Λαϊκή και Κύπρου ανακοινώνουν οικονομικά αποτελέσματα


Διαβάστε επίσης για το ψαλίδωμα στους μισθούς από τον Δεκέμβριο. Διαβάστε ακόμα για τις αντιδράσεις κατά του Μνημονίου που ετοιμάζουν οι συντεχνείες.


Τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο των δύο τραπεζών θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο και στα ΜΜΕ, μετά το κλείσιμο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Κύπρου στις 9 Νοεμβρίου και η Λαϊκή Τράπεζα στις 8 Νοεμβρίου του 2012 είχαν προβεί σε ανακοίνωση προειδοποίησης για την κερδοφορία τους (profit warning) για τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους.

Στην ανακοίνωση του, το Συγκρότημα Τράπεζας Κύπρου ενημέρωνε “το επενδυτικό κοινό ότι τα αποτελέσματα του Συγκροτήματος μετά τη φορολογία και πριν την απομείωση Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) για το εννιάμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 αναμένεται να παρουσιάσουν σημαντική αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα δημοσιοποιημένα αποτελέσματα της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2011 λόγω των μειωμένων λειτουργικών εσόδων και των αυξημένων προβλέψεων για απομείωση δανείων”.

Η Τράπεζα Κύπρου σημείωνε, ωστόσο, ότι “οι συνολικές ζημιές για το εννιάμηνο 2012 αναμένεται να είναι σημαντικά μειωμένες έναντι των ζημιών του εννιαμήνου 2011 οι οποίες συμπεριλάμβαναν σημαντικές ζημιές από την απομείωση ΟΕΔ”.

Στην δική της ανακοίνωση, η Λαϊκή Τράπεζα ενημέρωνε το επενδυτικό κοινό ότι “το ύψος των συνολικών προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις για το εννιάμηνο του 2012, αναμένεται να είναι αυξημένο έναντι των προβλέψεων της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους”.

“Συνεπώς, τα οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο που έληξε στις 30/09/2012 θα παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση σε σχέση με τα αποτελέσματα της αντίστοιχης περσινής περιόδου”, σημείωνε η Λαϊκή Τράπεζα.

Εξάλλου, τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου της Ελληνικής Τράπεζας για τους πρώτους εννέα μήνες του 2012 θα εξεταστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας κατά τη συνεδρία του την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου.

Τα αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας θα ανακοινωθούν στο Χρηματιστήριο και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ύστερα από την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.

Πηγή: ΚΥΠΕ