει συζήτηση προσανατολισμού για την νέα πρόταση κανονισμού σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους που αποσκοπεί στο να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου μείωσης των θανατηφόρων δυστυχημάτων κατά 50% μέχρι το 2020.

 

Πηγή ΚΥΠΕ