Βουλή: Καλύτερη εποπτεία στο χρηματοοικονομικό τομέα

 

Συγκεκριμένα με τους νόμους αυτούς, επιτυγχάνεται η πληρέστερη εναρμόνιση της κυπριακής νομοθεσίας με ορισμένες διατάξεις της Οδηγίας Omnibus, δηλαδή της Οδηγίας 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010, όσον αφορά τις εξουσίες ευρωπαϊκών εποπτικών Αρχών, όπως της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών.

Οι ρυθμίσεις αυτές αφορούν θέματα κυρίως για τις υποχρεώσεις της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τις αρμόδιες Αρχές των άλλων κρατών – μελών, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστηματικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) και την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για την έκδοση διαταγμάτων εκκαθάρισης κατά συμμετέχοντος σε κηρυχθέν σύστημα και για την έγκριση ψηφισμάτων εκούσιας εκκαθάρισης.

Επίσης, για την υποχρέωση της ΚΤΚ  να γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ τα κηρυχθέντα συστήματα και τους αντίστοιχους διαχειριστές των συστημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας και να συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ και να παρέχει προς αυτήν πληροφορίες. 

Ρυθμίζονται επίσης με τους νόμους αυτούς οι υποχρεώσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ και να ανταλλάζει ή/και να διαβιβάζει πληροφορίες προς αυτήν, το ΕΣΣΚ και τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές άλλων κρατών – μελών, να διατηρεί, να επικαιροποιεί και να δημοσιοποιεί το μητρώο των Κυπριακών Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΚΕΠΕΥ).

Με τους νόμους που ψηφίσθηκαν σήμερα, δίδεται και η δυνατότητα στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  να αναφέρει στην ΕΑΚΑΑ τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες απορρίπτονται ή δεν προωθούνται αιτήματά της για συνεργασία σε δραστηριότητες εποπτείας, ελέγχου και έρευνας, ή για ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ αυτής και άλλων αρμόδιων εποπτικών Αρχών άλλων κρατών – μελών.

Οι νέες νομοθετικές πρόνοιες αφορούν και την υποχρέωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να αναθεωρεί το δημόσιο μητρώο των ΚΕΠΕΥ και να ενημερώνει τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Προβλέπεται ακόμη η έγκριση, η δημοσιοποίηση και η καταχώρηση σε ειδικό μητρώο του ενημερωτικού δελτίου που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση.

Η Οδηγία Omnibus έχει σκοπό, μεταξύ άλλων, τον καθορισμό των περιπτώσεων κατά τις οποίες απαιτείται η εφαρμογή του μηχανισμού διευθέτησης διαφωνιών μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών.

Ειδικότερα, η Οδηγία σκοπεύει τον εντοπισμό καταστάσεων στις οποίες ορισμένα διαδικαστικά ή ουσιαστικά θέματα συμμόρφωσης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο που αφορούν το χρηματοοικονομικό τομέα δεν μπορούν να επιλυθούν από τις αρμόδιες εθνικές Αρχές και συνεπώς χρειάζεται να παραπεμφθούν στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. 

Σε τέτοια περίπτωση, η αρμόδια Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις εποπτικές Αρχές κάθε κράτους – μέλους να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες προς επίλυση του θέματος, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, με δεσμευτικά αποτελέσματα για τις εμπλεκόμενες αρμόδιες Αρχές. 

Με τον τρόπο αυτόν, επιδιώκεται η βελτίωση της προστασίας του πολίτη και η ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης στο χρηματοοικονομικό σύστημα.

Η Κυπριακή Δημοκρατία όφειλε να είχε εναρμονισθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας Omnibus μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, ωστόσο το πρώτο νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6 Ιουλίου 2012 και τα υπόλοιπα στις 13 Σεπτεμβρίου 2012. 

Ένας από τους εναρμονιστικούς αυτούς νόμους που ψηφίσθηκαν σήμερα, περιλαμβάνει, επίσης, βελτιώσεις στο νόμο περί δημόσιας προσφοράς και ενημερωτικού δελτίου, για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο, που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση.

Εναρμονίζεται δε η κυπριακή σχετική νομοθεσία, με την Οδηγία 2001/34/ΕΚ, προκειμένου να καθορισθεί το πλαίσιο συνεργασίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου με άλλες αρμόδιες εποπτικές Αρχές για σκοπούς εφαρμογής της βασικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, πρόνοιες άλλου από τους νόμους αυτούς, παρέχει βελτιώσεις στο νόμο περί των προϋποθέσεων διαφάνειας (κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά), έτσι ώστε να επιτευχθεί ορθότερη εναρμόνιση με την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ και με την Οδηγία 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2004 επί των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά.

Πηγή: ΚΥΠΕ