ΥΠΑΜ: Στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στο θαλάσσιο τομέα

Ο κ. Ηλιάδης μιλούσε σήμερα κατά την έναρξη σεμιναρίου με θέμα την Προώθηση των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών στο θαλάσσιο περιβάλλον- Μελλοντικές δυνατότητες, τεχνολογίες και πολιτικο-στρατιωτικές συνέργειες» το οποίο σκοπό έχει να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προώθηση των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών στο θαλάσσιο περιβάλλον και τη συνέχιση των υφιστάμενων προσπαθειών για μία ολοκληρωμένη θαλάσσια επιτήρηση.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Άμυνας εξήρε την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ και την έμφαση που προσδίδει η Κυπριακή Προεδρία σε αυτή προσθέτοντας ότι αποτελεί  ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής στρατηγικής του 2020.

«Η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει τις δυνατότητες της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της ΕΕ, σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα και την ευημερία της ευρωπαϊκής οικονομίας, και υποστηρίζει την ανάπτυξή της με αποτελεσματικό τρόπο», είπε.

«Είναι πεποίθησή μας», σημείωσε, « ότι η ‘Διακήρυξη της Λεμεσού’, η οποία υπεγράφη στις 7 Οκτωβρίου 2012, θα αποτελέσει ορόσημο για την ανάπτυξη της μελλοντικής θαλάσσιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Αναφερόμενος στα στοιχεία της πρόσφατης ανακοίνωσης της Γαλάζιας Ανάπτυξης (Blue Growth) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Υπουργός Άμυνας υπογράμμισε τη σημασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για την Ευρώπη αναφέροντας, μεταξύ άλλων, ότι το 75% του εξωτερικού εμπορίου της Ευρώπης και το 37% των εμπορικών συναλλαγών εντός της ΕΕ πραγματοποιούνται δια θαλάσσης.

Ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι η ΕΕ έχει αναγνωρίσει την ευθύνη της να συμμετάσχει στην εδραίωση της ασφάλειας του θαλάσσιου τομέα και έχει θέσει σε εφαρμογή σημαντικές πολιτικές, δράσεις και προγράμματα, προκειμένου να βελτιωθεί η θαλάσσια ασφάλεια, η οποία αποτελεί ήδη μια σημαντική συνιστώσα της στρατηγικής της ΕΕ στον τομέα της αντιτρομοκρατίας.

Ο Υπουργός Άμυνας ανέφερε ότι το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα της Προεδρίας του θέματα που αφορούν τόσο τη θαλάσσια ασφάλεια και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων στον τομέα αυτό, όσο και θέματα που αφορούν την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής.

«Ο στόχος μας είναι να συμβάλουμε στη διατήρηση της ασφαλούς ναυσιπλοΐας και στην προστασία των θαλάσσιων οδών και μεταφορών, με σκοπό την εδραίωση της ασφάλειας, που θα επιτρέψει στα ναυτικά κράτη να εκμεταλλευτούν όσο το δυνατόν καλύτερα, το θαλάσσιο πλούτο και τις δυνατότητές τους» πρόσθεσε.

Η Κύπρος, συνέχισε, «ως κράτος μέλος που βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ναυτιλιακά ενδιαφέροντα, στηρίζει τις πρωτοβουλίες της ΕΕ στο θαλάσσιο τομέα».

Ως εκ τούτου, ανέφερε, «η Προεδρία μας έχει οργανώσει διάφορα σεμινάρια, με στόχο να αναδειχθεί η ανάγκη μιας περιεκτικής προσέγγισης, για την αντιμετώπιση της ευρωπαϊκής θαλάσσιας ασφάλειας και διακυβέρνησης», κατέληξε ο Υπουργός Άμυνας».

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ).

Το σεμινάριο παρακολουθούν εκπρόσωποι των Υπουργείων Άμυνας των κρατών μελών καθώς και άλλων τρίτων χωρών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλοι συναφείς με τον τομέα της άμυνας οργανισμοί της ΕΕ και εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας.

Στόχος του σεμιναρίου είναι να μελετήσει την παρούσα κατάσταση στις πολιτικές, στρατιωτικές λειτουργικές και τεχνολογικές τάσεις και να εξετάσει τις πιθανές μελλοντικές δράσεις για την ευρωπαϊκή ναυτική κοινότητα με επίκεντρο τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας, λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων που θα αντιμετωπίσει η ναυτική κοινότητα κατά τις επόμενες δεκαετίες.

Στη βάση αυτή απαιτείται μία ενιαία Ευρωπαϊκή προσέγγιση καθώς και πολιτικό-στρατιωτικές συνέργειες ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των περιορισμένων πόρων, ιδιαίτερα λόγω της οικονομικής κρίσης.

Περαιτέρω, το σεμινάριο θα εξετάσει τα πλέον σημαντικά θέματα για τις δυνατότητες και τεχνολογικές τάσεις που θα μας απασχολήσουν στο μέλλον καθώς και το ρόλο της Ναυτικής βιομηχανίας στην υποστήριξη των ευρωπαϊκών δυνατοτήτων. 

Πηγή ΚΥΠΕ