Στον πάτο οι εισπράξεις του ΤΕΠ

Υποχώρησε έτσι στο 1,39 δις ευρώ, σε σύγκριση με 1,45 δις. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων, αυτή είναι η πρώτη μείωση που παρουσιάζουν οι συνολικές εισπράξεις του ΤΕΠ, από το πρώτο δίμηνο του 2012.

Σε μηνιαία βάση, οι εισπράξεις του ΤΕΠ αυξήθηκαν το Σεπτέμβριο του 2012 κατά 4,4% (8,71 εκ. ευρώ), φθάνοντας στα 207 εκ. ευρώ, από 198,29 εκ. ευρώ τον Αύγουστο του ίδιου έτους.

Ωστόσο, σε 12μηνη βάση, οι εισπράξεις του Τμήματος το Σεπτέμβριο του 2012 κατέγραψαν σημαντική μείωση κατά 32,3% (99 εκ. ευρώ), σε σύγκριση με 306 εκ. ευρώ το Σεπτέμβριο του 2011.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΤΕΠ, οι εισπράξεις του Τμήματος την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2012 από το φόρο εισοδήματος των υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα κατέγραψαν μείωση 6% και διαμορφώθηκαν στα 147,33 εκ. ευρώ, από 156,79 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Τα έσοδα του ΤΕΠ από το φόρο εισοδήματος των υπαλλήλων του ιδιωτικού τομέα σημείωσαν αύξηση 3%, στα 267,27 εκ. ευρώ, από 258,27 εκ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος των αυτοεργαζομένων παρουσίασαν αύξηση 41% και ανήλθαν στα 58,34 εκ. ευρώ, από 41,44 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2011.

Οι εισπράξεις από τον εταιρικό φόρο μειώθηκαν τους πρώτους εννέα μήνες του 2012 κατά 7%, στα 482,64 εκ. ευρώ, από 520,15 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα πέρσι.

Επιπλέον, οι εισπράξεις του ΤΕΠ από την έκτακτη εισφορά για την άμυνα, σύμφωνα με τα στοιχεία, μειώθηκαν την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2012 κατά 8%, στα 311,00 εκ. ευρώ, από 338,08 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι εισπράξεις από διάφορους φόρους αυξήθηκαν κατά 41% και ανήλθαν στα 5,01 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με 3,55 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011.

Οι εισπράξεις από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών σημείωσαν σημαντική μείωση κατά 24%, στα 42,22 εκ. ευρώ, από 55,41 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα έσοδα του ΤΕΠ από τα τέλη χαρτοσήμου κατέγραψαν μείωση 14%, στα 27,14 εκ. ευρώ, από 31,65 εκ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011, οι εισπράξεις από άλλες επιβαρύνσεις μειώθηκαν κατά 59%, στα 16,03 εκ. ευρώ, από 38,90 εκ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το φόρο ακίνητης ιδιοκτησίας σημείωσαν σημαντική αύξηση 67%, στα 18,15 εκ. ευρώ, από 10,84 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2011.

Στα έσοδα του ΤΕΠ κατά το 2012 περιλαμβάνονται και εισπράξεις ύψους 14,76 εκ. ευρώ από την έκτακτη εισφορά ιδιωτικού και δημόσιου τομέα καθώς και εισπράξεις 3,08 εκ. ευρώ από εισφορά του δημόσιου τομέα για συντάξεις.