Τρ. Κύπρου: Εναλλακτικό σχέδιο για το θέμα των αξιογράφων

 

Η Τράπεζα Κύπρου δεν προτίθεται στο παρόν στάδιο να σχολιάσει δημόσια το περιεχόμενο των προκαταρκτικών ευρημάτων της Κεντρικής Τράπεζας.  Σε σχέση με τα εν λόγω ευρήματα θα υποβληθούν παραστάσεις προς την Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τη διαδικασία που έχει καθορίσει η Κεντρική Τράπεζα.

H Τράπεζα συμμετείχε σε ομάδα εργασίας, η οποία σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών έχει ετοιμάσει και υποβάλει προκαταρκτική πρόταση για το θέμα των αξιογράφων για έγκριση από το Υπουργείο και την Τρόικα.

Ανεξάρτητα με τις έρευνες των αρμοδίων αρχών για το θέμα των αξιογράφων, καθώς και την έκβαση της πρότασης που επεξεργάζεται το Υπουργείο, η Τράπεζα, αναγνωρίζοντας τις ευρύτερες κοινωνικές διαστάσεις του θέματος, προτίθεται να εισηγηθεί στις Εποπτικές Αρχές εναλλακτικό σχέδιο το οποίο η Τράπεζα ήδη επεξεργάζεται, σε συναντήσεις που θα έχει μαζί τους στο άμεσο μέλλον.