Κέρδη €219.000 κατέγραψε η Ελληνική Τράπεζα

Τα κέρδη αποδίδονται στην αύξηση των λειτουργικών κερδών κατά 46% και στη μείωση των εξόδων κατά 7%, παρά τις αυξημένες προβλέψεις για επισφάλειες, οι οποίες ανήλθαν στα €128.63 εκ. μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου παρουσιάζοντας αύξηση 27% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2011 (€101.349 εκ.).


Διαβάστε επίσης, “Παράνομα λειτουργούσε, από το 2009, εταιρεία ασφάλειας” και “Δηλώσεις της Αλβανίας ματαίωσαν επίσκεψη Αβραμόπουλου”.


“Η επιδείνωση του χαρτοφυλακίου των χορηγήσεων του Ομίλου περιόρισε τα κέρδη του Ομίλου, αυξάνοντας τις προβλέψεις για απομείωση της αξίας των χορηγήσεων. Τα κέρδη του Ομίλου για την εννιαμηνία που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 διαμορφώθηκαν στις €219.000”, αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Τράπεζα

Ο Όμιλος ανακοίνωσε πως στα πλαίσια των προληπτικών του ενεργειών προχώρησε στη διάθεση όλων των ομολόγων ελληνικού δημοσίου που είχε στην κατοχή του και τα οποία είχαν προκύψει από τη συμμετοχή του στο εθελοντικό σχέδιο συμμετοχή των ιδιωτών (PSI), περιορίζοντας έτσι την έκθεσή του στην Ελλάδα.

Τα επιτοκιακά έσοδα του Ομίλου γα την εννιαμηνία ανήλθαν στα €162 εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 3% σε ετήσια βάση, ενώ τα μη επιτοκιακά έσοδα ανέρχονται σε €93 εκ. (εξαιρουμένου της απομείωσης των ελληνικών ομολόγων), παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 44% σε ετήσια βάση.

Τα έξοδα του Ομίλου ανήλθαν σε €119 εκ., παρουσιάζοντας ετήσια μείωση σε ποσοστό 7%.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, με την ολοκλήρωση του προγράμματος κεφαλαιακής ενίσχυσης στις 2 Νοεμβρίου, ο Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας διαμορφώθηκε στα 14.0% με Δείκτη Κύριων Κεφαλαίων 11,4% και Δείκτη Κύριων Ιδίων Βασικών Κεφαλαίων 8,4, υπερβαίνοντας τους αντίστοιχους ελάχιστους δείκτες που θέτει η Κεντρική Τράπεζα.

Παράλληλα, ο δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε στο 63%, χωρίς προσφυγή στον έκτακτο μηχανισμό ρευστότητας (ELA) και μη εξάρτηση από τη διατραπεζική αγορά.

Ο Όμιλος σημειώνει, τέλος, ότι “αξιολογεί με προσοχή τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία, περιλαμβανομένης της συνέχισης της ύφεσης και της αίτησης για ένταξη της Κύπρου στο μηχανισμό στήριξης και λαμβάνει με σύνεση και προσοχή μέτρα για διαχείριση των προκλήσεων αυτών”.