Ζημιές για Λαϊκή και Τράπεζα Κύπρου

 

Στην ανακοίνωσή της, η Τράπεζα Κύπρου αναφέρει πως η περαιτέρω επιδείνωση του δανειακού χαρτοφυλακίου οδήγησε σε σημαντική αύξηση στις προβλέψεις για απομείωση δανείων (€822 εκατ. το εννιάμηνο 2012, έναντι €295 εκατ. το εννιάμηνο 2011) με αποτέλεσμα το Συγκρότημα να σημειώσει ζημιές μετά τη φορολογία, εξαιρουμένης της απομείωσης Ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) και μεταβολής στην εύλογη αξία σχετικών παραγώγων αντιστάθμισης και της σχετικής αναβαλλόμενης φορολογίας, ύψους €291 εκατ. έναντι κερδών ύψους €254 εκατ. για το εννιάμηνο 2011.


Διαβάστε επίσης για το ψαλίδωμα στους μισθούς από τον Δεκέμβριο αλλά και για το σποτ του Α. Σαμαρά προς τους Έλληνες μέσω της σελίδας του στο Facebook.


Οι ζημιές μετά τη φορολογία περιλαμβανομένης της απομείωσης ΟΕΔ για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €211 εκατ. σε σύγκριση με €793 εκατ. το εννιάμηνο 2011, το οποίο συμπεριλάμβανε σημαντικές ζημιές από την απομείωση ΟΕΔ ύψους €1.046 εκατ.

Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε 17,1% στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 έναντι 14,2% στις 30 Ιουνίου 2012. Το Συγκρότημα, συνεχίζει η ανακοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση του δανειακού του χαρτοφυλακίου, προχώρησε σε σημαντική αύξηση των προβλέψεων για απομείωση δανείων η οποία ανήλθε σε €822 εκατ. για το εννιάμηνο 2012. Ωστόσο, σε τριμηνιαία βάση οι επισφάλειες μειώθηκαν κατά 46% στα €254 εκ. από €468 εκ. το δεύτερο τρίμηνο.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2012 οι συσσωρευμένες προβλέψεις και ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων με εμπράγματες εξασφαλίσεις σε τιμή καταναγκαστικής πώλησης και προβλέψεις ανέρχονται σε €2,2 δις και 103%, αντίστοιχα.

Το Συγκρότημα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, κατέγραψε απώλειες σε όλες τις αγορές που δραστηριοποιείται.

Στην Κύπρο, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €308 εκατ. μειωμένα κατά 18% έναντι του εννιαμήνου 2011. Η σημαντική αύξηση στις προβλέψεις για απομείωση δανείων (ύψους €315 εκατ. το εννιάμηνο 2012, έναντι €104 εκατ. το εννιάμηνο 2011) λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης στην Κυπριακή οικονομία είχε ως αποτέλεσμα τα κέρδη μετά τη φορολογία να ανέλθουν σε €7 εκατ., μειωμένα κατά 97% έναντι των κερδών μετά τη φορολογία ύψους €231 εκατ. το εννιάμηνο 2011.

Στην Ελλάδα, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €151 εκατ. όπως και στο εννιάμηνο 2011. Λόγω της περαιτέρω επιδείνωσης του οικονομικού περιβάλλοντος το Συγκρότημα αύξησε σημαντικά τις προβλέψεις για απομείωση δανείων στην Ελλάδα οι οποίες ανήλθαν σε €436 εκατ. το εννιάμηνο 2012 έναντι €149 εκατ. το εννιάμηνο 2011. Ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων, οι ζημιές μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €288 εκατ. έναντι ζημιών μετά τη φορολογία €7 εκατ. το εννιάμηνο 2011.

Στη Ρωσία, τα κέρδη πριν τις προβλέψεις για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €35 εκατ. σε σύγκριση με €45 εκατ. το εννιάμηνο 2011. Οι ζημιές μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €7 εκατ. έναντι κερδών μετά τη φορολογία €15 εκατ. το εννιάμηνο 2011, ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων.

Όσον αφορά τις άλλες χώρες, τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε €3 εκατ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, €1 εκατ. στην Ουκρανία, ενώ στη Ρουμανία οι ζημιές ανήλθαν σε €7 εκατ. ως αποτέλεσμα των αυξημένων προβλέψεων. Σημειώνεται ότι τα κέρδη μετά τη φορολογία για το εννιάμηνο 2011 συμπεριλάμβαναν κέρδη ύψους €3 εκατ. από τις εργασίες του Συγκροτήματος στην Αυστραλία η οποία πωλήθηκε τον Δεκέμβριο 2011.

Η ανακοίνωση αναφέρεται στην κεφαλαιακή στήριξη που ζήτησε η Τράπεζα από το κράτος για να καλύψει πλήρως το κεφαλαιακό της έλλειμμα. Με βάση την κεφαλαιακή θέση του Συγκροτήματος στις 30 Σεπτεμβρίου 2012, το κεφαλαιακό έλλειμμα όπως είχε καθοριστεί από την ΕΑΤ υπολογίζεται σε €722 εκατ.

Προσθέτει ωστόσο, πως οι συνολικές κεφαλαιακές ανάγκες του Συγκροτήματος θα υπολογιστούν σε συνεργασία με τις Κυπριακές Αρχές και την Τρόικα στα πλαίσια της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) και του διαγνωστικού ελέγχου του δανειακού χαρτοφυλακίου του Συγκροτήματος που διενεργείται από την εταιρεία PIMCO.

Ζημιές €1,7 δισ. ανακοίνωσε για το εννιάμηνο του 2012 η Λαϊκή Τράπεζα έναντι ζημιών €291,5 εκ. πέρσι. Η αύξηση των ζημιών οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των επισφαλειών και στην απομείωση υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων στην Ελλάδα. 

Οι προβλέψεις της Λαϊκής αυξήθηκαν κατά 354,3% φθάνοντας τα €1284,7 εκ. από €282,8 εκ. πέρσι. 

Ο Όμιλος κατέγραψε ζημιά €1091 εκ. πριν την απομείωση της υπεραξίας και άλλων άυλων περιουσιακών στοιχείων έναντι ζημιάς €292 εκ. πέρσι. 

Το σύνολο των εσόδων του εννιαμήνου 2012 διαμορφώθηκε σε €638 εκ. έναντι €839 εκ. το εννιάμηνο 2011, μειωμένο κατά 24% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από τραπεζικές εργασίες σημείωσαν την ίδια περίοδο μείωση 19%. 

Τα καθαρά έσοδα από τόκους μειώθηκαν κατά 21% σε ετήσια βάση σε € 469 εκ. το εννιάμηνο 2012, αντικατοπτρίζοντας την ραγδαία απομόχλευση του δανειακού χαρτοφυλακίου και του χαρτοφυλακίου ομολόγων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, αλλά και την αύξηση του κόστους δανεισμού και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ανήλθε σε 2,13% το εννιάμηνο 2012, αυξημένο κατά 3 μονάδες βάσης σε ετήσια βάση. Σε τριμηνιαία βάση το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, κυρίως λόγω της μη πληρωμής τόκων των αξιογράφων κεφαλαίου. 

Τα καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες ανήλθαν σε €119 εκ. το εννιάμηνο 2012, έναντι €136 εκ. το εννιάμηνο 2011, μειωμένα κατά 12%. Η χαμηλή δραστηριότητα στις αγορές κεφαλαίου και στις τραπεζικές δραστηριότητες είναι οι βασικοί λόγοι για τη μείωση των εσόδων από δικαιώματα και προμήθειες. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επιτυχής προσπάθεια του Ομίλου για τον εξορθολογισμό των δαπανών συνεχίζει να αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα. Τα συνολικά λειτουργικά έξοδα το εννιάμηνο 2012 ανήλθαν σε € 449 εκ., έναντι €472 εκ. το εννιάμηνο 2011, μειωμένα κατά 5% σε ετήσια βάση. Τα λειτουργικά έξοδα περιλαμβάνουν μη επαναλαμβανόμενα έξοδα που αφορούν την αναδιάρθρωση, καθώς και επιβαρύνσεις για τη διακοπή συμβάσεων και απεμπλοκή από διάφορες άλλες νομικές υποχρεώσεις συνολικού ύψους €21 εκ. Εξαιρουμένων των πιο πάνω, σε επαναλαμβανόμενη βάση τα λειτουργικά έξοδα σημείωσαν μείωση 9% ετησίως.